งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้

2 สังคมแห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้

3

4 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสรรหา บุคลากรด้าน ICT 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ แผนแม่บทในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

5 ความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร หมวด 6 การจัดการเรียนรู้ มาตรา 24 การจัด กระบวนการเรียนรู้ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา มาตรา 63-67 การ สนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ

6 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง ต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ ได้ทั้ง ในและนอกสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ บริหารและจัดการเรียนรู้

7 มาตรฐานด้านการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ 10.4 มีความสามารถใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองและ ผู้เรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ บริหารและจัดการเรียนรู้

8 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัด การศึกษา ( ผู้บริหารสถานศึกษา ) มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และ พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง เป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ บริหารและจัดการเรียนรู้

9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT : Information and Communication Technology) หมายถึง การรวมตัวกันของเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการ สื่อสาร (CT) เพื่อให้เกิดการนำข้อมูล ข่าวสารมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้ ทุกคนที่เข้าถึงสามารถนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้ ( สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ : 2545) ความหมายและแนวคิด

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโ ลยี คอมพิวเ ตอร์ เทคโนโลยี สื่อสาร โทรคมนาคม สื่ออุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การสื่อสาร พีเพิลแวร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ LAN WAN ฐานข้อมูล (Database) องค์ประกอบของ เทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ความเกี่ยวข้องของ เทคโนโลยีการเรียนรู้ กับกระบวนการเรียนการสอน 1) การเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี 2) การเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยี 3) การเรียนรู้กับ เทคโนโลยี

12 1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) 2 การศึกษาทางไกล 3 เครือข่ายการศึกษา 4 การใช้งานห้องสมุด 5 การใช้งานใน ห้องปฏิบัติการ 6 การใช้ในงานประจำและ บริหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้านการศึกษา

13 ประเภทสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เว็บไซต์สืบค้นข้อมูล โปรแกรมสำหรับสร้างงาน (Application Solfware) ตกแต่งรูปภาพ Photoshop, Photoimpact มองและตกแต่งรูปภาพ ACDsee พิมพ์เอกสาร MS Word ตารางคำนวณ MS Excel ทำเว็บเพจ MS Frontpage, Dreamweaver โปรแกรมสำหรับการนำเสนองาน (Presentation) เครื่องมือสำหรับการสื่อสาร (e-mail, Chat, Internet, Video Streaming, Video Teleconference) สื่อ ICT

14 ระดับการใช้ web สนับสนุน การเรียนการสอน Five Levels of Web Use Level 1: Information Web Use ( ผู้บริโภค ) Level 2: Supplementary Web use ( ผู้ผลิตเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เอา Course Syllabus, เอกสารประกอบการสอนขึ้น Web) Level 3: Complimentary Web use ( เช่น การทำ Courseware) Level 4: Communal Web use (online teaching/learning บางส่วน ) Level 5: Immerse Web Use (online teaching/learning เกือบ 100%) (1st SEAMEO Education Congress, 2544)


ดาวน์โหลด ppt การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google