งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย อธพ. รธพ. และ ผอ. สบส. วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ในการประสานและดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย อธพ. รธพ. และ ผอ. สบส. วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ในการประสานและดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย อธพ. รธพ. และ ผอ. สบส. วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ในการประสานและดำเนินการ เพื่อการตรวจวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือ ของหน่วยงานในภูมิภาค

2 2 ประสานกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะทำงานจังหวัด โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานคณะทำงาน 2. นายอำเภอท้องที่คณะทำงาน 3. การค้าภายในจังหวัดคณะทำงาน 4. ตำรวจภูธรจังหวัดคณะทำงาน 5. พลังงานภูมิภาค คณะทำงานและ หรือพลังงานจังหวัดเลขานุการ

3 3 1. กำหนดสายตรวจเจ้าหน้าที่เพื่อออกตรวจวัดปริมาณ น้ำมันคงเหลือ ณ คลังน้ำมันและสถานีบริการทุกแห่ง ในจังหวัด 2. พิจารณาจัดแบ่งสายตรวจให้เหมาะสมกับจำนวน คลังน้ำมัน สถานีบริการ และระยะทาง 3. อำนวยการ ซักซ้อมวิธีการตรวจวัด การเข้าตรวจวัด โดยการเข้าตรวจวัดเริ่มพร้อมกันวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 เวลา 24:00 น. และให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 06:00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ให้พลังงานจังหวัดนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการดังนี้

4 4 4. ดำเนินการรวบรวมผลการตรวจวัด ส่งกรมธุรกิจพลังงาน อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 5. ให้พลังงานจังหวัดเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับ นายอำเภอท้องที่ การค้าภายในจังหวัด ตำรวจภูธร จังหวัด ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7, 10 ที่มีคลังน้ำมันอยู่ในจังหวัด และเจ้าของสถานีบริการในจังหวัดที่รับผิดชอบเพื่อให้ การดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ให้พลังงานจังหวัดนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการดังนี้ ( ต่อ )

5 5 วิธีการจัดสายตรวจวัดปริมาณ น้ำมันคงเหลือของสถานีบริการ สายตรวจวัด 1 สาย จะมีเจ้าหน้าที่ 2 คน ประกอบด้วย พลังงานจังหวัด หรือ การค้าภายในจังหวัด หรือ ตำรวจภูธรจังหวัด หรือ นายอำเภอท้องที่ หรือ ผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

6 6 ชนิดน้ำมันคงเหลือ ที่ต้องตรวจวัด - น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด - น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว - น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5

7 7 การเข้าตรวจวัดสถานีบริการ ให้เรียงลำดับก่อนหลัง ดังนี้ 1. สถานีบริการที่เปิดจำหน่าย ตลอด 24 ชั่วโมง 2. สถานีบริการที่เปิดจำหน่ายในเวลาเช้ามาก 3. สถานีบริการที่เปิดจำหน่ายในเวลาปกติ

8 8 ในกรณีที่รัฐไม่ได้จ่ายเงินชดเชย ให้กับสถานีบริการใดในครั้งนี้ คราวหน้าเมื่อมีการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต รัฐจะไม่เรียกเก็บเงินเข้ากองทุน จากสถานีบริการดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย อธพ. รธพ. และ ผอ. สบส. วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ในการประสานและดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google