งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาค 5. ธนาพัณ วัฒนากาล ผลการจัดเก็บภาษีอากร ปีงบประมาณ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาค 5. ธนาพัณ วัฒนากาล ผลการจัดเก็บภาษีอากร ปีงบประมาณ 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาค 5

2

3

4

5 ธนาพัณ วัฒนากาล

6

7

8 ผลการจัดเก็บภาษีอากร ปีงบประมาณ 2549

9 ผลการจัดเก็บภาษีอากร ของกรมสรรพากร ปีงบประมาณ 2549 1,057,330 ล้านบาท

10 สิทธิและหน้าที่ผู้เสีย ภาษีอากร 1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การเสียภาษี อากร  ครอบคลุมผู้มีรายได้ที่ เป็นบุคคลธรรมดา คณะ บุคคล และนิติบุคคล ประเภทต่างๆ

11 2. สิทธิของผู้เสียภาษี 2.1 การผ่อนชำระ ภาษี 2.2 การยื่น อุทธรณ์คัดค้านการ ประเมิน ภาษี สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร ( ต่อ )

12 2.3 ขอทุเลาการชำระ ภาษีอากรโดยจัดให้มี หลักประกันการชำระหนี้ ภาษีอากรค้าง สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร ( ต่อ )

13 2.4 ของดหรือลดเบี้ย ปรับและเงินเพิ่ม ภาษีอากร 2.5 ขอคัดเอกสารหรือ ขอสำเนาเอกสาร

14 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร ( ต่อ ) 3. หน้าที่ตามกฎหมาย ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3.1 ยื่นแบบฯ และ เสียภาษีอากรที่ เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องและครบถ้วน

15 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร ( ต่อ ) 3.2 ขอมีเลขประจำตัวผู้ เสียภาษีอากร และจด ทะเบียนภาษีตามที่ กฎหมายกำหนด

16 3.3 จัดทำเอกสาร หลักฐาน และ บัญชีใดๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร ( ต่อ )

17 3.4 ให้ความร่วมมือกับ เจ้าพนักงาน เมื่อได้รับ หนังสือเชิญพบ หรือ หนังสือขอให้ยื่นเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ

18 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร ( ต่อ ) 3.5 ชำระภาษีตามการ ประเมินของเจ้า พนักงานประเมิน ภายในกำหนดเวลา 3.6 การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt ภาค 5. ธนาพัณ วัฒนากาล ผลการจัดเก็บภาษีอากร ปีงบประมาณ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google