งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่ประสานกันและเกิดการประมวลผล แบ่งตามหน้าที่ได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นหัวใจของการทำงาน ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยคำนวณ (Arithematic) และตรรกะ (ALU)

3 2.หน่วยความจำ (Memory) หน่วยความจำ แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ # หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (ROM) # หน่วยความจำ เข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) หรือ หน่วยความจำสำรอง (Secondary story) หรือ หน่วยความจำภายนอกเครื่อง นั่นเอง 3.อุปกรณ์รับเข้า(Input Device) ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 4. อุปกรณ์ส่งออก (Output Device) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูล

4 ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นอย่างมีลำดับขั้นตอน เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ หรือ เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่สร้างเพื่อการทำงานเฉพาะอย่าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 2.1 ซอฟต์แวร์ทั่วไป หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 2.2 ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

5 ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคล วัตถุหรือสถานที่ คุณสมบัติที่ดีของข้อมูล ได้แก่ มีความถูกต้อง เที่ยงตรง มีความเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ มีความสมบูรณ์ชัดเจน บุคลากร (People) ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในงานคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้ และกลุ่มนักคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google