งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C language W.lilakiatsakun. โครงสร้างและองค์ประกอบของ ภาษาซี 1 #include int function_A(int count); void main (void) { // C code function_A(10); } int.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C language W.lilakiatsakun. โครงสร้างและองค์ประกอบของ ภาษาซี 1 #include int function_A(int count); void main (void) { // C code function_A(10); } int."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C language W.lilakiatsakun

2 โครงสร้างและองค์ประกอบของ ภาษาซี 1 #include int function_A(int count); void main (void) { // C code function_A(10); } int function_A (int count) { } Preprocessor Function Prototype Starting Point Function Program Calling Function

3 โครงสร้างและองค์ประกอบของ ภาษาซี 2 void main (void){ int value; value=function_A(10); } int function_A (int count){ count = count+10; } ชนิดของการส่งค่ากลับจากฟังก์ชัน

4 โครงสร้างและองค์ประกอบของ ภาษาซี 3 void main (void){ int value; value=function_A(10); } int function_A (int count){ count = count+10; } พารามิเตอร์ในการผ่านค่าเข้าฟังก์ชัน ชื่อฟังก์ชัน

5 โครงสร้างและองค์ประกอบของ ภาษาซี 4 void main (void){ int value; value=function_A(10); } การประกาศตัวแปรเพื่อใช้งาน ชนิดของตัวแปร

6 Program #1 (no I/O) void main (void) { int height; int width; int sq_area; height = 10; width = 20; sq_area = height * width; }

7 Program #2 (no Input) # include void main (void) { int height; int width; int sq_area; height = 10; width = 20; sq_area = height * width; printf (“Area of Square = %d\n”,sq_area); }

8 Program #3 (I/O) # include void main (void) { int height; int width; int sq_area; scanf (“%d”,height); //input height scanf (“%d”width); //input width sq_area = height * width; printf (“Area of Square = %d\n”,sq_area); } comment

9 Program#4 (Modified 1) # include void main (void) { int height, width,sq_area; printf (“Put Height value:”);scanf(“%d”,height); printf (“Put Width value:”); scanf (“%d”width); sq_area = height * width; printf (“Area of Square = %d\n”,sq_area); }

10 Program#5 (Modified 2) # include void main (void) { float height, width,sq_area; printf (“Put Height value:”);scanf(“%f”,height); printf (“Put Width value:”); scanf (“%f”width); sq_area = height * width; printf (“Area of Square = %f\n”,sq_area); }

11 Program #6 หาความยาวเส้นรอบวงของวงกลม จากสูตร 2  R หาพื้นที่วงกลม จากสูตร  R 2


ดาวน์โหลด ppt C language W.lilakiatsakun. โครงสร้างและองค์ประกอบของ ภาษาซี 1 #include int function_A(int count); void main (void) { // C code function_A(10); } int.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google