งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to anesthesiology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to anesthesiology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to anesthesiology
พญ.เพชรรัตน์ วิสุทธิเมธีกร พ.บ., ป. ชั้นสูงสาขาวิสัญญีวิทยา, วว.(วิสัญญี) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

2

3 1. Scope of anesthesiology
2. Roles of anesthesiologist

4 CPR

5 Intraoperative period

6 Respiratory care

7 Definition of the practice of anesthesiology
1. clinical anesthesia -in operating room -Radiologic department : CT MRI INR RT -Cardiac laboratory : catheterization EPS insertion of AICD,PCD -ECT 2. pain management 3. respiratory care 4.intensive care 5.CPR

8 Roles of the anesthesiologist 1. OR ,RR, LR, ER 2
Roles of the anesthesiologist OR ,RR, LR, ER ICU, ward, Respiratory care unit Pain clinic CPR team, EMS ,intravenous team

9 1. วิสัญญีวิทยาไม่ได้เป็นวิชาที่เรียนโดยตรงเกี่ยวกับโรคใดๆ หรือการรักษาโรคใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ได้เรียนโรคของระบบอวัยวะ ไม่ได้เรียนโรคของกลุ่มบุคคล ไม่ได้เรียนโรคตามสาเหตุต่างๆ แต่วิสัญญีแพทย์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆเหล่านี้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเหล่านี้ที่มารับการผ่าตัดและระงับความรู้สืก 2. วิสัญญีวิทยาสามารถนำมาประยุกต์ใช้นอกห้องผ่าตัดโดยใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคนที่มีความเจ็บปวดทรมานและผู้ป่วยทุกคนที่ต้องการการดูแลและประคับประคองชีวิต 3. วิสัญญีแพทย์สามารถเปลี่ยนศัลยแพทย์ให้เป็นพยาธิแพทย์ได้ภายในชั่วอึดใจ 4. วิสัญญีแพทย์มีหลักการอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยของเรา 5. ถ้าจบไปอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีวิสัญญีแพทย์แล้วเราจะรับผิดชอบปัญหาทางวิสัญญีได้หรือไม่ หรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวิสัญญีพยาบาลก็พอ

10 Introduction to anesthesia
Objectives of anesthesia : to provide good operating conditions while maintaining physiologic

11 The history of anesthesia
Began in the mid-nineteenth century Ancient civilizations had used opium poppy, coca leaves, mandrake root, alcohol to allow surgeons to operate Regional anesthesia in ancient times consisted of compression of nerve trunks or the application of cold (cryoanalgesia)

12 ประวัติความเป็นมา 1884 Sigmund Freud พบ physiology actions ของ cocaine และ Carl Koller นำ cocaine มาใช้ใน ophthalmological surgery

13 ประวัติความเป็นมา Cocaine เป็นยาชาเฉพาะที่ชนิดแรกที่นำมาใช้ ได้จากใบไม้ของต้น coca shrub (Erythroxylon coca)

14 The history of anesthesia
Local anesthesia : chewed coca leaves and spat saliva The evolution of modern surgical anesthesia : first with inhalation anesthesia=> local and regional anesthesia=> finally intravenous anesthesia

15 Inhalation anesthesia
Ether » chloroform » nitrous oxide » cyclopropane » halothane » methoxyflurane » enflurane » isoflurane » desflurane » sevoflurane

16 Vaporizers

17 Local anesthesia Topical cocaine » procaine » dibucaine » tetracaine » lidocaine » chloroprocaine » mepivacaine » prilocaine » bupivacaine » etidocaine » ropivacaine » levobupivacaine

18 regional anesthesia Intradermal infiltrating and nerve blocks » Bier block ( intravenous regional anesthesia of the arm) » spinal anesthesia » caudal epidural anesthesia » lumbar epidural anesthesia

19 Induction agents Chloral hydrate » morphine – scopolamine » barbiturate (thiopental) » benzodiazine (midazolam)» ketamine » etomidate » propofol

20

21 BENZODIAZEPINES Midazolam Lorazepam Diazepam

22 The gold standard of iv anesthetic agent is……

23 Muscle relaxants Curare » gallamine , pancuronium » vecuronium , atracurium » succinyl choline » mivacurium » rocuronium

24 opioids Morphine » meperidine » fentanyl , sufentanyl , alfentanil » remifentanyl

25 The component of GA 1. sensory block 2. motor block 3. mental block
4. reflex block

26 Triad of anesthesia 1. unconsciosness ( hypnosis, narcosis )
2. analgesia 3. muscle relaxant 4. other – quiet operative field ( OLV, cardioplegia ) - dry operative field ( deliberate hypotension , circulation arrest )

27 Techniques of anesthesia
1. GA 2. RA or LA Choice of anesthesia : technique, agents 1. LA 2. GA 3. RA 4. MAC How to choose 1. the operation 2. the patient 3. the anesthetist 4. the surgeon

28 advantages of anesthesia 1. good operating condition 2
advantages of anesthesia good operating condition no suffer to pain decrease stress response to surgery maintain physiologic balance

29 disadvantages of anesthesia 1
disadvantages of anesthesia physiologic change from anesthetic agents, procedure if light anesthesia, cannot decrease stress response from surgery complications of anesthesia

30 Care of the anesthetized patient
1. preanesthetic care Routine preanesthesia evaluation 1. History 2. physical examination 3. laboratory evaluation 4. ASA classification Preanesthetic preparation Premedication

31 Care of the anesthetized patient
2. anesthetic care - preinduction phase - induction phase - maintenance phase - emergence phase

32 Care of the anesthetized patient
3. postanesthesia care 3.1 immediate : RR or PACU 3.2 late postanesthesia care - pain control -complication -monitoring

33 The primary goal of the anesthetist ☺ to see the patient safety and comfortably through procedure


ดาวน์โหลด ppt Introduction to anesthesiology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google