งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4(งช401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการคำนวณผลในรูปแบบหนึ่ง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

3 ประเภทของคอมพิวเตอร์
1. แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) 2. ดิจิตัลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer) 3. ไฮบริดคอมพิวเตอร์ (Hybrid Computer)

4 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ได้แบ่งออกเป็นยุค ๆ ตามลักษณะการสร้างและเทคโนโลยี 1. คอมพิวเตอร์ยุคแรก (ค.ศ ) มาร์ค วัน

5 2. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 (ค.ศ. 1959 - 1964) 3. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 (ค.ศ. 1965 - 1971)
วงจรรวม หรือ IC

6 4. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 (ค.ศ 1972 -1980)
เป็นยุคที่ใช้วงจรรวมความจุสูงมาก (VLSI) คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง 5. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 (ค.ศ ปัจจุบัน) เป็นยุคที่ใช้ช่วยในการจัดการ การตัดสินใจ และแก้ปัญหา เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AL)

7 ชนิดของคอมพิวเตอร์ 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เหมาะกับงานคำนวณมหาศาล ใช้เวลาสั้น เครื่องมีขนาดใหญ่ทำงานได้รวดเร็ว มีโครงสร้างการคำนวณพิเศษ “MPP” 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีขนาดรองจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ข้อเด่น คือ ทำงานโดยมีระบบศูนย์กลาง และกระจายงานไปยังที่ต่าง ๆ เช่น ระบบ ATM

8 3. มินิคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้หลายคนในเวลาเดียวกัน มีขนาด เล็กกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ใช้กับธุรกิจ ขนาดกลาง 4. สถานีงานวิศวกรรม การใช้งานต้องเป็นบุคลากรที่มีความ รู้โดยเฉพาะ 5. ไมโครคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็ก ราคาถูก เรียกว่า คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (PC) มีทั้งแบบตั้งโต๊ะ ,Laptop, Palmtop, Not Book สามารถใช้งานง่าย

9 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
1.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่ประมวลผลและควบคุมการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ประกอบไปด้วย หน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU) หน่วยควบคุม (Control Unit) CPU หลักที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน คือ ไมโครซิป หรือ ไมโครโพรเซสเซอร์

10 2 . หน่วยความจำหลัก (Main Meniory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ทำการประมวลผล และเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล รอส่งไปยังหน่วยแสดงผลลัพธ์ ประเภทของหน่วยความจำ แบ่งได้ดังนี้ 2 .1 ตามลักษณะการเก็บข้อมูล - หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน 2 .2 ตามสภาพการใช้งาน - หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (ROM) หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)

11 3. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) เพื่อเพิ่มความสามารถในการจดจำของคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น
3.1 แผ่นบันทึกหรือแผ่นดิสก์ (Diskette) 3.2 ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) 3.3 ซีดีรอม (CDROM)

12 4. อุปกรณ์เข้า (Input Device) ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูล เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
4.1 แป้นพิมพ์ (Keybord) 4.2 เม้าส์ (Mouse) 4.3 สแกนเนอร์ (Scanner) 5. อุปกรณ์ส่งออก (Output Device) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูล 5.1 จอภาพ (Monitor) 5.2 เครื่องพิมพ์ (Printers)

13 6. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ 6.1 โมเด็ม (Modem) ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูล เพื่อใช้ในการสื่อสารระยะไกล ลักษณะของโมเด็ม มี 2 แบบ คือ แบบ Internal และ External 6.2 พล็อตเตอร์ (Plotter) เป็นอุปกรณ์แสดงผลใช้ในการ เขียนแบบ หรืองานด้านกราฟิก

14 ระบบสื่อประสม (Multimedia)
เป็นการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแสดง ได้หลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ปัจจุบันนิยมใช้ในการศึกษามาก เรียกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)


ดาวน์โหลด ppt เรื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google