งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของซอฟต์แวร์ ซอฟแวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงาน คอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของ การทำงาน หรือที่เรียกว่าโปรแกรม ประเภทของซอฟต์แวร์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบ คอมพิวเตอร์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเฉพาะ และ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

3 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ วินโดว์ 98 ถือเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบและ สร้างมาใช้กับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ของบริษัท ไอบีเอ็มจำกัด เป็นระบบปฏิบัติการที่ นำมาชดเชยขีดจำกัด MS-DOS เดิม ด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษในการ ทำงาน เทคนิค การเรียกคำสั่งเป็น เมนูและสัญรูป (ICON)

4 โปรแกรมประมวลผล คำ เป็นซอฟต์แวร์ในการนำตัวอักษรมา เรียงต่อเป็นคำ ประโยค หรือย่อ หน้า เข้าไปเก็บอยู่ในหน่วยความจำ ของคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถ ดัดแปลงได้ง่ายตามความต้องการ ของผู้ใช้ คุณสมบัติที่ดีของซอฟต์แวร์ ประมวลผลคำ คือ - สามารถควบคุมสั่งจัดวางรูปแบบ ของเอกสารได - ช่วยควบคุมแก้ไขดัดแปลง ข้อความที่เป็นกลุ่ม - สามารถควบคุมการแสดงตัวอักษร ของข้อความได้ - จัดเก็บเอกสารลงแผ่นบันทึกในรูป ของแฟ้มข้อมูล และสามรถเรียกใช้งานได้ - มีคำสั่งในการเรียกค้นคำหรือ ข้อความที่อยู่ในเอกสาร

5 ภาพโปรแกรมไมโคร ซอฟเวิร์ด 97

6 โปรแกรมตาราง คำนวณ เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จตารางทำงาน หรือ กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือช่วยใน การวิเคราะห์และคำนวณตัวเลข ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ทำงาน ข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ พร้อมขีดความสามารถพิเศษในการทำงานที่ มากมาย

7 โปรแกรมสร้างภาพ นำเสนอ ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ ประกอบการบรรยาย ช่วยในการสร้างงานนำเสนออย่างสวยงาม สะดวกต่อการแก้ไข สามารถนำไปแสดง ผลได้ทันทีผ่านทางคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรม PowerPoint

8 โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล เป็นซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลช่วย ให้ผู้ดำเนินการจัดการข้อมูลได้ง่าย และมีให้เลือกได้หลายซอฟต์แวร์ ทุกซอฟต์แวร์เน้นให้ผู้ใช้สร้างแฟ้ม ฐานข้อมูล การจัดเก็บ การขอดู เรียกค้น การ เพิ่มเติม การลบ การจัดเรียง และการทำรายงาน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google