งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความรู้ไร้ พรมแดน ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความรู้ไร้ พรมแดน ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความรู้ไร้ พรมแดน ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของ อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระบบ ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ไม่ ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมี ข้อมูลมากมายที่เป็นประโยชน์ที่สามารถ นำมาใช้ได้

3 ทรัพยากรอินเตอร์เน็ต คือ สิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ให้ เกิดประโยชน์แก่งานของเรา ได้ 1. เวิลด์ไวด์เว็บ (Word Wide Web :WWW) 2. โกเฟอร์ (Gopher) 3. เทลเน็ต (Telnet) 4. เวย์ (WAIS, Wide Area Information Service) 5. อาร์ซี (Archie)

4 การค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ดังนี้ - อินทราเน็ต จะใช้ภายในองค์กร - เอกซ์ทราเน็ต ใช้ในองค์กร เช่นกัน แต่เปิดให้ องค์กรภายนอกเข้าเชื่อมต่อ เครือข่ายกันได้ - อินเทอร์เน็ต เครือข่ายขนาด ใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

5 การค้นหาข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต มีหลักการดังนี้ 1. ต้องรู้ว่าข้อมูลนั้น เกี่ยวกับ อะไร 2. ต้องรู้ว่าแหล่งข้อมูลน่าจะ อยู่แห่งใด 3. ต้องรู้คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูล 4. ต้องรู้จักวิธีการค้นหา และ เข้าเว็บไซต์ 5. ต้องรู้จักเครื่องมือในการ สืบค้นข้อมูลที่ เรียกว่า เซิร์จเอ็นจิน

6 แสดงภาพเว็บไซต์โรงเรียน ท้ายหาด

7 แสดงภาพเว็บไซต์ที่ใช้เป็น เครื่องมือใน การสืบค้น ( เซิร์จ เอ็นจิน )

8 แสดงภาพเว็บไซต์ที่สำคัญ สามารถสืบค้นข้อมูลได้เป็น จำนวนมาก

9 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ มีหลายรูปแบบด้วยกัน ใน ที่นี้จะกล่าว เฉพาะ 3 รูปแบบ 1. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E- Mail เป็นการติดต่อที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้รับและผู้ส่ง ต้องมี อีเมล์แอดเดรส คือที่อยู่ นั่นเอง เว็บไวต์ที่ให้บริการรับส่งอีเมล์ฟรี มี หลาย เว็บไซต์ เช่น www.hotmail.com,www.chaiyo.com

10 แสดงภาพเว็บไซต์ที่ให้บริการ รับ - ส่ง อีเมลล์

11 2. กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Web forum) เป็นการเขียนข้อความสื่อสารกันมี การเขียนข้อความโต้ตอบกันใน กระดานนี้ 3. การพูดคุย (Chat) สามารถพูดคุยกันได้โดยใช้ โปรแกรม และผ่านเว็บไซต์ สามารถ ได้ยินเสียงและภาพผู้สนทนา


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความรู้ไร้ พรมแดน ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google