งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเขียนรายงาน. 2 ส่วนประกอบของรายงาน 1.ส่วนประกอบตอนต้น 2.ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง 3.ส่วนประกอบตอนท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเขียนรายงาน. 2 ส่วนประกอบของรายงาน 1.ส่วนประกอบตอนต้น 2.ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง 3.ส่วนประกอบตอนท้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเขียนรายงาน

2 2 ส่วนประกอบของรายงาน 1.ส่วนประกอบตอนต้น 2.ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง 3.ส่วนประกอบตอนท้าย

3 3 ส่วนประกอบ ตอนต้น ส่วนประกอบเนื้อหาส่วนประกอบ ตอนท้าย ปกหน้า กระดาษเปล่า ปกในภาษาไทย หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทฤษฎีและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการ ออกแบบและ ดำเนินการศึกษา บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 บทสรุป ข้อจำกัด และ ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้จัดทำ กระดาษเปล่า ปกหลัง

4 4 ส่วนประกอบตอนต้น 1.ปกหน้า หรือ ปกนอก มีข้อความต่าง ๆ ดังนี้ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย ชื่อปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เดือน และปี ที่ทำการสอบ

5 5 เปิดตำนานเมืองเชียงใหม่ The Legend of ChiangMai นพพล ศุกระกาญจน์ วีรยุทธ คิดหงัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ธันวาคม 2550 22pt 20pt ปกนอก

6 6 เปิดตำนานเมืองเชียงใหม่ The Legend of ChiangMai นพพล ศุกระกาญจน์ วีรยุทธ คิดหงัด โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีส เทอร์น ธันวาคม 2550 ปกใน

7 7 2.หน้าอนุมัติ มีข้อความต่างๆ ด้งนี้ ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ข้อความอนุมัติ ลายมือชื่อ หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วัน เดือน ปี ที่สอบโครงงาน ©ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

8 8 เปิดตำนานเมืองเชียงใหม่ The Legend of ChiangMai 4701021093 นพพล ศุกระกาญจน์ 4701021098 วีรยุทธ คิดหงัด โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ............................... หัวหน้าภาควิชา ( อาจารย์ชวลิต เตริยาภิรมย์ ) คณะกรรมการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ............................... ประธานกรรมการ ( อาจารย์กฤษณ์ จันทรประยูร )............................... กรรมการ ( อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล )............................... กรรมการ ( อาจารย์นราธิป วงษ์ปัน ) 31 ธันวาคม 2550 © ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

9 9 3. กิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ขอบคุณผู้ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ขอบคุณผู้ที่แนะนำหรือให้คำปรึกษาทางด้านการ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขอบคุณผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

10 10 กิตติกรรมประกาศ เนื้อหา ……………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ชื่อผู้จัดทำ เดือน ปี พ. ศ. แบบฟอร์มการเขียนกิตติกรรมประกาศ

11 11 4. บทคัดย่อ จะต้องมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ วัตถุประสงค์และประโยชน์ วิธีการออกแบบและวิธีการดำเนินการศึกษา ผลที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ

12 12 แบบฟอร์มการเขียนบทคัดย่อ ชื่อโครงงานทางคอมพิวเตอร์ เปิดตำนาน เมืองเชียงใหม่ ผู้เขียน 4701021093 นพ พล ศุกระกาญจน์ 4701021098 วีรยุทธ คิดหงัน ปริญญาบริหารธุรกิจ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์กฤษณ์ จันทร ประยูร บทคัดย่อ เนื้อหาของบทคัดย่อ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13 13 5.สารบัญ สารบัญเนื้อหา สารบัญภาพ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ

14 14 ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา สารบัญ เรื่อง หน้า หน้าอนุมัติ ข กิตติกรรมประกาศค บทคัดย่อ ง สารบัญจ สารบัญภาพ ฉ สารบัญตาราง ช สารบัญแผนภูมิญ บทที่ 1 บทนำ 1...................... 2 บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.......................... บรรณานุกรม 118 ภาคผนวก 120 ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบสอบถาม 121 ภาคผนวก ขเครื่องมือที่ใช้พัฒนา 130 ประวัติผู้จัดทำ 140

15 15 สารบัญภาพ ภาพที่ หน้า 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 5 2-1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 18 3-1 … ……………………… 3-2 … ……………………… 3-3………………………… ก -1………………………….

16 16 สารบัญตาราง ตารางที่ หน้า 1-1 จำนวนประชากร 3 1-2 กราฟปริมาณการใช้ไอที 5 3-1 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบสอบถาม 25 3-2 … ……………………… 3-3………………………… ก -1………………………….

17 17 สารบัญแผนภูมิ แผนภูมิที่ หน้า 4-1 การประเมินความเหมาะสมด้านความ สวยงาม 91 4-2 การประเมินการใช้งาน 92 ก -1………………………….

18 18 ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง บทที่ 1 บทนำ จะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ คล้ายๆ กับโครงร่าง เช่น  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของ  แผนการดำเนินงาน  ระยะเวลาดำเนินงาน  เครื่องมือที่ใช้พัฒนา  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

19 19 บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนประกอบในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ  ทฤษฎีที่รองรับ หรือกรอบความคิดทางทฤษฎี  ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำ

20 20 บทที่ 3 วิธีการออกแบบและดำเนินการศึกษา จะต้องมีส่วนประกอบในหัวข้อต่าง ๆ ตาม กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ SDLC

21 21 บทที่ 4 ผลการศึกษา นำเสนอผลการประเมินหลังจากได้ทดลองพัฒนาและ ติดตั้งระบบงาน

22 22 บทที่ 5 บทสรุป ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ เป็นผลสรุปที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทที่ 3 และ 4 มาประกอบ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สรุปผลการศึกษา - วัตถุประสงค์หลัก - ขอบเขตการศึกษา ข้อจำกัด - กล่าวถึงข้อจำกัดของระบบ หรือผลการศึกษาที่มีความ สอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานวิจัยของคนอื่น ข้อเสนอแนะ แบ่งการเสนอแนะเป็น 2 เรื่อง - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงงานที่ทำ - ข้อเสนอแนะเพื่อการทำโครงงานครั้งต่อไป

23 23 ส่วนประกอบตอนท้าย ส่วนประกอบตอนท้ายของรายงาน จะประกอบด้วย บรรณานุกรม รูปแบบการเขียน(APA Style) บรรณานุกรมหนังสือ ชื่อผู้แต่ง.^^(ปีที่พิมพ์).^^ชื่อเรื่อง.^^ครั้งที่พิมพ์.^^สถานที่ พิมพ์:^สำนักพิมพ์. บรรณานุกรมวารสาร ชื่อผู้แต่ง.^^(เดือน ปี).^^ชื่อบทความ.^^ชื่อวารสาร,^ปีที่ (ฉบับ ที่),^หน้า. บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน.^^(ปีที่พิมพ์).^^ชื่อวิทยานิพนธ์.^^ระดับวิทยานิพนธ์^ มหาวิทยาลัย. บรรณานุกรมอินเทอร์เน็ต ชื่อผู้แต่ง.^^(วัน เดือน ปี).^^ชื่อบทความ.^^สืบค้น วัน เดือน ปีที่ ค้น,^จาก URL. กรณีที่แต่ละบรรณานุกรมยาวเกิน 2 บรรทัด ในบรรทัดที่ 2 จะย่อหน้าเข้าไป 7 เคาะ

24 24 ภาคผนวก มีส่วนประกอบเช่น ตัวอย่างแบบสอบถาม วิธีใช้โปรแกรม การทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม(ถ้ามี)

25 25 ประวัติผู้จัดทำ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ วุฒิการศึกษา –ระดับการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

26 26 ชื่อ – นามสกุลนายนพพล ศุกระกาญจน์ วัน เดือน ปี เกิด 30 กุมภาพันธ์ 2523 ที่อยู่ ( ที่สามารถติดต่อได้จริง ) เบอร์โทรศัพท์ ( ที่สามารถติดต่อได้จริง ) อีเมล์ ( ที่สามารถติดต่อได้จริง ) วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาอนุบาลสวนน้อย จังหวัดเชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านคุ้ม จังหวัดเชียงราย มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านแก้วจังหวัดเชียงใหม่ ประวัติผู้จัดทำ

27 27 ห้ามดูตัวอย่างเล่มของคนรุ่นพี่


ดาวน์โหลด ppt 1 การเขียนรายงาน. 2 ส่วนประกอบของรายงาน 1.ส่วนประกอบตอนต้น 2.ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง 3.ส่วนประกอบตอนท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google