งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่ององค์ประกอบ คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่ององค์ประกอบ คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่ององค์ประกอบ คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่ ประสานกันและเกิดการ ประมวลผล แบ่งตามหน้าที่ได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นหัวใจ ของการทำงาน ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ คอมพิวเตอร์ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยคำนวณ (Arithematic) และ ตรรกะ (ALU)

3 2. หน่วยความจำ (Memory) หน่วยความจำ แบ่งออกได้ เป็น 2 แบบ คือ # หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (ROM) # หน่วยความจำ เข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) หรือ หน่วยความจำสำรอง (Secondary story) หรือ หน่วยความจำภายนอก เครื่อง นั่นเอง 3. อุปกรณ์รับเข้า (Input Device) ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 4. อุปกรณ์ส่งออก (Output Device) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการ ประมวลผลข้อมูล

4 ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นอย่างมี ลำดับขั้นตอน เพื่อควบคุมการ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ หรือ เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็น โปรแกรมที่สร้างเพื่อการทำงาน เฉพาะอย่าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 2.1 ซอฟต์แวร์ทั่วไป หรือ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 2.2 ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

5 ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือ เรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคล วัตถุหรือสถานที่ คุณสมบัติที่ดีของข้อมูล ได้แก่ มีความถูกต้อง เที่ยงตรง มีความเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ มีความสมบูรณ์ชัดเจน บุคลากร (People) ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในงานคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้ และ กลุ่มนักคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่ององค์ประกอบ คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google