งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร

2 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กิจกรรม : อำนวยความปลอดภัยงานทาง
ระยะทาง แผนการดำเนินการ ประกาศ สอบราคา /ประกวดราคา ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : ทางแยกและจุดต่อเชื่อม : สี่แยก 1. สาย สค แยกทางหลวงหมายเลข โรงเข้ ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : ทางแยกและจุดต่อเชื่อม : สามแยก 1. สาย สค.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3423 – วัดโกรกกราก ปรับปรุงคอขวดสะพาน 1. สาย สค.5027 แยก ทช.สค.2006 – บ้านจางวาง (กม.ที่ 4+000) 2. สาย สค.5027 แยก ทช.สค.2006 – บ้านจางวาง (กม.ที่ 4+500) 984,000 874,000 1,210,000 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ มอบให้ สคร. Map all 11 soes อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กิจกรรม : อำนวยความปลอดภัยงานทาง(ต่อ) งาน / โครงการ งบประมาณ ระยะทาง (กม.) แผนการดำเนินการ ประกาศ สอบราคา /ประกวดราคา ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : บริเวณย่านชุมชน 1. สาย สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - พันท้ายนรสิงห์ ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง 1. สาย สค.4015 แยกทางหลวงหมายเลข บ้านหลักห้า ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : ปรับปรุงคอขวด : ไหล่ทาง 1. สาย สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านยกกระบัตร ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1. สาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – กระทุ่มแบน (ช่วง กม.4+330) เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง : ตีเส้นจราจร 1. สาย สค แยกทางหลวงหมายเลข โพหัก 2. สาย สค แยกทางหลวงหมายเลข 35 – บ้านรางจันทร์ 683,000 1,775,000 1,628,000 4,137,000 577,000 482,000 1 แห่ง 4.000 3.375 15 ธ.ค. 51 25 พ.ย. 51 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ มอบให้ สคร. Map all 11 soes

4 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กิจกรรม : บำรุงรักษาทาง
ระยะทาง แผนการดำเนินการ ประกาศ สอบราคา /ประกวดราคา ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ 1. สาย สค แยกทางหลวงหมายเลข บ้านวัดใหม่ งานเสริมผิว AC 1. สาย สค.5033 แยกทางหลวงชนบท สค วัดหลักสี่ งานฉาบผิว SLURRY SEAL 1. สาย สค บ้านเกษตรพัฒนา – บ้านบางช้างเหนือ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. สาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านกระทุ่มแบน ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 1. สาย สค แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านชายทะเลกาหลง 3,685,000 5,980,000 1,793,000 1,000,000 3,097,000 1 แห่ง 4.200 1.250 15 ธ.ค.51 2 ธ.ค. 51 15 ธ.ค. 51 มอบให้ สคร. Map all 11 soes อยู่ระหว่างดำเนินการ

5 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานทาง(งบแปรญัตติ) งาน / โครงการ งบประมาณ ระยะทาง แผนการดำเนินการ ประกาศ สอบราคา /ประกวดราคา 1. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายชื่นสินธ์นุสรณ์ หมู่ 3 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 2. ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยธรรมรัตน์ซอยกลาง หมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3. ก่อสร้างถนน คสล. สายธารน้ำใจรังสรรค์ ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 4. ก่อสร้างถนน คสล. สาย สค.5022 – บ้านรางโคกขาม ต.โคกขามอ.เมือง จ.สมุทรสาคร 6,100,000 1,500,000 6,400,000 9,464,000 0.915 0.205 0.925 1.000 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ มอบให้ สคร. Map all 11 soes อยู่ระหว่างดำเนินการ

6 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานทาง(งบแปรญัตติ)(ต่อ) งาน / โครงการ งบประมาณ ระยะทาง แผนการดำเนินการ ประกาศ สอบราคา /ประกวดราคา 5. ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่บ้านบางสะแก หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 6. ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองลัดตะเคียน - หมู่บ้านวิเศษสุข ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร 7. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายสถานีอนามัยคลองสองห้องเชื่อม ระหว่างถนนเทิดพระเกียรติ – ถนนสายกำนันกวี ศรีสุวรรณ 3,000,000 4,536,000 2,000,000 0.600 0.585 0.390 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ มอบให้ สคร. Map all 11 soes

7 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กิจกรรม : (สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว) งาน / โครงการ งบประมาณ ระยะทาง กม. แผนการดำเนินการ ประกาศ สอบราคา /ประกวดราคา 1. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยก ทช.สค.4008 – บ.รางโคกขาม ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 7,300,000 0.800 15 ธ.ค.51 มอบให้ สคร. Map all 11 soes

8 สรุปสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2552
สรุปสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม จำนวน (โครงการ) ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา รอลงนาม ในสัญญา เซ็นสัญญา แล้วเสร็จ 1 งบแปรญัตติ 7 - 2 สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว (งบผูกพันปี 52) 3 4 บำรุงรักษาทาง 5 อำนวยความปลอดภัยงานทาง 10 รวม 22 9 มอบให้ สคร. Map all 11 soes

9 สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ (2552)
ลำดับที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ตาม พรบ. (บาท) ได้รับการ จัดสรรแล้ว เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ % ผลงาน 1 งบประจำ (งบบุคลากรและงบดำเนินงาน) 650,000.00 34,408.39 615,591.61 0.00 2 ยกระดับมาตรฐานทาง (ผูกพันปี 52) - 3 ยกระดับมาตรฐานทาง (แปรณัติ) 33,000,000 4 อำนวยการ (โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ) 5 สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 7,300,000 6 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 10,054,798 7 บำรุงรักษาทาง 23,777,858.00 615,396.99 23,162,461.01 8 อำนวยความปลอดภัยงานทาง 9,443,000 รวม 84,225,656.00 649,805.38 83,575,850.62 0.77

10 งานซ่อมบูรณะลาดยาง ทั้งหมด 24 สายทาง ระยะทาง 241.729 กิโลเมตร
แล้วเสร็จ 5 สายทาง รวมระยะทาง กิโลเมตร แผนงานเดือนธันวาคม 2551 = 23.14% ผลงานเดือนธันวาคม 2551 = 28.35% (สูงกว่าแผน 5.21 %)

11 การดำเนินงานตามโครงการ อส.ทช. ประจำเดือน พ.ย. 51
สนง.ทชจ.สค มีสายทางจำนวน 30 สายทาง อส.ทช.รับผิดชอบจำนวน 55 คน แจ้งถนนชำรุดเสียหาย ครั้ง แจ้งอุบัติเหตุจราจร ครั้ง แจ้งการลุกล้ำเขตทาง ครั้ง แจ้งการบรรทุกน้ำหนักเกิน ครั้ง อื่นๆ ครั้ง

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google