งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ทำ หน้าที่จัดการและควบคุม โปรแกรมรวมถึงการติดต่อ ประสานงานกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ ผู้ใช้ต้องการบางครั้งเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ทำ หน้าที่จัดการและควบคุม โปรแกรมรวมถึงการติดต่อ ประสานงานกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ ผู้ใช้ต้องการบางครั้งเรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ทำ หน้าที่จัดการและควบคุม โปรแกรมรวมถึงการติดต่อ ประสานงานกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ ผู้ใช้ต้องการบางครั้งเรียกว่า แพลตฟอร์ม (platform)

3

4 กลุ่มคำสั่งที่บรรจุอยู่ในส่วนของ หน่วยความจำ ROM กลุ่มคำสั่งที่บรรจุอยู่ในส่วนของ หน่วยความจำ ROM ตัวโปรแกรมคำสั่งที่เก็บไว้จะอยู่ได้ อย่างถาวร ตัวโปรแกรมคำสั่งที่เก็บไว้จะอยู่ได้ อย่างถาวร ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้เก็บโปรแกรม ไบออสจะเป็นวงจร ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้เก็บโปรแกรม ไบออสจะเป็นวงจร หน่วยความจำแบบ Flash ROM ที่ สามารถแก้ไข หน่วยความจำแบบ Flash ROM ที่ สามารถแก้ไข โปรแกรมได้ ( แต่ไม่บ่อยนัก ) โปรแกรมได้ ( แต่ไม่บ่อยนัก )

5

6 การบู๊ตเครื่อง คือ ขั้นตอนที่ คอมพิวเตอร์เริ่มทำการโหลด การบู๊ตเครื่อง คือ ขั้นตอนที่ คอมพิวเตอร์เริ่มทำการโหลด ระบบปฏิบัติการเข้าไปไว้ใน หน่วยความจำ RAM สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ ระบบปฏิบัติการเข้าไปไว้ใน หน่วยความจำ RAM สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ - โคลบู๊ต (Cold boot) - วอร์มบู๊ต (Warm boot)

7 การบู๊ตเครื่องที่อาศัยการทำงาน ของฮาร์ดแวร์ กดปุ่มเปิดเครื่อง (Power On) เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานโดย ทันที กดปุ่มเปิดเครื่อง (Power On) เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานโดย ทันที ปุ่มเปิดเครื่องเป็นเหมือนสวิตช์ปิด เปิดการทำงานโดยรวมของ คอมพิวเตอร์เหมือนกับสวิตช์ของ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป ปุ่มเปิดเครื่องเป็นเหมือนสวิตช์ปิด เปิดการทำงานโดยรวมของ คอมพิวเตอร์เหมือนกับสวิตช์ของ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

8 การบู๊ตเครื่องเพื่อให้เกิด กระบวนการบู๊ตใหม่หรือที่ เรียกว่าการรีสตาร์ทเครื่อง (restart) สามารถทำได้สามวิธี คือ การบู๊ตเครื่องเพื่อให้เกิด กระบวนการบู๊ตใหม่หรือที่ เรียกว่าการรีสตาร์ทเครื่อง (restart) สามารถทำได้สามวิธี คือ กดปุ่ม Reset บนตัวเครื่อง กดปุ่ม Reset บนตัวเครื่อง กดปุ่ม Ctrl+alt+delete จาก แป้นพิมพ์ แล้วเลือกคำสั่ง restart กดปุ่ม Ctrl+alt+delete จาก แป้นพิมพ์ แล้วเลือกคำสั่ง restart สั่งรีสตารท์เครื่องได้จากเมนูบน ระบบปฏิบัติการ สั่งรีสตารท์เครื่องได้จากเมนูบน ระบบปฏิบัติการ

9 คือ ส่วนการทำงานของโปรแกรม ที่ติดต่อหรือเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ให้ ทำงานได้ตามที่ต้องการ คือ ส่วนการทำงานของโปรแกรม ที่ติดต่อหรือเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ให้ ทำงานได้ตามที่ต้องการ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ ประเภทคอมมานด์ไลน์ (Command Line) ประเภทคอมมานด์ไลน์ (Command Line) ประเภทกราฟิก (GUI - Graphical User Interface) ประเภทกราฟิก (GUI - Graphical User Interface)

10 อนุญาติให้ป้อนรูปแบบคำสั่งที่ เป็นตัวหนังสือ (text) สั่งการลง ไปทีละบรรทัดคำสั่ง อนุญาติให้ป้อนรูปแบบคำสั่งที่ เป็นตัวหนังสือ (text) สั่งการลง ไปทีละบรรทัดคำสั่ง เรียกว่า คอมมานไลด์ (command line) เรียกว่า คอมมานไลด์ (command line)

11 นำเอารูปภาพมาปรับใช้สั่งงานแทน ตัวอักษร เช่น ในระบบปฏิบัติการ Windows นำเอารูปภาพมาปรับใช้สั่งงานแทน ตัวอักษร เช่น ในระบบปฏิบัติการ Windows ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจดจำรูปแบบคำสั่ง เพื่อใช้งานให้ยุ่งยาก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจดจำรูปแบบคำสั่ง เพื่อใช้งานให้ยุ่งยากเหมือนกับแบบคอมมานด์ไลน์ เพียงแค่เลือกรายการคำสั่งภาพที่ ปรากฏบนจอนั้นผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เมาส์หรือคีย์บอร์ด เพียงแค่เลือกรายการคำสั่งภาพที่ ปรากฏบนจอนั้นผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เมาส์หรือคีย์บอร์ด

12 เคอร์เนลและเชลล์

13 ไฟล์ (files) ไฟล์ (files) - หน่วยในการเก็บข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ใน สื่อเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ฟล็อปปี้ดิสก์, ฮาร์ดดิสก์หรือ ซีดีรอม เป็นต้น - ประกอบด้วย ส่วนย่อย 2 ส่วนด้วยกันคือ ชื่อ ไฟล์ (naming files) และส่วน ขยาย (extentions)

14

15

16 เมื่อต้องการเก็บข้อมูลจะแยก โครงสร้างออกเป็นส่วนๆเหมือน กิ่งก้านสาขาของต้นไม้เรียกว่า โฟลเดอร์ (folder) แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ เมื่อต้องการเก็บข้อมูลจะแยก โครงสร้างออกเป็นส่วนๆเหมือน กิ่งก้านสาขาของต้นไม้เรียกว่า โฟลเดอร์ (folder) แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ ไดเร็คทอรี (Directory) ไดเร็คทอรี (Directory) ซับไดเร็คทอรี (Subdirectory) ซับไดเร็คทอรี (Subdirectory)

17

18 ไดเร็คทอรี (Directory) ไดเร็คทอรี (Directory) - โฟลเดอร์หลักสำหรับจัดเก็บ หมวดหมู่ไฟล์ขั้นสูงสุดในระบบ บางครั้งอาจเรียกว่า root directory - โฟลเดอร์หลักสำหรับจัดเก็บ หมวดหมู่ไฟล์ขั้นสูงสุดในระบบ บางครั้งอาจเรียกว่า root directory ซับไดเร็คทอรี (Subdirectory) ซับไดเร็คทอรี (Subdirectory) - โฟลเดอร์ย่อยที่ถูกแบ่งและ จัดเก็บไว้ออกมาอีกชั้นหนึ่ง - โฟลเดอร์ย่อยที่ถูกแบ่งและ จัดเก็บไว้ออกมาอีกชั้นหนึ่ง

19 ใช้วิธีที่เรียกว่า หน่วยความจำเสมือน (VM- virtual memory) กรณีที่มี การประมวลผลกับข้อมูลปริมาณมาก หรือหลายโปรแกรมพร้อมกัน ระบบปฏิบัติการจะเก็บข้อมูลทั้งหมด ของโปรแกรมที่ทำงานอยู่ขณะนั้น เอาไว้เป็นไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ ( เรียกว่า swap file ) โดยแบ่งเนื้อที่เหล่านั้น ออกเป็นส่วนๆเรียกว่า เพจ (page) ซึ่ง มีการกำหนดขนาดไว้แน่นอน ใช้วิธีที่เรียกว่า หน่วยความจำเสมือน (VM- virtual memory) กรณีที่มี การประมวลผลกับข้อมูลปริมาณมาก หรือหลายโปรแกรมพร้อมกัน ระบบปฏิบัติการจะเก็บข้อมูลทั้งหมด ของโปรแกรมที่ทำงานอยู่ขณะนั้น เอาไว้เป็นไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ ( เรียกว่า swap file ) โดยแบ่งเนื้อที่เหล่านั้น ออกเป็นส่วนๆเรียกว่า เพจ (page) ซึ่ง มีการกำหนดขนาดไว้แน่นอน

20

21 ใช้ บัฟเฟอร์ (buffer) เพื่อเป็น ที่พักรอของข้อมูลที่อ่านเข้ามา เช่น การทำ spolling ในการ จัดการงานพิมพ์ ใช้ บัฟเฟอร์ (buffer) เพื่อเป็น ที่พักรอของข้อมูลที่อ่านเข้ามา เช่น การทำ spolling ในการ จัดการงานพิมพ์ เรียกใช้ดีไวซ์ไดรเวอร์ (device driver) เพื่อควบคุม อุปกรณ์ชนิดนั้นๆโดยเฉพาะ เรียกใช้ดีไวซ์ไดรเวอร์ (device driver) เพื่อควบคุม อุปกรณ์ชนิดนั้นๆโดยเฉพาะ

22

23 แบ่งเวลาของซีพียูเพื่อประมวลผลใน การทำงานแบบ multi-tasking แบ่งเวลาของซีพียูเพื่อประมวลผลใน การทำงานแบบ multi-tasking ทำให้ซีพียูตัวเดียว สามารถใช้ได้ หลายๆคน หรือ multi-user ที่พบเห็น ในระบบเครือข่าย ทำให้ซีพียูตัวเดียว สามารถใช้ได้ หลายๆคน หรือ multi-user ที่พบเห็น ในระบบเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นตัวประสานการทำงาน ของซีพียูที่มากกว่าหนึ่งตัวให้ทำงาน ด้วยกันได้ในระบบ multi-processing ทำหน้าที่เป็นตัวประสานการทำงาน ของซีพียูที่มากกว่าหนึ่งตัวให้ทำงาน ด้วยกันได้ในระบบ multi-processing

24 ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้เครื่อง ว่าจะ อนุญาตให้บุคคลนั้นใช้งานกับโปรแกรม หรือข้อมูลในตัวเครื่องนั้นได้หรือไม่ ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้เครื่อง ว่าจะ อนุญาตให้บุคคลนั้นใช้งานกับโปรแกรม หรือข้อมูลในตัวเครื่องนั้นได้หรือไม่

25 วัดประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น วัดค่า เวลาที่ซีพียูทำงาน วัดประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น วัดค่า เวลาที่ซีพียูทำงาน การตรวจสอบเวลาของซีพียูที่ถูก ปล่อยว่างในการทำงาน การตรวจสอบเวลาของซีพียูที่ถูก ปล่อยว่างในการทำงาน

26

27 cross-platform application คืออะไร จง อธิบาย cross-platform application คืออะไร จง อธิบาย device driver มีประโยชน์อย่างไรต่อการ ทำงานกับคอมพิวเตอร์ device driver มีประโยชน์อย่างไรต่อการ ทำงานกับคอมพิวเตอร์ เสียงสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ตอบสนอง ออกมาสั้นบ้าง ยาวบ้างนั้นเกิดจาก กระบวนการในขั้นตอนใด และเหตุใดจึง ต้องทำเช่นนั้น เสียงสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ตอบสนอง ออกมาสั้นบ้าง ยาวบ้างนั้นเกิดจาก กระบวนการในขั้นตอนใด และเหตุใดจึง ต้องทำเช่นนั้น ประเภทของการบู๊ตเครื่องมีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย ประเภทของการบู๊ตเครื่องมีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย จงบอกถึงความแตกต่างระหว่างส่วน ประสานกับผู้ใช้แบบ Command line และ แบบ GUI มาพอสังเขป จงบอกถึงความแตกต่างระหว่างส่วน ประสานกับผู้ใช้แบบ Command line และ แบบ GUI มาพอสังเขป แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

28 โครงสร้างแบบต้นไม้ คืออะไร เกี่ยวข้อง กับโครงสร้างไฟล์ในคอมพิวเตอร์อย่างไร บ้าง โครงสร้างแบบต้นไม้ คืออะไร เกี่ยวข้อง กับโครงสร้างไฟล์ในคอมพิวเตอร์อย่างไร บ้าง ส่วนประกอบย่อยของไฟล์ประกอบด้วย ส่วนใดบ้าง จงยกตัวอย่างไฟล์มาอย่าง น้อย 5 รูปแบบพร้อมทั้งอธิบายด้วยว่าแต่ ละรูปแบบมีความหมายเช่นไร ส่วนประกอบย่อยของไฟล์ประกอบด้วย ส่วนใดบ้าง จงยกตัวอย่างไฟล์มาอย่าง น้อย 5 รูปแบบพร้อมทั้งอธิบายด้วยว่าแต่ ละรูปแบบมีความหมายเช่นไร หน่วยความจำเสมือนเกี่ยวข้องกับการ จัดการหน่วยความจำอย่างไรบ้าง จง อธิบาย หน่วยความจำเสมือนเกี่ยวข้องกับการ จัดการหน่วยความจำอย่างไรบ้าง จง อธิบาย spolling ที่เกิดขึ้นในการพิมพ์งาน มี หลักการอย่างไรบ้าง spolling ที่เกิดขึ้นในการพิมพ์งาน มี หลักการอย่างไรบ้าง แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

29 ระบบ plug and play คืออะไร มีประโยชน์ อย่างไรต่อการทำงาน ระบบ plug and play คืออะไร มีประโยชน์ อย่างไรต่อการทำงาน multi-processing คือการประมวลผลงาน ลักษณะใด มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป multi-processing คือการประมวลผลงาน ลักษณะใด มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ทำ หน้าที่จัดการและควบคุม โปรแกรมรวมถึงการติดต่อ ประสานงานกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ ผู้ใช้ต้องการบางครั้งเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google