งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนรู้ที่ 5 เรื่องข้อมูลและสาระ สนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนรู้ที่ 5 เรื่องข้อมูลและสาระ สนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 5 เรื่องข้อมูลและสาระ สนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของข้อมูลและ สารสนเทศ ข้อมูล หมายถึง ข่าวสารหรือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับคน หรือสิ่งของ หรือเรียกว่า ฐานข้อมูล (Data Base) สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ ผ่านการประมวลผลแล้ว นำมาใช้ในการตัดสินใจได้ คุณสมบัติของข้อมูลและ สารสนเทศ 1. มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีความสมบูรณ์ 2. ทันสมัยต่อเหตุการณ์ และมี ความเหมาะสม

3 การประผลข้อมูลไปสู่ สารสนเทศ จะต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูล 2. การประมวลผล แบ่งได้ 3 ประเภท 2.1 การประมวลผลด้วย มือ 2.2 การประมวลผลด้วย เครื่องจักร 2.3 การประมวลผลด้วย คอมพิวเตอร์ 3. การดูแลรักษา ชนิดของข้อมูล 1. ข้อมูลตัวเลข (Numeric) 2. ข้อมูลตัวอักษร (Character)

4 รหัสแทนข้อมูล รหัสมาตรฐานนิยมใช้กันมี 2 กลุ่ม คือ 1. รหัสแอสกี (ASCI) เป็นรหัส 8 บิต แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ 256 ตัว 2. รหัสเอ็บซีติก (EBCDIC)

5 การแปลงฐานเลข 1. การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐาน 2 และฐาน 8 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 47 ฐาน สิบให้เป็นฐาน วิธีทำ 2)47 2)23 เศษ 1 2)11 เศษ 1 2)5 เศษ 1 2)2 เศษ 1 2)1 เศษ 1 คำตอบ (101111)2 = 47

6 2. การแปลงเลขฐานต่าง ๆ มา เป็นเลขฐานสิบ ตัวอย่าง จงเปลี่ยน (147)8 ให้เป็นเลขฐาน 10 วิธีทำ (147)8 = (1*8 ๒ ) + (4*8 ๑ ) + (7*80) = 64 + 32 + 7 = 103

7 โครงสร้างของการจัดข้อมูล ประกอบด้วยส่วนต่าง ดังนี้ 1. อักขระ 2. เขตข้อมูล 3. ระเบียบข้อมูล 4. แฟ้มข้อมูล 5. ฐานข้อมูล

8 ตัวอย่างโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลลูกค้า

9 ประโยชน์ของการจัดการ ข้อมูล 1. สามารถค้นหาข้อมูล หรือ สารสนเทศ ที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลและทำ การปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยตลอดเวลา 2. สามารถประมวลผลชุดคำสั่งที่ เก็บไว้ในแฟ้มได้ 3. สามารถสร้าง ตั้งชื่อและ เก็บแฟ้มข้อมูล ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 4. สามารถสร้างสำเนา ย้าย และลบแฟ้มได้ 5. สามารถทำการย้ายโอนย้าย แฟ้มข้อมูลใน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ 6. สามารถรับแฟ้มข้อมูลจาก โปรแกรมอื่นได้

10 การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1. แฟ้มลำดับ 2. แฟ้มสุ่ม 3. แฟ้มดัชนี ประเภทแฟ้มข้อมูล 1. แฟ้มข้อมูลหลัก 2. แฟ้มรายการ ปรับปรุง

11 ลักษณะการ ประมวลผล แบ่งได้ 2 วิธี ดังนี้ คือ 1. การประมวลผลแบบ กลุ่ม 2. การประมวลผลแบบ ทันที ระบบการจัดการ ฐานข้อมูล 1. การจัดการ ฐานข้อมูล 2. ระบบการจัดการ ฐานข้อมูล ลักษณะการจัดการ สารสนเทศที่ดี 1. ลดความซ้ำซ้อน สามารถใช้ สารสนเทศร่วมกันได้ 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำได้สะดวก และถูกต้อง 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยในการใช้ ระบบ มีการควบคุม 4. การใช้งานจาก ศูนย์กลาง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนรู้ที่ 5 เรื่องข้อมูลและสาระ สนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google