งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานจัดการองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานจัดการองค์ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานจัดการองค์ความรู้
ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด

2 ประเด็น ทบทวนผลงาน / ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น
เสริมสร้างกระบวนการ KM ได้อย่างไร

3 ทบทวน ผลงาน / ปัญหา / อุปสรรค

4 ทบทวนผลงาน / ปัญหา / อุปสรรค
S W มีความตั้งใจ มีประสบการณ์เรื่องงานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ไม่มีความรู้ KM ไม่มีทักษะ ในฐานะของคุณลิขิต / คุณอำนวย มีการเปลี่ยนตัวบุคคลในคณะทำงานบ่อย การมีส่วนร่วมของคณะทำงานน้อย O T มี resource person / ที่ปรึกษา เป็นตัวชี้วัดของ กพร. มีทรัพยากรสนับสนุน (EX งบประมาณ) CKO ให้การสนับสนุน นโยบาย ด้าน PR ชัดเจน ความไม่แน่นอนทางการเมือง ผู้บริหารยังไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของ KM อย่าง ถ่องแท้ และทั่วถึง โครงสร้างการบริหารจัดการ KM ไม่ชัดเจน

5 แนวทางการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น

6 แนวทางการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น
มีการกำหนดชื่อให้มีความเหมาะสม การปรับปรุงเนื้อหาประเด็นให้มีความกระชับ ครอบคลุม

7 เสริมสร้างกระบวนการ KM-PR ของกลุ่มอย่างไร

8 เสริมสร้างกระบวนการ KM-PR ของกลุ่มอย่างไร
จะต้องมีการศึกษาให้ลึกมากขึ้นในระยะต่อไป ปรับแผน KM PR ให้สอดคล้องกับบริบทและความพร้อม สภาพการทำงานในสถานการณ์จริง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาผลงาน ทั้งภายในสำนักงาน ปปส. และภายนอก ปปส. ( เน้น COP) พัฒนาทักษะการเป็นคุณลิขิต/คุณอำนวย/คุณกิจ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

9 เสริมสร้างกระบวนการ KM-PR ของกลุ่มอย่างไร
ศึกษาดูงานหน่วยงานองค์กรที่มีประสบการณ์เด่น ด้าน PR ( Best Practies) ควรมีการพิจารณาเชิญบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ คุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แม้ว่าจะได้เป็นคณะทำงาน


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานจัดการองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google