งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม กลุ่ม  แต่ละจังหวัดเลือกประธาน ๑ คน  เมื่อได้ประธานแล้ว ภายในจังหวัดให้ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่มย่อยตามแผนงาน ๓ ด้าน และเลือกเลขานุการประจำกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม กลุ่ม  แต่ละจังหวัดเลือกประธาน ๑ คน  เมื่อได้ประธานแล้ว ภายในจังหวัดให้ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่มย่อยตามแผนงาน ๓ ด้าน และเลือกเลขานุการประจำกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม กลุ่ม  แต่ละจังหวัดเลือกประธาน ๑ คน  เมื่อได้ประธานแล้ว ภายในจังหวัดให้ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่มย่อยตามแผนงาน ๓ ด้าน และเลือกเลขานุการประจำกลุ่ม ย่อย  แต่ละกลุ่มระดมสมองช่วยกันจัดทำ ร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาดตาม แผนงาน ๓ ด้าน โดยใช้แบบฟอร์มจาก เอกสารที่แจกให้แต่ละกลุ่ม ( ตาราง แนวนอน ) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ คิดร่างแผนกลยุทธ์แต่ละด้านได้มากกว่า ๑ โครงการ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก. พ.

2 2 แผนกลยุทธ์จังหวัดใส สะอาด ประกอบด้วย แผนงาน ๓ ด้าน ๑. ด้านการส่งเสริมจิตสำนึก ราชการใสสะอาด ๒. ด้านเสริมสร้างความโปร่งใสใน ระบบการปฏิบัติงาน ๓. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบจากภาค ประชาชน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก. พ.

3 3 แบบฟอร์มประกอบการจัดทำร่าง แผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด ใช้ งบประมา ณตลอด ทั้ง โครงการ ประมาณ เท่าใด งบประมา ณ ผลลั พธ์ที่ ได้คือ อะไร ผลลั พธ์ มี กิจกรร ม อะไรบ้า ง แนว ดำเนิน การ / กิจกรร ม ใครเป็น เจ้าภาพ ตลอด โครงก าร / แต่ละ กิจกรร มใช้ ระยะเว ลา เท่าใด ได้ ผลผลิต เป็น รูปธรรม อย่างไร ตั้งชื่อ โครงก ารที่ สอดค ล้อง กับ แผนง านแต่ ละด้าน ผู้รับผิดช อบ ระยะเว ลา ผลผลิตโครงก าร ๑. ด้าน........ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก. พ.

4 4  แต่ละกลุ่มย่อยคิดโครงการตาม แผนงานของตัวเอง ใช้เวลา ๒๐ นาที จากนั้น ทุกกลุ่มจะต้องเวียนไปตามกลุ่ม ย่อยอื่น ๆ ให้ครบ เพื่อปรับแก้ / เพิ่มเติม รายละเอียดโครงการ โดยใช้เวลาดังนี้ - รอบที่สอง ใช้เวลา ๑๐ นาที - รอบที่ สาม ใช้เวลา ๑๐ นาที  ให้แต่ละกลุ่มกลับไปดูโครงการของ กลุ่มตัวเอง แล้วสรุปให้เลขานุการประจำ กลุ่มเขียนลงในแบบฟอร์มร่างแผนกล ยุทธ์ฯ ใช้เวลา ๑๐ นาที ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม กลุ่ม ( ต่อ ) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก. พ.

5 5 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม กลุ่ม ( ต่อ )  เลขานุการฯ แต่ละกลุ่มนำเสนอผล ภายในจังหวัด เพื่อให้ได้ร่างแผนกลยุทธ์ ที่เป็นภาพรวมของจังหวัดทั้ง ๓ ด้าน ใช้ เวลา ๓๐ นาที  ปรับแก้ไขร่างแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียม นำเสนอบนเวที  ี ประธานจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายนำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ ในที่ประชุมใหญ่  เลขานุการกลุ่ม ให้อยู่ประจำกลุ่มเพื่อช่วย ปรับแก้รายละเอียด โครงการตามข้อเสนอของกลุ่มอื่น ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก. พ.

6 6 กลุ่ม ๑แผนงานด้านการ ส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด ยกตัวอย่าง กลุ่ม ๑ แผนงานด้านการ ส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด  ต้องคิดโครงการตามแผนงานด้านการ ส่งเสริมจิตสำนึกราชการ ใสสะอาด ภายในเวลา ๒๐ นาที  จากนั้น เวียนไปดูกลุ่ม ๒ แผนงานด้าน เสริมสร้างความโปร่งใสใน ระบบการปฏิบัติงาน ใช้เวลา ๑๐ นาที  เวียนไปดูกลุ่ม ๓ แผนงานด้านการมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบจากภาค ประชาชน ใช้เวลา ๑๐ นาที  เมื่อเวียนครบทุกกลุ่มแล้ว กลุ่ม ๑ จะ กลับไปที่กลุ่มตัวเอง แล้วสรุป โครงการให้เลขาฯ เขียนลงใน แบบฟอร์มที่แจกให้ ใช้เวลา ๑๐ นาที

7 7 กลุ่ม ๑แผนงานด้านการ ส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด ยกตัวอย่าง กลุ่ม ๑ แผนงานด้านการ ส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด  เลขานุการกลุ่ม ๑ นำเสนอโครงการให้ กลุ่ม ๒ และ ๓ ทราบ เพื่อให้ได้ ภาพรวมของจังหวัด แล้วจากนั้น กลุ่ม ๒ และ ๓ ก็จะนำเสนอโครงการ ใช้เวลา ๓๐ นาที


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม กลุ่ม  แต่ละจังหวัดเลือกประธาน ๑ คน  เมื่อได้ประธานแล้ว ภายในจังหวัดให้ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่มย่อยตามแผนงาน ๓ ด้าน และเลือกเลขานุการประจำกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google