งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสื่อสารและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสื่อสารและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสื่อสารและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของการ สื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการการ ถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและ ผู้รับ โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของ การ สื่อสารข้อมูล 1. ตัวส่ง ข้อมูล 2. ช่อง ทางการสื่อสาร 3. ตัวรับ ข้อมูล

3 การสื่อสารข้อมูลในระดับ เครือข่าย เป็นระบบเครือข่ายที่มีบทบาท และความสำคัญมากขึ้น จนทำ ให้คอมพิวเตอร์เพิ่มขีด ความสามารถของระบบสูงขึ้น มาตรฐานกลางที่ใช้ในการส่ง ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ใน ระบบเครือข่าย คือ OSI

4 การส่งสัญญาณ ข้อมูล หมายถึง การส่งข้อมูลจากเครื่องส่ง หรือผู้ส่ง ผ่านสื่อกลางไปยังเครื่องรับ หรือผู้รับ ลักษณะของวิธีการ สื่อสาร 1. แบบมีสาย เช่น สายโทรศัพท์ สาย ทองแดงแบบหุ้มฉนวน ข้อดี คือ ป้องกันการรบกวนจาก สัญญาณไฟฟ้าได้มาก ส่งข้อมูลได้ไกล ด้วยความเร็วสูง ส่งได้มาก การดัก สัญญาณทำได้ยาก 2. แบบไม่มีสาย เช่น ไมโครเวฟ ข้อดี คือ ส่งสัญญาณด้วยความถี่กว้าง และ การบกวนจากภายนอกน้อยมากจนแถบไม่ มีเลย

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ # เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ติดต่อสื่อสารกัน # เพื่อให้ใช้ทรัพยากร ร่วมกัน # เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกันและกัน ประเภทของเครือข่าย 1. เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) 2. เครือข่ายระดับเมือง (MAN) 3. เครือข่ายระดับประเทศ (WAN) 4. เครือข่ายระหว่างประเทศ (International Network)

6 รูปแบบเชื่อมต่อเครือข่าย นิยมใช้กันมี 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. แบบ ดาว 2. แบบวง แหวน 3. แบบบัส 4. แบบ ผสม

7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ 1. โมเด็ม 2. เกต เวย์ 3. เรา เตอร์ 4. บริดจ์ 5. รีพีสเตอร์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสื่อสารและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google