งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของซอฟต์แวร์
ซอฟแวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการทำงาน หรือที่เรียกว่าโปรแกรม ประเภทของซอฟต์แวร์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเฉพาะ และ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

3 โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว์ 98
ถือเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบและสร้างมาใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจำกัด เป็นระบบปฏิบัติการที่นำมาชดเชยขีดจำกัดMS-DOS เดิม ด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษในการทำงาน เทคนิค การเรียกคำสั่งเป็นเมนูและสัญรูป (ICON)

4 โปรแกรมประมวลผลคำ เป็นซอฟต์แวร์ในการนำตัวอักษรมาเรียงต่อเป็นคำ ประโยค หรือย่อหน้า เข้าไปเก็บอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถดัดแปลงได้ง่ายตามความต้องการของผู้ใช้ คุณสมบัติที่ดีของซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ คือ - สามารถควบคุมสั่งจัดวางรูปแบบของเอกสารได - ช่วยควบคุมแก้ไขดัดแปลงข้อความที่เป็นกลุ่ม - สามารถควบคุมการแสดงตัวอักษรของข้อความได้ - จัดเก็บเอกสารลงแผ่นบันทึกในรูปของแฟ้มข้อมูล และสามรถเรียกใช้งานได้ - มีคำสั่งในการเรียกค้นคำหรือข้อความที่อยู่ในเอกสาร

5 ภาพโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด 97

6 โปรแกรมตารางคำนวณ เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จตารางทำงาน หรือกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และคำนวณตัวเลข ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ พร้อมขีดความสามารถพิเศษในการทำงานที่มากมาย

7 โปรแกรมสร้างภาพนำเสนอ
ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการบรรยาย ช่วยในการสร้างงานนำเสนออย่างสวยงาม สะดวกต่อการแก้ไข สามารถนำไปแสดงผลได้ทันทีผ่านทางคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรม PowerPoint

8 โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล
เป็นซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลช่วยให้ผู้ดำเนินการจัดการข้อมูลได้ง่าย และมีให้เลือกได้หลายซอฟต์แวร์ ทุกซอฟต์แวร์เน้นให้ผู้ใช้สร้างแฟ้มฐานข้อมูล การจัดเก็บ การขอดู เรียกค้น การเพิ่มเติม การลบ การจัดเรียง และการทำรายงาน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google