งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รั้วชุมชน ๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รั้วชุมชน ๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รั้วชุมชน ๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ กรุงเทพมหานคร
๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ กรุงเทพมหานคร ๒. ชุมชนบ้านปากคลองยายเม้ย หมู่ ๑๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓. ชุมชนไร่อ้อย หมู่ ๖ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๔. สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกระบี่ ๕. บ้านกูแปบุโรง หมู่ ๕ จังหวัดยะลา

2 V = สร้างรั้วเล็ก ๆ ขนาด 4 ครัวเรือนก่อน
ก่อนที่จะสายเกินแก้ ก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงครัวเรา เราหันหน้าเข้าหากัน ครอบครัวที่ 2 ครอบครัวที่ 1 1 ครอบครัวที่ 3 ครอบครัวที่ 4 V = สร้างรั้วเล็ก ๆ ขนาด 4 ครัวเรือนก่อน

3 A = ทำปวารณาครั้งที่ 1 เปิดใจกันแบบเพื่อนรัก

4 ถักทอเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น(ขยายเครือข่าย)
ครอบครัวที่ 5 ครอบครัวที่ 6 2 ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวที่ 2 ครอบครัวที่ 7 1 ครอบครัวที่ ครอบครัวที่ 3 ครอบครัวที่ 4 2 ครอบครัวที่ ครอบครัวที่ ถักทอเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น(ขยายเครือข่าย)

5 ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอ่อนแอ แนบ สินทอง/ก.พ.53

6 P = Problem pointing A = Appreciation V = Verify Group A = Allowance I
ขั้นตอนของปวารณาโมเดล – PAVARANA MODEL P = Problem pointing A = Appreciation V = Verify Group A = Allowance I R = Re-verify A = Allowance II N = Networking A = Action

7 ก้าวต่อไป ๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ จังหวัด
๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ จังหวัด เคลื่อนงานโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

8 หมู่ ๑๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา เคลื่อนงานโดยวิทยากรกระบวนการ
๒. ชุมชนบ้านปากคลองยายเม้ย หมู่ ๑๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา เคลื่อนงานโดยวิทยากรกระบวนการ และกระบวนการ ๙ ขั้นตอน ๓. ชุมชนไร่อ้อย หมู่ ๖ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำเรื่องสถาบัน(กองทุนแม่ฯ) มาเป็น เครื่องมือในการรวมมวลชนอย่างได้ผล ๔. บ้านกูแปบุโรง หมู่ ๕ จังหวัดยะลา เคลื่อนงานโดยผู้นำ ๔ เสาหลัก (ผู้นำศาสนา ผู้นำธรรมชาติ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน)

9 ปัญหาอุปสรรค บางพื้นที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ความร่วมมือและบางครั้งบั่นทอนกำลังใจ โมเดล ปวารณา อาจไม่เป็นที่ยอมรับในบางพื้นที่ (เนื่องจาก สื่อในสัญลักษณ์ศาสนาพุทธ ซึ่งพื้นที่ศาสนาอื่นการนำไปใช้ควรมีการตั้งชื่อใหม่) ชาวบ้านที่ทุ่มเททำงาน ยังถูกละเลยในเรื่องสวัสดิการและการได้รับการยกย่อง แกนนำ/ผู้นำที่มีจิตอาสาในการทำงาน ยังมีน้อย ทำให้มีปัญหาในการสืบต่อการทำงานในอนาคต

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รั้วชุมชน ๑. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google