งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน

2 ส่วนประกอบของรายงาน ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
ส่วนประกอบตอนท้าย

3 ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนประกอบเนื้อหา ส่วนประกอบตอนท้าย ปกหน้า กระดาษเปล่า ปกในภาษาไทย หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการออกแบบและดำเนินการศึกษา บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 บทสรุป ข้อจำกัด และ ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้จัดทำ ปกหลัง

4 ส่วนประกอบตอนต้น ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ชื่อเรื่องภาษาไทย
ปกหน้า หรือ ปกนอก มีข้อความต่าง ๆ ดังนี้ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย ชื่อปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เดือน และปี ที่ทำการสอบ

5 ปกนอก 22pt 20pt เปิดตำนานเมืองเชียงใหม่ The Legend of ChiangMai
นพพล ศุกระกาญจน์ วีรยุทธ คิดหงัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ธันวาคม 2550 22pt 20pt

6 เปิดตำนานเมืองเชียงใหม่ The Legend of ChiangMai
นพพล ศุกระกาญจน์ วีรยุทธ คิดหงัด โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ธันวาคม 2550 ปกใน

7 2.หน้าอนุมัติ มีข้อความต่างๆ ด้งนี้ ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ข้อความอนุมัติ ลายมือชื่อ หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วัน เดือน ปี ที่สอบโครงงาน ©ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

8 เปิดตำนานเมืองเชียงใหม่ The Legend of ChiangMai
นพพล ศุกระกาญจน์ วีรยุทธ คิดหงัด โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าภาควิชา ( อาจารย์ชวลิต เตริยาภิรมย์ ) คณะกรรมการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประธานกรรมการ ( อาจารย์กฤษณ์ จันทรประยูร ) กรรมการ ( อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล ) ( อาจารย์นราธิป วงษ์ปัน ) 31 ธันวาคม 2550 ©ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

9 3. กิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
ขอบคุณผู้ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ขอบคุณผู้ที่แนะนำหรือให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขอบคุณผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

10 แบบฟอร์มการเขียนกิตติกรรมประกาศ
เนื้อหา ……………………………………………………………………………………………… ชื่อผู้จัดทำ เดือน ปี พ.ศ.

11 4. บทคัดย่อ จะต้องมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ วัตถุประสงค์และประโยชน์
วิธีการออกแบบและวิธีการดำเนินการศึกษา ผลที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ

12 แบบฟอร์มการเขียนบทคัดย่อ
ชื่อโครงงานทางคอมพิวเตอร์ เปิดตำนานเมืองเชียงใหม่ ผู้เขียน นพพล ศุกระกาญจน์ วีรยุทธ คิดหงัน ปริญญา บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์กฤษณ์ จันทรประยูร บทคัดย่อ เนื้อหาของบทคัดย่อ

13 5.สารบัญ สารบัญเนื้อหา สารบัญภาพ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ

14 ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา
เรื่อง หน้า หน้าอนุมัติ ข กิตติกรรมประกาศ ค บทคัดย่อ ง สารบัญ จ สารบัญภาพ ฉ สารบัญตาราง ช สารบัญแผนภูมิ ญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง . บรรณานุกรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบสอบถาม ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ประวัติผู้จัดทำ

15 สารบัญภาพ ภาพที่ หน้า 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 5
ภาพที่ หน้า 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 5 2-1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 18 3-1 ………………………… 3-2 ………………………… 3-3 ………………………… ก-1 ………………………… .

16 สารบัญตาราง ตารางที่ หน้า 1-1 จำนวนประชากร 3
ตารางที่ หน้า 1-1 จำนวนประชากร 1-2 กราฟปริมาณการใช้ไอที 3-1 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบสอบถาม 25 3-2 ………………………… 3-3 ………………………… ก-1 ………………………… .

17 สารบัญแผนภูมิ แผนภูมิที่ หน้า
แผนภูมิที่ หน้า 4-1 การประเมินความเหมาะสมด้านความสวยงาม 91 4-2 การประเมินการใช้งาน ก-1 ………………………… .

18 ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
บทที่ 1 บทนำ จะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ คล้ายๆ กับโครงร่าง เช่น ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

19 บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีส่วนประกอบในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ ทฤษฎีที่รองรับ หรือกรอบความคิดทางทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำ

20 บทที่ 3 วิธีการออกแบบและดำเนินการศึกษา
จะต้องมีส่วนประกอบในหัวข้อต่าง ๆ ตามกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ SDLC

21 บทที่ 4 ผลการศึกษา นำเสนอผลการประเมินหลังจากได้ทดลองพัฒนาและติดตั้งระบบงาน

22 บทที่ 5 บทสรุป ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ
เป็นผลสรุปที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทที่ 3 และ 4 มาประกอบ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สรุปผลการศึกษา - วัตถุประสงค์หลัก - ขอบเขตการศึกษา ข้อจำกัด - กล่าวถึงข้อจำกัดของระบบ หรือผลการศึกษาที่มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานวิจัยของคนอื่น ข้อเสนอแนะ แบ่งการเสนอแนะเป็น 2 เรื่อง - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงงานที่ทำ - ข้อเสนอแนะเพื่อการทำโครงงานครั้งต่อไป

23 ส่วนประกอบตอนท้าย ส่วนประกอบตอนท้ายของรายงาน จะประกอบด้วย บรรณานุกรม รูปแบบการเขียน(APA Style) บรรณานุกรมหนังสือ ชื่อผู้แต่ง.^^(ปีที่พิมพ์).^^ชื่อเรื่อง.^^ครั้งที่พิมพ์.^^สถานที่พิมพ์:^สำนักพิมพ์. บรรณานุกรมวารสาร ชื่อผู้แต่ง.^^(เดือน ปี).^^ชื่อบทความ.^^ชื่อวารสาร,^ปีที่ (ฉบับที่),^หน้า. บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน.^^(ปีที่พิมพ์).^^ชื่อวิทยานิพนธ์.^^ระดับวิทยานิพนธ์^มหาวิทยาลัย. บรรณานุกรมอินเทอร์เน็ต ชื่อผู้แต่ง.^^(วัน เดือน ปี).^^ชื่อบทความ.^^สืบค้น วัน เดือน ปีที่ค้น,^จาก URL. กรณีที่แต่ละบรรณานุกรมยาวเกิน 2 บรรทัด ในบรรทัดที่ 2 จะย่อหน้าเข้าไป 7 เคาะ

24 ภาคผนวก มีส่วนประกอบเช่น
ภาคผนวก มีส่วนประกอบเช่น ตัวอย่างแบบสอบถาม วิธีใช้โปรแกรม การทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม(ถ้ามี)

25 ประวัติผู้จัดทำ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

26 ประวัติผู้จัดทำ ชื่อ – นามสกุล นายนพพล ศุกระกาญจน์
ชื่อ – นามสกุล นายนพพล ศุกระกาญจน์ วัน เดือน ปี เกิด 30 กุมภาพันธ์ 2523 ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้จริง) เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้จริง) อีเมล์ (ที่สามารถติดต่อได้จริง) วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษา อนุบาลสวนน้อย จังหวัดเชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคุ้ม จังหวัดเชียงราย มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติผู้จัดทำ

27 ห้ามดูตัวอย่างเล่มของคนรุ่นพี่


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google