งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. จุด (Dot) 2. เส้น (Line) 3. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) 4. แสงและเงา (Light & Sade) 5. ช่องว่าง (Space) 6. สี (Color) 7. ลักษณะพื้นผิว (Texture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. จุด (Dot) 2. เส้น (Line) 3. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) 4. แสงและเงา (Light & Sade) 5. ช่องว่าง (Space) 6. สี (Color) 7. ลักษณะพื้นผิว (Texture)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. จุด (Dot) 2. เส้น (Line) 3. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) 4. แสงและเงา (Light & Sade) 5. ช่องว่าง (Space) 6. สี (Color) 7. ลักษณะพื้นผิว (Texture)

3 1. การเน้นจุดสนใจ (Emphasis) 2. ความสมดุล (Balance) 3. ความเป็นเอกภาพ (Unity) 4. จังหวะ (Rhythm) 5. ความกลมกลืน (Harmony) 6. ความขัดแย้ง (Contrast) 7. สัดส่วน (Proportion) 8. ความเรียบง่าย (Simplicity)

4 1. การเน้นโดยการตัดกัน ( ขนาด สี รูปร่าง ) 2. การเน้นโดยการแยกตัวออกไป 3. การเน้นโดยการจัดวางตำแหน่ง ( เส้นนำสายตา )

5 1. สมดุลแบบสมมาตร 2. สมดุลแบบอสมมาตร 3. สมดุลแบบรัศมี

6 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือ ความกลมกลืนกลมเกลียวเข้ากันได้ ความกลมกลืนและ ความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน ที่เกิดจากการเชื่อมโยงสัมพันธ์ กันของส่วนต่างๆ

7 การวางองค์ประกอบให้มีระยะ ตำแหน่งขององค์ประกอบเป็นช่วงๆ ซึ่ง จะก่อให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว ต่อเนื่องและความมีทิศทาง แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 1. จังหวะซ้ำ 2. จังหวะระยะ คงที่ และ 3. จังหวะระยะไม่คงที

8 ความกลมกลืนเป็น การจัดวาง องค์ประกอบทางศิลปะซึ่งมีคุณสมบัติ ใกล้เคียงกันเข้าไว้ ด้วยกันอย่าง พอเหมาะ ทำให้งานออกแบบนั้นเกิด ความประสานกลมกลืน มีความเป็น ระเบียบและนำไปสู่ความมีเอกภาพ

9 ความขัดแย้งเป็นการจัดวาง องค์ประกอบที่นำความแตกต่างกันมาไว้ ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ขนาด รูปร่าง หรือสี เป็นต้น เพื่อให้ผลงานดูแล้วไม่น่าเบื่อ ไม่ซ้ำซาก ไม่จำเจ แต่อย่างไรก็ตามใน การออกแบบความขัดแย้งควรคำนึงถึง ความเป็นเอกภาพของชิ้นงานด้วย

10 การจัดวางองค์ประกอบโดย คำนึงถึงความสัมพันธ์ของขนาด รูปร่าง ขององค์ประกอบ เพื่อให้มีขนาดสัดส่วน ที่พอเหมาะกับองค์ประกอบโดยส่วนรวม และสามารถสร้างจุดสนใจให้กับงาน ออกแบบได้อีกด้วย

11 การวางองค์ประกอบในการจัดภาพ หรืองานออกแบบอื่น ควรเน้นที่ความ เรียบง่ายไม่รกรุงรัง เพราะจะทำให้การ สื่อความหมายไม่เป็นไปตามต้องการ

12


ดาวน์โหลด ppt 1. จุด (Dot) 2. เส้น (Line) 3. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) 4. แสงและเงา (Light & Sade) 5. ช่องว่าง (Space) 6. สี (Color) 7. ลักษณะพื้นผิว (Texture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google