งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานจัดการองค์ ความรู้ ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์งาน ยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานจัดการองค์ ความรู้ ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์งาน ยาเสพติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานจัดการองค์ ความรู้ ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์งาน ยาเสพติด

2 ประเด็น ทบทวนผลงาน / ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการพัฒนาผลงานให้ดี ขึ้น เสริมสร้างกระบวนการ KM ได้ อย่างไร

3 ทบทวน ผลงาน / ปัญหา / อุปสรรค

4 มีความตั้งใจ มีประสบการณ์เรื่องงานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  ไม่มีความรู้ KM  ไม่มีทักษะ ในฐานะของคุณลิขิต / คุณอำนวย  มีการเปลี่ยนตัวบุคคลในคณะทำงานบ่อย  การมีส่วนร่วมของคณะทำงานน้อย  มี resource person / ที่ ปรึกษา  เป็นตัวชี้วัดของ กพร.  มีทรัพยากรสนับสนุน (EX งบประมาณ )  CKO ให้การสนับสนุน  นโยบาย ด้าน PR ชัดเจน  ความไม่แน่นอนทาง การเมือง  ผู้บริหารยังไม่ ตระหนักถึง ความสำคัญของ KM อย่าง ถ่องแท้ และทั่วถึง  โครงสร้างการบริหาร จัดการ KM ไม่ชัดเจน S W O T

5 แนวทางการพัฒนา ผลงานให้ดีขึ้น

6 มีการกำหนดชื่อให้มีความ เหมาะสม การปรับปรุงเนื้อหาประเด็นให้มี ความกระชับ ครอบคลุม

7 เสริมสร้างกระบวนการ KM- PR ของกลุ่มอย่างไร

8 จะต้องมีการศึกษาให้ลึกมากขึ้นในระยะต่อไป ปรับแผน KM PR ให้สอดคล้องกับบริบทและความพร้อม สภาพการทำงานในสถานการณ์จริง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาผลงาน ทั้งภายในสำนักงาน ปปส. และภายนอก ปปส. ( เน้น COP) พัฒนาทักษะการเป็นคุณลิขิต / คุณอำนวย / คุณกิจ ( ฟัง - พูด - อ่าน - เขียน )

9 เสริมสร้างกระบวนการ KM-PR ของกลุ่มอย่างไร ปรับเปลี่ยนรูปแบบเวทีการนำเสนอ / แลกเปลี่ยน KM ศึกษาดูงานหน่วยงานองค์กรที่มีประสบการณ์เด่น ด้าน PR ( Best Practies) ควรมีการพิจารณาเชิญบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ คุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แม้ว่าจะได้เป็นคณะทำงาน


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานจัดการองค์ ความรู้ ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์งาน ยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google