งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ กรุงเทพมหานคร ๒. ชุมชนบ้านปากคลองยายเม้ย หมู่ ๑๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓. ชุมชนไร่อ้อย หมู่ ๖ จังหวัด อุตรดิตถ์ ๔. สำนักงานพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ กรุงเทพมหานคร ๒. ชุมชนบ้านปากคลองยายเม้ย หมู่ ๑๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓. ชุมชนไร่อ้อย หมู่ ๖ จังหวัด อุตรดิตถ์ ๔. สำนักงานพัฒนาชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ กรุงเทพมหานคร ๒. ชุมชนบ้านปากคลองยายเม้ย หมู่ ๑๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓. ชุมชนไร่อ้อย หมู่ ๖ จังหวัด อุตรดิตถ์ ๔. สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด กระบี่ ๕. บ้านกูแปบุโรง หมู่ ๕ จังหวัดยะลา รั้วชุมชน

2 ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวที่ 2 ครอบครัวที่ 3 ครอบครัวที่ 4 1 ก่อนที่จะสายเกินแก้ ก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงครัวเรา เราหันหน้าเข้าหากัน V = สร้างรั้วเล็ก ๆ ขนาด 4 ครัวเรือนก่อน

3 A = ทำปวารณาครั้งที่ 1 เปิดใจ กันแบบเพื่อนรัก

4 ครอบครัวที่ 5 ครอบครัวที่ 7 ครอบครัวที่ 6 ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวที่ 4 ครอบครัวที่ ครอบครัวที่ 3 ครอบครัวที่ 2 2 1 2 ถักทอเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น ( ขยายเครือข่าย )

5 แนบ สินทอง / ก. พ.53 5 ชุมชน อ่อนแอ ชุมชน เข้มแข็ง

6 1. P = Problem pointing 2. A = Appreciation 3. V = Verify Group 4. A = Allowance I 5. R = Re-verify 6. A = Allowance II 7. N = Networking 8. A = Action ขั้นตอนของปวารณาโมเดล – PAVARANA MODEL

7 ก้าวต่อไป ๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ จังหวัด เคลื่อนงานโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

8 ๒. ชุมชนบ้านปากคลอง ยายเม้ย หมู่ ๑๘ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เคลื่อนงานโดยวิทยากร กระบวนการ และกระบวนการ ๙ ขั้นตอน ๓. ชุมชนไร่อ้อย หมู่ ๖ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำเรื่องสถาบัน ( กองทุนแม่ ฯ ) มาเป็น เครื่องมือใน การรวมมวลชนอย่างได้ผล ๔. บ้านกูแปบุโรง หมู่ ๕ จังหวัดยะลา เคลื่อนงานโดยผู้นำ ๔ เสา หลัก ( ผู้นำศาสนา ผู้นำธรรมชาติ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน )

9 ปัญหาอุปสรรค บางพื้นที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ความ ร่วมมือและบางครั้งบั่นทอนกำลังใจ โมเดล ปวารณา อาจไม่เป็นที่ยอมรับในบาง พื้นที่ ( เนื่องจาก สื่อในสัญลักษณ์ศาสนาพุทธ ซึ่งพื้นที่ศาสนาอื่นการนำไปใช้ควรมีการตั้งชื่อ ใหม่ ) ชาวบ้านที่ทุ่มเททำงาน ยังถูกละเลยในเรื่อง สวัสดิการและการได้รับการยกย่อง แกนนำ / ผู้นำที่มีจิตอาสาในการทำงาน ยังมีน้อย ทำให้มีปัญหาในการสืบต่อการทำงานในอนาคต

10 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ กรุงเทพมหานคร ๒. ชุมชนบ้านปากคลองยายเม้ย หมู่ ๑๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓. ชุมชนไร่อ้อย หมู่ ๖ จังหวัด อุตรดิตถ์ ๔. สำนักงานพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google