งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จบ บทเรียน จบ บทเรียน 1. จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จบ บทเรียน จบ บทเรียน 1. จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จบ บทเรียน จบ บทเรียน

3 1. จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส และ ใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายได้ 4. สามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ ระบุความเป็นกรดเบสของสาร และค่า pH ของ สารละลายได้ 6. บอกประโยชน์และจำแนกสารละลายกรดเบสใน ชีวิตประจำวันได้

4 กรด มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส จากสีน้ำเงิน เป็นสีแดง 2. มีรสเปรียว 3. เมื่อถูกกับสังกะสีและ หินปูนจะเกิดฟองก๊าซ 4. กัดกร่อนภาชนะที่ทำ จากพลาสติกได้ กัดกร่อน เนื้อเยื่อของพืช และสัตว์ กรด มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส จากสีน้ำเงิน เป็นสีแดง 2. มีรสเปรียว 3. เมื่อถูกกับสังกะสีและ หินปูนจะเกิดฟองก๊าซ 4. กัดกร่อนภาชนะที่ทำ จากพลาสติกได้ กัดกร่อน เนื้อเยื่อของพืช และสัตว์

5 กรด จำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ กรดอินทรีย์ เป็นกรดที่ได้จากพืช ใช้ปรุงแต่งอาหาร เช่น กรดแอซิติก ( กรดน้ำส้ม ) กรดมดหรือกรดฟอร์มิก น้ำ มะนาว น้ำมะกรูด นำมาทดสอบด้วย สารละลายเจนเชียน ไวโอเลต จะไม่ เปลี่ยนสีของเจนเชียนไวโอเลต กรดอนินทรีย์ หรือกรดแร่ เป็นกรด ที่ได้จากแร่ธาตุ กรดชนิดนี้ไม่นิยม รับประทาน เพราะฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ได้แก่ กรด ซัลฟิวริก ( กรดกำมะถัน ) กรดไฮโดร คลอริก ( กรดเกลือ ) กรดคาร์บอนิก กรดเหล่านี้จะเปลี่ยนสีของเจนเชียนไว โอเลต จากสีม่วง เป็นสีเขียวหรือสีน้ำ เงิน

6 เบส มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. มีรสฝาด 2. เมื่อสัมผัสผิวกายจะรู้สึกลื่น และกัดผิวหนัง 3. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสี แดงเป็นสีน้ำเงิน 4. ทำปฏิกิริยากับน้ำมันหมูหรือ น้ำมันพืชจะได้สบู่ 5. ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไน เตรดจะได้ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งมีกลิ่น ฉุน 6. ทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม จะ เกิดก๊าซไฮโดรเจน และอะลูมิเนียม จะผุกร่อน

7 ค่า pH กับความเป็นกรด - เบส ค่า pH เป็นคาที่ใช้บอก ความเป็นกรด - เบส ของ สาร มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 14 โดยกำหนดว่า สารที่มีค่า pH น้อยกว่า มีสมบัติเป็นกรด สารที่มีค่า pH เท่ากับ 7 มีสมบัติเป็นกลาง สารที่มีค่า pH มากกว่า 7 มีสมบัติเป็นเบส

8 ก ก ข ข 1. ข้อใดเป็นสมบัติ ของกรด มีรสฝาด มีรส เปรี้ยว ลื่นเมื่อถูก ผิวหนัง เปลี่ยนกระดาษลิตมัสสี แดงเป็นน้ำเงิน ค ค ง ง

9 ข ข ก ก 2. ข้อใดเป็นสมบัติ ของเบส มีรสฝาด มีรส เปรี้ยว ทำปฏิกิริยากับ หินปูน เปลี่ยนกระดาษลิตมัสน้ำ เงินเป็นสีแดง ค ค ง ง

10 ก ก ข ข 3. สารในข้อใดมีสมบัติเป็น เบส น้ำฝน น้ำสบู่ น้ำ มะนาว น้ำอัดลม ค ค ง ง กลับเมนู หลัก กลับเมนู หลัก

11 ข้ อ 1 2 3 ข้ อ 1 2 3

12 ข้อ 1 2 ข้อ 1 2

13


ดาวน์โหลด ppt จบ บทเรียน จบ บทเรียน 1. จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google