งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้

2 สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

3 สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

4 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน แผนแม่บทในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสรรหาบุคลากรด้าน ICT 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ

5 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
หมวด 6 การจัดการเรียนรู้ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ

6 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้บริหารและจัดการเรียนรู้ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

7 มาตรฐานด้านการเรียนการสอน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้บริหารและจัดการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ 10.4 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

8 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้บริหารและจัดการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และ พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

9 ความหมายและแนวคิด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT : Information and Communication Technology) หมายถึง การรวมตัวกันของ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการสื่อสาร (CT) เพื่อให้ เกิดการนำข้อมูลข่าวสารมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนที่ เข้าถึงสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ : 2545)

10 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
พีเพิลแวร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล (Database) เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ LAN WAN ระบบเครือข่าย เทคโนโลยี สื่อสาร โทรคมนาคม การสื่อสาร สื่ออุปกรณ์โสต

11 ความเกี่ยวข้องของเทคโนโลยีการเรียนรู้ กับกระบวนการเรียนการสอน
1) การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 2) การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 3) การเรียนรู้กับเทคโนโลยี

12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา
1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) 2 การศึกษาทางไกล 3 เครือข่ายการศึกษา 4 การใช้งานห้องสมุด 5 การใช้งานในห้องปฏิบัติการ 6 การใช้ในงานประจำและบริหาร

13 ประเภทสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เว็บไซต์สืบค้นข้อมูล  โปรแกรมสำหรับสร้างงาน (Application Solfware) ตกแต่งรูปภาพ Photoshop, Photoimpact มองและตกแต่งรูปภาพ ACDsee พิมพ์เอกสาร MS Word ตารางคำนวณ MS Excel ทำเว็บเพจ MS Frontpage, Dreamweaver  โปรแกรมสำหรับการนำเสนองาน (Presentation) เครื่องมือสำหรับการสื่อสาร ( , Chat, Internet, Video Streaming, Video Teleconference)  สื่อ ICT

14 ระดับการใช้ web สนับสนุนการเรียนการสอน
Five Levels of Web Use Level 1: Information Web Use (ผู้บริโภค) Level 2: Supplementary Web use (ผู้ผลิตเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เอา Course Syllabus, เอกสารประกอบการสอนขึ้น Web) Level 3: Complimentary Web use (เช่น การทำ Courseware) Level 4: Communal Web use (online teaching/learning บางส่วน) Level 5: Immerse Web Use (online teaching/learning เกือบ 100%) (1st SEAMEO Education Congress, 2544)


ดาวน์โหลด ppt เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google