งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy. ความเป็นมา พระราชดำรัส ปี พ. ศ. 2517 ในงานพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ พระราชดำรัส วิกฤติเศรษฐกิจในปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy. ความเป็นมา พระราชดำรัส ปี พ. ศ. 2517 ในงานพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ พระราชดำรัส วิกฤติเศรษฐกิจในปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy

2 ความเป็นมา พระราชดำรัส ปี พ. ศ. 2517 ในงานพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ พระราชดำรัส วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ. ศ. 2540 พิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปฏิบัติอย่าง จริงจัง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการในการ วางแผนพัฒนาสังคมฉบับที่ 9 ซึ่งแผนฯนี้ได้สิ้นสุด ลงในวันที่ 30 กันยายน 2549 และแผนฯ 10 ได้ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ต. ค.49

3 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ. ศ. 2517 “... การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ และใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้ แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะ เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่ จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้ รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ สัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่อง ต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลว ได้ในที่สุด...”—

4 การวิเคราะห์ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ : มุมมองของนัก เศรษฐศาสตร์ ” การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ : มุมมองของนัก เศรษฐศาสตร์ ” จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา เศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2542 ณ รร. เซ็นทรัล แกรนด์ พลาซา ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2542 ณ รร. มารวย การ์เด้น ข้อสรุป

5 1. สภาพัฒน์ฯ ได้ระดมความคิดเห็นของ นักวิชาการมาวิเคราะห์ปรัชญาฯ เพื่อแปลงให้ ปรัชญาฯปรากฏในทางปฏิบัติ ตั้งแต่ปี พ. ศ.2541- 2542 ได้ประมาณ 10 หน้า 2. หลังจากนั้นอีก 6 เดือนเป็นกระบวนการในการ กระชับเนื้อหาให้เหลือเพียงคำนิยามประมาณ สามส่วนสี่หน้า 3. ซึ่งสภาพัฒน์ฯได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรง โปรดพิจารณาและแก้ไข 4. สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งแก่ สภาพัฒน์ฯให้เผยแพร่ได้ กระบวนการนำปรัชญาฯมาใช้ใน แผนพัฒฯ

6 เมื่อวันที่ 26 พค. 49 นี้ สหประชาชาติ โดยเลขาธิการ สหประชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัล Human Development Lifetime Achievement Award สหประชาชาติได้ทำหนังสือ Thailand Human Development Report ซึ่งรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคนของประเทศไทย (Human Development Index) ในด้าน การศึกษา และการสาธารณสุข รวมทั้ง นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมา และ ความสัมพันธ์ของปรัชญากับโลก การนำหลักการไปใช้ ในสังคมการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สหประชาชาติกับ เศรษฐกิจพอเพียง

7 E. F. Schumacher Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher background as a statistician and economist in Britain. became well-known during the 1970s. for his critique of Western economies and his proposals for human-scale, decentralized and appropriate technologies. Small Is Beautiful1973 Small Is Beautiful is among the 100 most influential books published since World War II.

8 In 1955, while traveling in Burma as an economic consultant, developed the set of principles called "Buddhist economics," based on the belief that individuals needed good work for proper human development. production from local resources for local needs is the most rational way of economic life"production from local resources for local needs is the most rational way of economic life." He traveled throughout many Third World countries, encouraging local governments to create self-reliant economies. E. F. Schumacher “Developing Idea“

9 E. F. Schumacher on Buddhist Economics in the West E. F. Schumacher on Buddhist Economics in the West.mp4 E. F. Schumacher on Buddhist Economics in the West.mp4

10 Small Is Beautiful Lives - ECU #132 Small Is Beautiful Lives - ECU #1321.mp4 Small Is Beautiful Lives - ECU #1321.mp4

11 คลิปวีดีโอ ( เศรษฐกิจ พอเพียง ) http://video.mthai.com /player.php?id=11M118 1751053M0 http://video.mthai.com /player.php?id=11M118 1751053M0

12 เศรษฐกิจพอเพียงคือ อะไร http://www.sufficiencyeco nomy.org/view-detail.html http://www.sufficiencyeco nomy.org/view-detail.html

13 เศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงกับการวิเคราะห์ ความหมายของนัก เศรษฐศาสตร์ http://elibrary.rmutl.ac.th/?__EVENTTAR GET=bDE6Ym9va2RldGFpbA%3D%3D&_ _EVENTARGUMENT=YmlkOjAwMDIxMTg 3 http://elibrary.rmutl.ac.th/?__EVENTTAR GET=bDE6Ym9va2RldGFpbA%3D%3D&_ _EVENTARGUMENT=YmlkOjAwMDIxMTg 3

14 คลิปวีดีโอ ( ทฤษฎีใหม่ ) http://www.youtube.com/wa tch?v=YatDHGuBFB4&featur e=related http://www.youtube.com/wa tch?v=YatDHGuBFB4&featur e=related http://www.youtube.com/ watch?v=a1zQuLxkDEQ&fe ature=related http://www.youtube.com/ watch?v=a1zQuLxkDEQ&fe ature=related

15 น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน " ครูภูเขากับ ผอ. ไม่พอเพียง " http://www.youtube.com/watch?v=K_zXohB6Ybw http://www.youtube.com/watch?v=R_r4kZmVMQI http://www.youtube.com/watch?v=WyxzL8zh1Sg http://www.youtube.com/watch?v=AzTTcBP8lwM http://www.youtube.com/watch?v=mBiDTgT2Q7s http://www.youtube.com/watch?v=3HDyLRy5IY4 http://www.youtube.com/watch?v=UDIfLnhOv4I

16


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy. ความเป็นมา พระราชดำรัส ปี พ. ศ. 2517 ในงานพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ พระราชดำรัส วิกฤติเศรษฐกิจในปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google