งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Formative Research ICA 314. What is FR? A tool to develop more effective campaigns.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Formative Research ICA 314. What is FR? A tool to develop more effective campaigns."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Formative Research ICA 314

2 What is FR? A tool to develop more effective campaigns

3 Why FR? Seeks to answer questions about target audience for a program, project, or campaign Provide data and perspectives to improve messages during the course of creation

4 When to conduct FR? Pre-production Production testing

5 Pre-production research Audience segmentation and needs analysis Channel analysis

6 Pre-production research Look for message themes Persuasive arguments Styles Lead to a mock-up materials!

7 Audience segmentation and needs analysis Identifying the target audience Specifying the target behavior Elaborating the responses –Knowledge –Beliefs –Attitudes and values –Priorities –Efficacy and skills

8 Channel analysis Obtain credibility rating, vehicles, and content categories, and recall and evaluative reactions to messages

9 Channel analysis Amount of time spent in media consumption –Radio, TV, newspapers, magazines Usage of specific media –Radio stations, TV channels, titles of print media read Exposure to the secondary channels –movie theatres, pamphlets, billboards, posters Interpersonal contacts

10 Channel analysis Topic specific data –Consumption of media content that complements or compete with campaign messages –interpersonal communication about topic –exposure to prior campaign messages

11 Production testing Look for target audience reactions to preliminary versions of messages and materials

12 Production testing Message testing

13 Provide direction for eliminating weaker approaches Identifying the most promising concepts Visual sketches and key phrases

14 Message testing: Execution Attention? Comprehension? Strong and weak points? Relevance personally? Too sensitive or controversial?

15 How to conduct FR Interviews –Focus group interview –In-depth interview Experimental –Theatre testing –Day after recall Questionnaires

16 Experimental research Theatre testing –Viewing the materials in controlled settings –Selective samples that represent the target –After viewing respondents are asked About their opinion of acts, To recall the materials unaided http://en.wikipedia.org/wiki/Sesame_Street http://elp.georgetown.edu/linktext.cfm?lid=8

17 Experimental research Day after recall –Natural setting –Phone interview

18

19 Why experiment? Behavior is not random but a kind of pattern that influences by causal relationship – พฤติกรรมไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มสี่สุ่มห้า แต่เป็น รูปแบบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ และผล Identifying cause-effect relationship among variables that researcher suspect exist while controlling other influences (variables)

20 Notion of experiment Manipulating independent variables. - when, how, how much subjects receive treatment – บังคับตัวแปรว่าผู้ที่ถูกทดลองควรจะได้รับ treatment เมื่อไหร่ อย่างไร และขนาดไหน Control variables (age, gender, education) - Avoid intervening variables ควบคุมตัวแปร เพื่อ หลีกเลี่ยงตัวแปรสอดแทรก Attempt to find causal relationships - long- term cause-effect relationships หาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร

21 Control Remove or hold constant the effects of intervening variables ( ตัวแปรสอดแทรก ) –Elimination and removal intervening variables ( ตัวแปร สอดแทรก ) - Temperature –Holding constant - population, กำหนดค่าคงที่ –Matching จับคู่เปรียบเทียบ –Blocking intervening variables กันตัวแปรสอดแทรก –Randomization of sampling and assigning samples to experimental or control groups สุ่มเลือกและจับกลุ่ม ตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง –Statistical control (ANCOVA, Covariate - intervening variable)

22 Additional control issues Halo effects - Strong +/- impressions ความประทับใจเชิงบวก / เชิงลบ Placebo effects - fake treatment ให้ Treatment แต่จริงๆ treatment ที่ให้ไม่มีผล อะไร

23 Experimental designs Treatment/intervention - Experimental variable X (Indonesian Advertisement) Test, measure - Observation 0 (Dependent variables/result /like?) Randomization (sampling)

24 Experimental designs Full/True experimental designs Preexperimental designs Quasi experimental designs Factorial designs

25 Full/True experimental designs Conditions Control and experimental groups Ramdomization Intervention

26 Full/True experimental designs Pretest-Posttest control-group design Solomon four-group design Post-test only control group design

27 Pretest-Posttest control-group design Compare two groups Group 1: Test ---> Treatment ---> Test (R O --> X ---> O) Group 2: Test ---> No Treatment ---> Test (R O ----------> O) Group 1 = Experimental group Group 2 = Control group

28 Solomon four-group design Compares four groups Group 1: Test ---> Treatment ---> Test (R O --> X ---> O) Group 2: Test ---> No Treatment ---> Test (R O ----------> O) Group 3: No Test ---> Treatment ---> Test (R X ---> O) Group 4: No Test ---> No Treatment ---> Test (R O)

29 Post-test only control group design Compares 2 groups Group 1: No Test ---> Treatment ---> Test (R X ---> O) Group 2: No Test ---> No Treatment ---> Test (R O)

30 Preexperimental designs Treatment ---> Test (X ---> O) –One-shot case study Test ---> Treatment ---> Test (O1 --> X ---> O2) –One group pretest-posttest (before-intervention-after) Comparing two groups that one group receives treatment and the other does not –X1 ---> O1 = X0 ---> O2 ? –Static-group comparison No internal validity

31 Quasi Experiments Almost experiments! Exploring a research field for potential hypotheses for subsequent studies ทดลองในสนามจริง เพื่อหาสมมติฐานใน การศึกษา Not keen to generalize to the population from the sample group

32 Factorial Designs Factors - more than one independent variable, many independent variables that cause certain result! Could be Full, Quasi, or Preexperimental!

33 Good experiment Pilot study ทดสอบก่อนกับกลุ่มเล็กๆ Manipulation checks - secondary variable to check whether an experimental variable is operating ตรวจสอบตัวแปรที่ต้องการวัด ว่าใช้ได้จริง หรือไม่ Care in interpretation --->

34 Care in interpretation Experiments are short term เป็นการ ทดสอบระยะสั้น Any nonlinear relationship? มี ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรง Multiple dependent variables มีตัว แปรตามหลายตัว

35 When to use what? Time เวลา Budget งบประมาณ Samples กลุ่มตัวอย่างที่หาได้เป็น ตัวแทนประชากร ? Variables controlled ตัวแปรที่สามารถ ควบคุมได้


ดาวน์โหลด ppt Formative Research ICA 314. What is FR? A tool to develop more effective campaigns.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google