งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer ปุ๋ยชีวภาพน้ำ (3,000 ลิตร ต่อเดือน) จำหน่ายลิตรละ 10 บาท Liquid fertilizer (3,000 liters/month) จากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร และขยะอินทรีย์อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer ปุ๋ยชีวภาพน้ำ (3,000 ลิตร ต่อเดือน) จำหน่ายลิตรละ 10 บาท Liquid fertilizer (3,000 liters/month) จากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร และขยะอินทรีย์อื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer ปุ๋ยชีวภาพน้ำ (3,000 ลิตร ต่อเดือน) จำหน่ายลิตรละ 10 บาท Liquid fertilizer (3,000 liters/month) จากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร และขยะอินทรีย์อื่นๆ จากตลาดสด อาคารบ้านเรือน Sources: Food waste, Fruit waste and other organic wastes from fresh markets and households ปุ๋ยชีวภาพผง 6,500 กก. ต่อเดือน จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 4 บาท Grounded organic fertilizer 6,500 kg/month

2 ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer (2) ผสมกากน้ำตาลและน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ ปิดถังให้สนิท หมักทิ้งไว้นาน วัน Mix with molasses and liquid fertilizer, composting for days เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ฯลฯ Food waste, fruit waste from markets คัดแยก เพื่อนำไปสู่กระบวนการย่อยสับให้ ละเอียด Segregating and grounding

3 ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer (3) -นำน้ำปุ๋ยชีวภาพ บรรจุขวด -ส่วนกากที่เหลือนำไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้ว บดให้ละเอียดผสมกับมูลสัตว์ ก่อนบรรจุถุง เพื่อจำหน่ายหรือนำไปใช้ในกิจการของ เทศบาลต่อไป - Liquid fertilizer was bottled for sale -The residues were dried and packed for sale


ดาวน์โหลด ppt ปุ๋ยชีวภาพ Organicfertilizer ปุ๋ยชีวภาพน้ำ (3,000 ลิตร ต่อเดือน) จำหน่ายลิตรละ 10 บาท Liquid fertilizer (3,000 liters/month) จากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร และขยะอินทรีย์อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google