งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 กุมภาพันธ์ 2553 ศ. ประทักษ์ โอ ประเสริฐสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่าย วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 กุมภาพันธ์ 2553 ศ. ประทักษ์ โอ ประเสริฐสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่าย วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 กุมภาพันธ์ 2553 ศ. ประทักษ์ โอ ประเสริฐสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่าย วิจัย

2 2 วิสัยทัศน์ รามาธิบดี R : Research Excellence Excellence Be recognized as national best performance in health-related research A : Academic & Service Service Excellence Excellence Be recognized as national best performance in medical and nursing education Achieve national best performance in clinical outcomes. M : Man Factor Focus Focus Be recognized as employer of choice Foster a culture of excellence that values diversity, teamwork, learning and innovation A : Administration Excellence Excellence Be recognized as strong financial performer and the best performance in operation efficiency

3 3 Research Strategic Objectives (Mahidol) Recruit and retain high quality researchers (Manpower) Recruit and retain high quality researchers (Manpower) Create research environment and infrastructure (Support) Create research environment and infrastructure (Support) Multidisciplinary research (Collaboration) Multidisciplinary research (Collaboration) Provide intellectual property management (Innovation) Provide intellectual property management (Innovation)

4 4 Phase IPhase II Bridging Fundamental Database management Development Master Plan Road Map Strategy Map The valley of death

5 5 Corporate Road Map

6 6

7 7 Research Road Map Granting agency’s interest BPR Club Research Club Attractive ideas Literature mining Inspired individual MentoringMotivation Ideas Funded Research output Clinical application Health advocacy Innovation Patent Publication Peer- reviewed Journals Citation Commercia lization Impact factor rewards Matching fund Sources of funding Research Centre Enabling Hi-Technology

8 8 Manpower ให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในการเป็นนักวิจัย (Career - path) ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัย ให้ทุนพัฒนาบุคลากร ห้องปฏิบัติการให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แผน ดำเนินการ (1)

9 9 Support ลดขั้นตอนการดำเนินการ และ ประสานงาน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ห้องปฏิบัติการ จัดอบรม และช่วยเหลือด้านระบาด วิทยาคลินิก ชีวสถิติ จริยธรรมการ วิจัย และ เทคนิคทางห้องปฏิบัติการ สร้างบรรยากาศการวิจัย และช่วย แสวงหาแหล่งทุน จัดตั้ง Clinical Research Center แผน ดำเนินการ (2)

10 10 Collaboration สร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อการ ปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (BPR) สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วม รามา – วิทย์, รามา – วิศวะ, รามา – อื่น ๆ ( ระดับชาติ และนานาชาติ ) แผน ดำเนินการ (3)

11 11 Innovation พัฒนา BPR สู่ Health System Research, อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร แผน ดำเนินการ (4) Public Relation  ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย และ นวัตกรรม

12 12 เป้าหมาย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ นวัตกรรมจากการดำเนินงาน BPR ผลงานวิจัยที่ได้รับการ Citation และมีค่า IF สูง ผลงานวิจัยที่เป็น Health Advocacy

13 13 ผลการ ดำเนินการ * Publication * Impact factor * Citation * นวัตกรรม

14 14 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ปี 2005-2009

15 15 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูล Pubmed ปี 2005- 2009

16 16 ค่า Impact Factor ผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี * ข้อมูลจากฐานข้อมูล SCOPUS ปี 2009 ( ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2552)

17 17 เปรียบเทียบจำนวนผลงานวิจัยที่ ถูก Citation ปี 2005-2009 จำนวน ครั้ง ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2552

18 18 เปรียบเทียบจำนวนครั้งของ ผลงานวิจัยที่ถูก Citation จากสถาบันต่าง ๆ ปี 2005-2009 จำนวน ครั้ง ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2552

19 19 จำนวนครั้ง / จำนวนบทความ ผลงานวิจัย ที่ถูก Citation ปี 2005-2009

20 20 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ส่ง แจ้งจดไปมหาวิทยาลัย

21 21 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ การแจ้งจด

22 22 แผนงาน ในปีงบประมาณ 2553 1. พัฒนา Clinical Research Center 2. พัฒนา Genomic และ Cancer Research 3. พัฒนา Stem cell และ Cell therapy laboratory ระดับ GMP/GLP 4. โครงการ Pharmacogenomics (TCELS-Rikens) 5. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย EGAT Study 6. โครงการ Gene therapy

23 23 KPI ด้านวิจัย 2553 1. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 190 เรื่อง 2. สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 0.40 : 1 / ต่ออาจารย์แพทย์ / อาจารย์พยาบาล 0.10 : 1 3. ค่า Impact Factor 2.0 4. จำนวนผลงานวิจัยที่ถูก Citation 500 เรื่อง

24 24 http://www.ra.mahidol.ac.th/th/dpt/Ramathibodi/page/Top1 0Citedth เว็ปไซด์หน่วย บริหารงานวิจัย

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการบริหารการวิจัย คณะกรรมการบริหารการวิจัย คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน บุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัย บุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัย บุคลากรสำนักงานวิจัย บุคลากรสำนักงานวิจัย

30 30


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 กุมภาพันธ์ 2553 ศ. ประทักษ์ โอ ประเสริฐสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่าย วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google