งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส และ ใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส และ ใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส และ ใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายได้ 4. สามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ ระบุความเป็นกรดเบสของสาร และค่า pH ของ สารละลายได้ 6. บอกประโยชน์และจำแนกสารละลายกรดเบสใน ชีวิตประจำวันได้ 1. จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส และ ใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายได้ 4. สามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ ระบุความเป็นกรดเบสของสาร และค่า pH ของ สารละลายได้ 6. บอกประโยชน์และจำแนกสารละลายกรดเบสใน ชีวิตประจำวันได้

4 กรด มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงิน เป็น สีแดง 2. มีรสเปรียว 3. เมื่อถูกกับสังกะสีและหินปูนจะเกิดฟอง ก๊าซ 4. กัดกร่อนภาชนะที่ทำจากพลาสติกได้ กัดกร่อนเนื้อเยื่อของพืช และสัตว์ กรด มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงิน เป็น สีแดง 2. มีรสเปรียว 3. เมื่อถูกกับสังกะสีและหินปูนจะเกิดฟอง ก๊าซ 4. กัดกร่อนภาชนะที่ทำจากพลาสติกได้ กัดกร่อนเนื้อเยื่อของพืช และสัตว์

5 กรด จำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ กรดอินทรีย์ เป็นกรดที่ได้จากพืช ใช้ปรุงแต่งอาหาร เช่น กรดแอซิติก ( กรดน้ำส้ม ) กรดมดหรือกรดฟอร์มิก น้ำ มะนาว น้ำมะกรูด นำมาทดสอบด้วยสารละลายเจนเชียน ไวโอเลต จะไม่เปลี่ยนสีของเจนเชียนไวโอเลต กรดอนินทรีย์ หรือกรดแร่ เป็นกรดที่ได้จากแร่ธาตุ กรดชนิดนี้ไม่นิยมรับประทาน เพราะฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ได้แก่ กรดซัลฟิวริก ( กรด กำมะถัน ) กรดไฮโดรคลอริก ( กรดเกลือ ) กรดคาร์บอนิก กรดเหล่านี้จะเปลี่ยนสีของเจนเชียนไวโอเลต จากสีม่วง เป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน

6 เบส มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. มีรสฝาด 2. เมื่อสัมผัสผิวกายจะรู้สึกลื่น และกัดผิวหนัง 3. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน 4. ทำปฏิกิริยากับน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชจะได้สบู่ 5. ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรดจะได้ก๊าซ แอมโมเนีย ซึ่งมีกลิ่นฉุน 6. ทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม จะเกิดก๊าซไฮโดรเจน และอะลูมิเนียมจะผุกร่อน

7 ค่า pH กับความเป็นกรด - เบส ค่า pH เป็นคาที่ใช้บอกความเป็นกรด - เบส ของสาร มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 14 โดยกำหนดว่า สารที่มีค่า pH น้อยกว่า มีสมบัติเป็นกรด สารที่มีค่า pH เท่ากับ 7 มีสมบัติเป็นกลาง สารที่มีค่า pH มากกว่า 7 มีสมบัติเป็นเบส

8 ก ก ข ข 1. ข้อใดเป็นสมบัติ ของกรด มีรสฝาด มีรส เปรี้ยว ลื่นเมื่อถูก ผิวหนัง เปลี่ยนกระดาษลิตมัสสี แดงเป็นน้ำเงิน ค ค ง ง

9 ข ข ก ก 2. ข้อใดเป็นสมบัติ ของเบส มีรสฝาด มีรส เปรี้ยว ทำปฏิกิริยากับ หินปูน เปลี่ยนกระดาษลิตมัสน้ำ เงินเป็นสีแดง ค ค ง ง

10 ก ก ง ง 3. วิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบว่าสารเป็นกรด กลาง หรือเบส คือข้อใด นำไปทดสอบการ นำไฟฟ้า ทดสอบโดยทำ ปฏิกิริยากับหินปูน ทดสอบกับ กระดาษลิตมัส ทดสอบโดยทำปฏิกิริยากับโลหะ หรืออโลหะ ค ค ข ข

11 ก ก ค ค สารที่มีสมบัติเป็นกรดมีค่า pH < 7 สารที่มีสมบัติเป็นกรดจะไม่เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน สารที่มีสมบัติเป็นกรดมีค่า pH > 7 สารที่มีสมบัติเป็นเบสจะเปลี่ยนสีกระดาษ ลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง ง ง ข ข 4. ข้อความใด ถูกต้อง

12 ก ก ข ข น้ำสบู่ น้ำส้มสายชู น้ำอัดลม ผงฟู ผงซักฟอก น้ำยา เช็ดกระจก เกลือแกง น้ำตาลทราย ผงฟู น้ำขี้เถ้า น้ำอัดลม น้ำยา ล้างห้องน้ำ ค ค ง ง 5. สารที่พบในชีวิตประจำวัน สารใดมี สมบัติเป็นเบส

13 ก ก ค ค สาร Z เป็นกรดอนิ นทรีย์ สาร Y เป็นกรดอนิ นทรีย์ สาร X, Y และ Z เป็นกรด อินทรีย์ สาร X เป็นกรดอนิ นทรีย์ ข ข ง ง 6. ใช้สารละลายเจนเชียนไวโอเลตทดสอบ สารละลายกรด 3 ชนิด คือ X, Y และ Z พบว่าเมื่อ ทดสอบกับสารละลาย Z สีของเจนเชียนไวโอเลต เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเขียว ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

14 ก ก ง ง น้ำปูนใส, น้ำส้ม น้ำมะขาม, ด่าง คลี ผงฟู, น้ำปูน ใส น้ำมะนาว, น้ำ มะกรูด ข ข ค ค 7. สารใดเมื่อทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรตได้ แก๊สแอมโมเนีย

15 ก ก ข ข น้ำมะนาว, น้ำ ปูนใส น้ำโซดา, น้ำอัดลม น้ำขี้เถ้า, น้ำ โซดา น้ำอัดลม, น้ำ สบู่ ง ง ค ค 8. สารใดข้อใดจัดเป็นสาร ประเภทเดียวกัน

16 ก ก ข ข น้ำมะนาว, น้ำ ปูนใส น้ำโซดา, น้ำอัดลม น้ำขี้เถ้า, น้ำ โซดา น้ำอัดลม, น้ำ สบู่ ง ง ค ค 9. สารใดข้อใดจัดเป็นสาร ประเภทเดียวกัน

17 ก ก ง ง เกลือ เบส อ่อน น้ำ กรด อ่อน ข ข ค ค กลับเมนู หลัก กลับเมนู หลัก 10. ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส จะได้สารใด

18 เลือ ก ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เลือ ก ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 เลือ ก ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เลือ ก ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20


ดาวน์โหลด ppt 1. จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส และ ใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google