งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร

2 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ. ศ กิจกรรม : อำนวยความปลอดภัยงาน ทาง งาน / โครงการงบประ มาณ ระยะ ทาง แผนการ ดำเนินการ ประกาศ สอบ ราคา / ประกวด ราคา ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : ทางแยกและจุดต่อเชื่อม : สี่แยก 1. สาย สค.4012 แยกทางหลวง หมายเลข โรงเข้ ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : ทางแยกและจุดต่อเชื่อม : สามแยก 1. สาย สค.4017 แยกทางหลวง หมายเลข 3423 – วัดโกรกกราก ปรับปรุงคอขวดสะพาน 1. สาย สค.5027 แยก ทช. สค.2006 – บ้านจางวาง ( กม. ที่ 4+000) 2. สาย สค.5027 แยก ทช. สค.2006 – บ้านจางวาง ( กม. ที่ 4+500) 984, ,0 00 1,210, แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ. ศ กิจกรรม : อำนวยความปลอดภัยงาน ทาง ( ต่อ ) งาน / โครงการงบประม าณ ระยะ ทาง ( กม.) แผนการ ดำเนินการ ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : บริเวณย่านชุมชน 1. สาย สค.2004 แยกทางหลวง หมายเลข 35 - พันท้ายนรสิงห์ ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง 1. สาย สค.4015 แยกทางหลวง หมายเลข บ้านหลักห้า ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : ปรับปรุงคอขวด : ไหล่ทาง 1. สาย สค.2006 แยกทางหลวง หมายเลข 35 - บ้านยกกระบัตร ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1. สาย สค.1018 แยกทางหลวง หมายเลข 4 – กระทุ่มแบน ( ช่วง กม.4+330) เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง : ตีเส้น จราจร 1. สาย สค.4010 แยกทางหลวง หมายเลข โพหัก 2. สาย สค.2005 แยกทางหลวง หมายเลข 35 – บ้านรางจันทร์ 683,00 0 1,775, 000 1,628, 000 4,137, , , แห่ง ธ. ค พ. ย. 51 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ. ศ กิจกรรม : บำรุงรักษาทาง งาน / โครงการงบประม าณ ระยะ ทาง แผนการ ดำเนินการ ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ 1. สาย สค.4001 แยกทางหลวง หมายเลข บ้านวัดใหม่ งานเสริมผิว AC 1. สาย สค.5033 แยกทางหลวงชนบท สค วัดหลักสี่ งานฉาบผิว SLURRY SEAL 1. สาย สค.6003 บ้านเกษตรพัฒนา – บ้านบางช้างเหนือ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. สาย สค.1018 แยกทางหลวง หมายเลข 4 - บ้านกระทุ่มแบน ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 1. สาย สค.2028 แยกทางหลวง หมายเลข 35 - บ้านชายทะเลกาหลง 3,685, 000 5,980, 000 1,793, 000 1,000, 000 3,097, แห่ง แห่ง ธ. ค.51 2 ธ. ค ธ. ค. 51 อยู่ระหว่างดำเนินการ

5 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ. ศ กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานทาง ( งบ แปรญัตติ ) งาน / โครงการงบประม าณ ระยะ ทาง แผนการ ดำเนินการ ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา 1. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายชื่น สินธ์นุสรณ์ หมู่ 3 ต. คลองตัน อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 2. ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ธรรมรัตน์ซอยกลาง หมู่ 4 ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 3. ก่อสร้างถนน คสล. สายธารน้ำใจ รังสรรค์ ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 4. ก่อสร้างถนน คสล. สาย สค.5022 – บ้านรางโคกขาม ต. โคกขามอ. เมือง จ. สมุทรสาคร 6,100, 000 1,500, 000 6,400, 000 9,464, อยู่ระหว่างดำเนินการ

6 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ. ศ กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานทาง ( งบ แปรญัตติ )( ต่อ ) งาน / โครงการงบประม าณ ระยะ ทาง แผนการ ดำเนินการ ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา 5. ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่บ้านบาง สะแก หมู่ 1 ต. บางโทรัด อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 6. ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองลัด ตะเคียน - หมู่บ้านวิเศษสุข ต. พันท้ายนรสิงห์ จ. สมุทรสาคร 7. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายสถานี อนามัยคลองสองห้องเชื่อม ระหว่างถนนเทิดพระเกียรติ – ถนนสาย กำนันกวี ศรีสุวรรณ 3,000, 000 4,536, 000 2,000, อยู่ระหว่างดำเนินการ

7 แผนงาน / โครงการปีงบประมาณ พ. ศ กิจกรรม : ( สนับสนุนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยว ) งาน / โครงการงบประม าณ ระยะ ทาง กม. แผนการ ดำเนินการ ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา 1. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยก ทช. สค.4008 – บ. รางโคกขาม ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 7,300, ธ. ค.51

8 สรุปสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่เริ่มดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2552 ลำ ดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม จำนว น ( โครง การ ) ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา รอ ลง นาม ใน สัญ ญา เซ็น สัญ ญา แล้ว เสร็จ 1 งบแปรญัตติ สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว ( งบผูกพันปี 52) สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว บำรุงรักษาทาง อำนวยความปลอดภัย งานทาง รวม

9 สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ (2552) ลำดั บที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ตาม พรบ. ( บาท ) ได้รับการ จัดสรรแล้ว ( บาท ) เบิกจ่ายแล้ว ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) % ผลงาน 1 งบประจำ ( งบบุคลากรและงบ ดำเนินงาน ) 650, , , ยกระดับมาตรฐานทาง ( ผูกพันปี 52) ยกระดับมาตรฐานทาง ( แปรณัติ ) 33,000, อำนวยการ ( โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ) สนับสนุนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยว 7,300, จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 10,054, บำรุงรักษาทาง 23,777, , ,162, อำนวยความปลอดภัยงาน ทาง 9,443, รวม 84,225, , ,575,

10 งานซ่อมบูรณะลาดยาง ทั้งหมด 24 สายทาง ระยะทาง กิโลเมตร แล้วเสร็จ 5 สายทาง รวมระยะทาง กิโลเมตร แผนงานเดือนธันวาคม 2551 = 23.14% ผลงานเดือนธันวาคม 2551 = 28.35% ( สูงกว่า แผน 5.21 %)

11 การดำเนินงานตามโครงการ อส. ทช. ประจำเดือน พ. ย. 51 สนง. ทชจ. สค มีสายทางจำนวน 30 สายทาง อส. ทช. รับผิดชอบจำนวน 55 คน แจ้งถนนชำรุดเสียหาย 5 ครั้ง แจ้งอุบัติเหตุจราจร 1 ครั้ง แจ้งการลุกล้ำเขตทาง - ครั้ง แจ้งการบรรทุกน้ำหนักเกิน - ครั้ง อื่นๆ 2 ครั้ง

12


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google