งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง การศึกษา ทางด้านวิชาชีพในที่นี้จะพูดถึง การศึกษาด้านวิชาช่างซึ่งมีด้าน ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ แต่จะเน้น ด้านปฏิบัติเป็นส่วนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง การศึกษา ทางด้านวิชาชีพในที่นี้จะพูดถึง การศึกษาด้านวิชาช่างซึ่งมีด้าน ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ แต่จะเน้น ด้านปฏิบัติเป็นส่วนมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายถึง การศึกษา ทางด้านวิชาชีพในที่นี้จะพูดถึง การศึกษาด้านวิชาช่างซึ่งมีด้าน ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ แต่จะเน้น ด้านปฏิบัติเป็นส่วนมาก

2 ปัญหาด้าน อาชีวศึกษา ปัญหาทางด้านสังคม เป็นปัญหา ที่สังคมไทยไม่ยอมรับทางด้าน นักศึกษาที่เรียนอาชีวศึกษา เช่น สาเหตุนักศึกษาตีกันบนรถ โดยสาร

3  จากการดื่มสุราและของ มึนเมา  จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่เรียนทางด้าน อาชีวศึกษาส่วนมากจะเป็นนักศึกษาชายซึ่ง นักศึกษาชายส่วนมากจะชอบดื่มสุราและ ของมึนเมา  การศึกษาต่างสถาบัน  นักศึกษาตีกันบนรถโดยสารประชาชนรอบ ข้างถูกลูกหลงเป็นเหตุก่อให้เกิดสังคมไทย มองนักศึกษาอาชีวในแง่ลบ

4 ปัญหาด้านการศึกษา ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน คืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอนักศึกษา ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน จะเห็นได้ว่าอาชีวศึกษามีอยู่ ทั่วไปในประเทศไทย เช่น 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้จะขาด แคลนครูผู้สอน

5 - วิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อระบบ การศึกษาโดยภาพรวม ระดับการเข้าเรียนต่อทั้ง ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นอยู่ใน ระดับต่ำกว่าประเทศคู่แข่งเนื่องจากไม่มีเงิน เพียงพอใช้เพื่อเรียนต่อด้านการศึกษา - ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ผลกระทบของ วิกฤตเศรษฐกิจทำให้ครัวเรือนบางครัวเรือนดึง บุตรหลานออกจากโรงเรียน - คุณภาพของการศึกษา วิกฤตเศรษฐกิจส่งผล กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในหลายทาง คือ การลดงบประมาณด้านการศึกษา โดยเฉพาะ งบประมาณด้านการลงทุน ซึ่งนำไปสู่การเลื่อน หรือชะลอการลงทุนในโปรแกรมหรือโครงการ ทางการศึกษาใหม่ๆ

6 ปัญหาการหลีกเลี่ยงการชำระคืน เงินกองทุน ปัญหาเด็กที่กู้ยืมเงินจาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเรียนจบ แล้วแต่ยังหลบเลี่ยงไม่ยอมใช้เงินคืน เงินกองทุน รัฐบาลไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ ในการพัฒนาประเทศจึงก่อให้เกิด ไม่มีเงินพัฒนาด้านการศึกษามาก นัก

7 ความสำคัญของการศึกษา ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศไม่ใช่ อยู่ที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศเท่านั้น แต่อยู่ที่การกระจาย ผลแห่งความเจริญเติบโตนั้นออกไปสู่ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้มาก ที่สุด การจัดทำนโยบายการกระจายบริการ ทางด้านการศึกษาและเปิดโอกาสใน การศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง คนในประเทศชาติจะมีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีความรู้มีการศึกษาถึงจะพัฒนา ประเทศชาติได้

8  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ คือ รัฐบาลไม่มีเงินเพียงพอต่อการ พัฒนาด้านการศึกษา  ปัญหานักศึกษาตีกัน เนื่องมาจาก การแบ่งแยกสถาบันกันก็คือระดับ แต่ละสถาบันมีดีกรีคุณภาพต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง การศึกษา ทางด้านวิชาชีพในที่นี้จะพูดถึง การศึกษาด้านวิชาช่างซึ่งมีด้าน ทฤษฎีและด้านปฏิบัติ แต่จะเน้น ด้านปฏิบัติเป็นส่วนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google