งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy

2 ความเป็นมา พระราชดำรัส ปี พ.ศ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ พิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการในการวางแผนพัฒนาสังคมฉบับที่ 9 ซึ่งแผนฯนี้ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2549 และแผนฯ 10 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค.49

3 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 “...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...”—

4 การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ : มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์” จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2542 ณ รร. เซ็นทรัล แกรนด์ พลาซา ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2542 ณ รร. มารวย การ์เด้น ข้อสรุป

5

6 กระบวนการนำปรัชญาฯมาใช้ในแผนพัฒฯ
สภาพัฒน์ฯ ได้ระดมความคิดเห็นของนักวิชาการมาวิเคราะห์ปรัชญาฯ เพื่อแปลงให้ปรัชญาฯปรากฏในทางปฏิบัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ ได้ประมาณ 10 หน้า หลังจากนั้นอีก 6 เดือนเป็นกระบวนการในการกระชับเนื้อหาให้เหลือเพียงคำนิยามประมาณสามส่วนสี่หน้า ซึ่งสภาพัฒน์ฯได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงโปรดพิจารณาและแก้ไข สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งแก่สภาพัฒน์ฯให้เผยแพร่ได้

7 สหประชาชาติกับเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 26 พค. 49 นี้ สหประชาชาติ โดยเลขาธิการสหประชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัล Human Development Lifetime Achievement Award สหประชาชาติได้ทำหนังสือ Thailand Human Development Report ซึ่งรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนของประเทศไทย (Human Development Index) ในด้าน การศึกษา และการสาธารณสุข รวมทั้งนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมา และความสัมพันธ์ของปรัชญากับโลก การนำหลักการไปใช้ในสังคมการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

8 E. F. Schumacher Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher
background as a statistician and economist in Britain. became well-known during the 1970s. for his critique of Western economies and his proposals for human-scale, decentralized and appropriate technologies. 1973 Small Is Beautiful is among the 100 most influential books published since World War II.

9 E. F. Schumacher “Developing Idea“
In 1955, while traveling in Burma as an economic consultant, developed the set of principles called "Buddhist economics," based on the belief that individuals needed good work for proper human development. "production from local resources for local needs is the most rational way of economic life." He traveled throughout many Third World countries, encouraging local governments to create self-reliant economies.

10 E. F. Schumacher on Buddhist Economics in the West

11 Small Is Beautiful Lives - ECU #132

12 Summary of Activities at the 2nd International Conference on Buddhist Economic Research Platform

13

14 คลิปวีดีโอ (เศรษฐกิจพอเพียง)

15 เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

16 เศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์

17 คลิปวีดีโอ (ทฤษฎีใหม่)

18 น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน "ครูภูเขากับ ผอ.ไม่พอเพียง"

19 Thank you


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google