งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-1 บทที่ 9 กระบวนการการ จัดการในธุรกิจเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-1 บทที่ 9 กระบวนการการ จัดการในธุรกิจเชิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-1 บทที่ 9 กระบวนการการ จัดการในธุรกิจเชิง ประกอบการ Kathleen Allen, Ph.D. Far Eastern University Gateway to Entrepreneurship วิชา : การจัดการธุรกิจที่กำลัง เจริญเติบโต เยาวลักษณ์ เคลือบมาศ, ภาควิชาการ เป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีส เทอร์น

3 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-2

4 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-3

5 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-4

6 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-5 “ จากงานเอเปค กรม อุตสาหกรรมได้โชว์ สินค้า OTOP World Class เป็นผ้าคลุม ไหล่ผืนใหญ่ที่ปัก ด้วยหินสี เมล็ดข้าว มี ราคาสูงเป็นแสน บาท ”

7 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-6 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ "World Class Service"

8 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-7 World Class คืออะไร เพราะเหตุใดธุรกิจจึงต้องมุ่งสู่ ระดับ World Class กระบวนการ วิธีการภายใน องค์กรที่จะมุ่งสู่ระดับ World Class จะต้องทำอะไรบ้าง

9 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-8 World class manufacturing 1990 s อเมริกาได้พัฒนาระบบการ ผลิตสู่ World class โดยปรับปรุงความสามารถในการ แข่งขันด้วย Total Quality Management Just In Time Design For Manufacturing

10 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-9 World-Class Manufacturing

11 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-10 ผลกระทบจาก เทคโนโลยีที่มีต่อ อุตสาหกรรมการผลิต ให้บริษัทมีความสามารถทางการ แข่งขันอย่างแข่งแกร่ง จัดเตรียมความสามารถในการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เตรียมเทคโนโลยีในการบ่มเพาะ แนวความคิดของผลิตภัณฑ์หรือ บริการใหม่ ๆ

12 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-11 การออกแบบกระบวนการ สำหรับ TQM มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมคุณภาพทั้งหมด มีทีมงาน (Self-directed teams) มีการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนคนทำงาน (Automation) การผสมผสานของคอมพิวเตอร์กับ อุตสาหกรรมการผลิต Just-in-time production and inventory

13 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-12 Kaizen – Continuous Improvement เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ, มีการปรับปรุงอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด PDCA (Plan, Do, Check, Act) » เรียนรู้ลูกค้าและระบุถึงกระบวนการในการ ปรับปรุง » มีการวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลง » ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ » วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการ เปลี่ยนแปลงและดำเนินการแก้ไข

14 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-13 PDCA Cycle 2. DO Try plan on Try plan on a test basis a test basis 1. PLAN Identify im- Identify im- provements and provements and develop plan develop plan 3. CHECK Evaluate plan Evaluate plan to see if it to see if it works works 4. ACT 4. ACT Permanently Permanentlyimplementimprovements

15 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-14 การควบคุมคุณภาพรวม - Total Quality Control » จุดมุ่งหมายคือสิ่งที่สามารถขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในทุกกระบวนการ » คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก » ใช้วงจรคุณภาพ (QC- Quality circles) »Hoshin or policy deployment มีการทบทวน นโยบาย »Poka yoke or making solutions foolproof- กระบวนการในการแก้ไขปัญหา Kaizen – Continuous Improvement (continued)

16 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-15 Self-Managed Teams การจัดการโดยทีมงาน จะต้องใช้การควบคุมการทำงานงาน ของพนักงานอย่างมาก ผลที่ได้จะออกมาในระดับสูงทั้ง ทางด้านความสามารถในการผลิตและ คุณภาพ ผลที่ได้จะมีความยืดหยุ่นและความ รับผิดชอบสูงในกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ การตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็วและถ้ามี การปรับเปลี่ยนจะมีปัญหาน้อย

17 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-16 การใช้เครื่องจักรแทนคน Automation เป็นการเตรียมการสำหรับความสามารถใน การผลิต, ความยืดหยุ่น และคุณภาพ Bar coding, computer-integrated manufacturing, electronic data interchange (EDI)

18 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-17 Computer-Integrated Manufacturing (CIM) การผสมผสานคอมพิวเตอร์ใน อุตสาหกรรมการผลิต มีขอบข่ายงานสำหรับการทำงานร่วมกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์, ข้อมูล, เครือข่าย, คน และกระบวนการ มีการวางแผนร่วมกันกับระบบ อุตสาหกรรมการผลิตที่ยืดหยุ่นได้ - flexible manufacturing systems (FMS)

19 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-18 Computer Integrated Manufacturing (CIM) Manufacturing SystemsProduction support Design Information Technologies CIM FMS CAD /CAM NC MRP KambanData Based Robotics EDI

20 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-19 Just-in-Time Production and Inventory ปรับปรุงวงจรและจัดส่งได้ตรงตาม เวลา ใช้วัตถุดิบเท่าที่ต้องการ ลดสินค้าคงคลัง ปรับปรุงคุณภาพ

21 Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-20 แนวโน้มการบริหารการผลิตใน อนาคต การแข่งขันระดับ โลก World Class ผลิตสินค้าให้ตรง ความต้องการ ลูกค้า ถูก เร็ว ดี แปลก ใหม่ การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง กระแส สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ การทำธุรกิจ ความ หลากหลายของ แรงงานและ วัฒนธรรมข้าม ชาติ Far Eastern University Gateway to Entrepreneurship


ดาวน์โหลด ppt Some images courtesy of © 1999 www.arttoday.com Copyright © 1999 Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 14-1 บทที่ 9 กระบวนการการ จัดการในธุรกิจเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google