งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Regional Anesthesia. Objective มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาค สรีรวิทยาของ spine, spinal cord บอกข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทำ spinal anesthesia อธิบายขั้นตอนในการเตรียมผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Regional Anesthesia. Objective มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาค สรีรวิทยาของ spine, spinal cord บอกข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทำ spinal anesthesia อธิบายขั้นตอนในการเตรียมผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Regional Anesthesia

2 Objective มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาค สรีรวิทยาของ spine, spinal cord บอกข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทำ spinal anesthesia อธิบายขั้นตอนในการเตรียมผู้ป่วย และอุปกรณ์ในการทำ spinal anesthesia ได้อย่างถูกต้อง

3 Objective เลือกใช้ชนิดและขนาดของยาชาใน การทำ spinal anesthesia ได้อย่าง เหมาะสม บอกวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ spinal anesthesia ในระหว่างและหลังการ ทำผ่าตัดได้ถูกต้อง บอกภาวะแทรกซ้อน การป้องกันและ แก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้

4 Regional Anesthesia การทำให้หมดความรู้สึกในส่วนใดส่วน หนึ่งของร่างกายชั่วคราว Spinal: ฉีดยาชาเข้าไปในช่อง subarachnoid Epidural ฉีดยาชาในช่อง epidural space Caudal

5 Anatomy

6

7

8

9

10 Spinal cord ends in –Neonate L3-4 –Adult L1 Dural ends in –Neonate S4 –Adult S2

11 Anatomy

12 Physiology Principle site of action : nerve root Anterior nerve root: efferent motor and autonomic outflow Posterior nerve root: somatic & visceral sensation

13 Somatic Blockade

14 Differential Blockade Spinal nerve roots : mixtures of fiber types Concentration gradients Typically results in sympathetic blockade 2 segments higher than sensory block

15

16 Autonomic Blockade Cardiovascular effect –Typically, ↓ BP –May be ↓ HR and cardiac contractility  degree (level) of sympathectomy –Venodilation ใต้ต่อระดับ sympathetic block –Venous return & SVR  –HR  จากยับยั้ง sympathetic cardiac accelerator fiber T1-4

17 Autonomic Blockade Cardiovascular effect –Minimize degree of hypotension Volume loading 10-20 mL/kg Head-down position Vasopressor drug Left uterine displacement

18 Respiratory effects – มีผลเพียงเล็กน้อย –High spinal block : intercostal, abdominal m. paralysis –Caution in patients severe lung disease  ควรให้ระดับการ block ต่ำกว่า T7 Autonomic Blockade

19 Gastrointestinal function –Vagal tone dominant → contracted gut with active peristalsis Urinary tract – มีผลน้อยต่อ renal function –Loss of autonomic bladder control →urinary retention Metabolic & endocrine

20 Indication Lower abdominal, urogenital, lower extrimity surgery Conjunction with general anesthesia

21 Contraindication Absolute –Patient refusal –Skin infection at injection site –Coagulopathy –Severe hypovolemia

22 Contraindication Relative –Sepsis –Bacteremia –Increase intracranial pressure –Psychosis or dementia –Peripheral neuropathy

23 Spinal/Epidural Anesthesia บล็อกหลัง

24 Landmark คลำหา landmark: iliac crest แนวตั้งฉากกับ spinous process  L4-5 เลือกตำแหน่งที่ต่ำกว่า L2

25 Position

26 Anatomy

27 Epidural Anesthesia

28 การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ resuscitation พร้อมใช้เสมอ

29 การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ในการทำหัตถการ ยา vasopressor และ resuscitation

30 Needles

31 การเตรียมผู้ป่วย อธิบายผู้ป่วยเกี่ยวกับขั้นตอน ภาวะแทรกซ้อน งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง วัด vital sign ทุก 2-3 นาที เปิดเส้นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ก่อนเริ่มทำหัตถการ จัดท่าผู้ป่วย ( นอนตะแคง นั่งหรือท่า คว่ำ )

32 ขั้นตอนและวิธีการทำ ทายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่จะทำหัตถการ และ ปูผ้าปลอดเชื้อ เน้นเทคนิค sterile เสมอ ฉีดยาชาตำแหน่งที่ต้องการ ด้วยเข็มขนาด 25-27G วิธีการจับ spinal needle – ตรงโคนเข็ม ห้ามจับปลายเข็มเด็ดขาด – ให้แนวตัดของปลายเข็ม (bevel) ขนานกับแนว sagittal ของลำตัวผู้ป่วย

33 Approach

34 ขั้นตอนและวิธีการทำ ค่อยๆ ดันเข็มเข้าไปตรงๆ ทีละน้อย จน ทะลุ dura mater ปลายเข็มเข้าไปในช่อง subarachnoid ดึง stylet ออก จะเห็น CSF ไหลออกมา ฉีดยาชาชนิดสำหรับทำ spinal block ตามปริมาณที่ต้องการ โดยทดสอบดูด CSF จนเห็นวุ้นใสปนกับยาชา ( เฉพาะ กรณีใช้ hyperbaric solution เท่านั้น ) ดึงเข็มและ syringe ออกพร้อมกัน

35 Spinal Anesthetic Agents Only preservation free solution Hyperbaric solution : heavier than CSF Hypoboric solution : lighter than CSF CSF : specific gravity 1.003-1.008 at 37  C

36 ปริมาณยาชาเฉพาะที่ สำหรับ SB ระดับการชา Time L4T10T4 0.5% Heavy bupivacaine 4-8 mg8-12 mg14-20 mg 90-110 mins 0.5% Isobaric bupivacaine 10-15 mg15-20 mg- 180 mins

37 Factors affecting level of SB Baricity of anesthetic solution Position of patient Drug dosage Site of injection

38 Assessing level of blockade Sensory level : pinprick Sympathectomy : skin temperature Motor : Bromage scale

39 Complication

40 Acute onset Cardiac arrest High/Total spinal block Anaphylaxia Systemic toxicity Hypotension

41 Complication Hypotension BP = SVR X CO CO = HR X SV –SVR  contractility, after load, preload

42 Complication Late onset Backache Urinary retention –Male > female –Use shortest acting & least amount of drug –Limit amount of iv fluid

43 Complication Late onset Transient Neurologic Symptoms (TNS) –Back pain radiating to legs without sensory/motor deficits –Occurring after resolution of SB, spontaneously within several days

44 Complication Late onset Postdural puncture headache (PDPH) –CSF leaks from dural puncture site –Typically; bilateral, fronto- occipital/retroorbit –Hallmark : asso. with position –Onset 12-72 hrs after procedure

45 Complication Late onset Postdural puncture headache (PDPH) –Related to Needle size, type and pt. population –Treatment : Conservative Epidural blood patch

46 Complication Late onset Cauda Equina Syndrome & other neurologic deficits Meningitis & Arachnoiditis Epidural abscess Spinal& epidural hematoma

47 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Regional Anesthesia. Objective มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาค สรีรวิทยาของ spine, spinal cord บอกข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทำ spinal anesthesia อธิบายขั้นตอนในการเตรียมผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google