งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เชียงใหม่ โครงการนำร่อง - การขยายผลสู่การเรียนรู้มลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เชียงใหม่ โครงการนำร่อง - การขยายผลสู่การเรียนรู้มลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เชียงใหม่ โครงการนำร่อง - การขยายผลสู่การเรียนรู้มลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ ( วช.)

2 ความเป็นมา จากผลการดำเนินงานสัมมนา การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและหมอก ควัน ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ วิว จ. เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็น ประธาน ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม สัมมนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางอำเภอพร้าว นำโดย นายประกาศิต มหาสิงห์ ท่านนายอำเภอ ได้เสนอให้มี การจัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่ของอำเภอพร้าว เพื่อให้เป็นอำเภอต้นแบบในการลดปัญหามลพิษ หมอกควันร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 คณะทำงาน ที่ปรึกษาโครงการ นายประกาศิต มหาสิงห์ นายแพทย์สมิต ศมพันธุ์พงศ์ นายอำเภอพร้าว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว พ. ต. อ. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ นายชวลิต สาทช้าง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพร้าว สาธารณสุขอำเภอพร้าว คณะทำงานจากอำเภอพร้าว – อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน – ภาคเอกชน – ภาคประชาชน

4 คณะทำงานด้านวิชาการจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ ( หัวหน้าคณะทำงาน ) อ. ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ ผศ. นพ. สมรัก รังคกูลนุวัฒน์ คณะ แพทยศาสตร์ ผศ. ดร. สมพร จันทระ คณะวิทยาศาสตร์

5 คณะทำงานด้านวิชาการจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ คณะเทคนิค การแพทย์ นางสาวธัญภรณ์ เกิดน้อย สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ นายสุรัตน์ หงษ์สิบสอง สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

6 วัตถุประสงค์ – เพื่อขยายผลการเรียนรู้มลพิษทาง อากาศและหมอกควันไปสู่ชุมชนใน พื้นที่ต่างๆ ในอำเภอพร้าว – เพื่อรณรงค์ให้อำเภอพร้าวมีคุณภาพ อากาศดี ไม่มีมลพิษทางอากาศและ หมอกควัน เป็นอำเภอต้นแบบ – เพื่อใช้คุณภาพอากาศของอำเภอพร้าว เป็นตัวชี้วัดใน การส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ พร้าว “ เมืองพร้าว - เมืองสงบ น่าอยู่ อากาศดี อาหารดี ”

7 กิจกรรมที่สำคัญ 1. นำเสนอผลการวิจัยของอำเภอพร้าวสู่สาธารณะและ ชุมชน โดยมีช่องทาง ดังนี้ – นำเสนอข้อมูลเป็นระยะ ( ทุกเดือน ) ในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน – ให้ความรู้ อบรมผ่านกลุ่มอสม. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้สู่หมู่บ้านต่างๆ – ประสานงานกับสถาบันการศึกษา โรงเรียนในอำเภอ พร้าว ในการร่วมมือร่วมใจรณรงค์ลดมลพิษฝุ่นและ หมอกควัน 2. การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กใน อากาศ แบบต่อเนื่อง (REAL TIME) ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน ( มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2554)

8 กิจกรรมในโครงการ ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในอากาศ หน้าที่ทำการอำเภอพร้าว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา

9 กิจกรรมในโครงการ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์อำเภอต้นแบบลด มลพิษฝุ่นควัน

10 มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย 120 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร มาตรฐานคุณภาพอากาศองค์การอนามัยโลก 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

11 สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับ (1) โครงการนี้ มีความโดดเด่น เพราะเกิดขึ้น จากความต้องการของชุมชน โดย นายอำเภอพร้าว ( นายประกาศิต มหาสิงห์ ) เสนอตัวต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ เข้าไปทำวิจัยร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา หมอกควัน

12 สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับ (2) เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ สถานี ตำรวจภูธรอำเภอพร้าว ( พ. ต. อ. ปิยะพันธ์ ภัทร พงศ์สินธุ์ ) และโรงพยาบาลพร้าว ( นายแพทย์ สมิต ศมพันธุ์พงศ์ ) และขยายต่อไปยังหัวหน้า ส่วนราชการท้องถิ่น และเอกชน เพื่อทำงาน ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพัฒนา ต่อไปให้เมืองพร้าว เป็นเมืองต้นแบบของการลด มลพิษฝุ่นและหมอกควันอย่างยั่งยืน อำเภอพร้าวเป็น... “ เมืองพร้าว - เมืองสงบ น่าอยู่ อากาศดี อาหารดี ”


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เชียงใหม่ โครงการนำร่อง - การขยายผลสู่การเรียนรู้มลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google