งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates 1 คพ216 เทคนิคการเขียนโปรแกรม การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) อาจารย์อรรถวิท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates 1 คพ216 เทคนิคการเขียนโปรแกรม การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) อาจารย์อรรถวิท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates 1 คพ216 เทคนิคการเขียนโปรแกรม การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์attawit.mju@gmail.com สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 Powerpoint Templates 2 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบคือ “การคิดแบบให้เห็นทั้งหมด” “ทั้งหมด” คือ “หนึ่งเดียว” ที่มีส่วนประกอบเหล่านั้นเชื่อม ติดกันทั้งหมด เป็นหนึ่งเดียว “ความเชื่อมต่อ” คือโครงสร้างของระบบ (Systemic Structure) ที่เรามองเห็นได้ยาก เราจึงไม่ให้ความสำคัญ

3 Powerpoint Templates 3 เหตุผลที่ต้องคิดเชิงระบบ องค์การทั้งหลายยังแก้ปัญหาไม่ตก ปัญหาไม่หลุดไป อย่างถาวร แก้ปัญหาตรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มิได้แก้ที่สาเหตุ ชอบแก้ปัญหาตรงที่มันผุดขึ้น เป็นการตามไล่แก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาแบบ “แยกส่วน” เป็นการแก้ปัญหาที่อาการ ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร

4 Powerpoint Templates 4 ความมั่นคงของระบบ (Systems Stability) อยู่กับคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบ ทั้งหลาย ของระบบ ทุกส่วนประกอบมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น จงระลึกว่า “ตัวเอง มีส่วนช่วย หรือไม่ก็เป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ”

5 Powerpoint Templates 5 คิด ?

6 Powerpoint Templates 6 ประตูสวรรค์ ประตูนรก เทวดาเฝ้า และพูดจริงเสมอ ยักษ์เฝ้า และพูดเท็จเสมอ ยักษ์แต่งตัวเหมือนเทวดาทุกอย่าง ท่านสามารถตั้งคำถาม ได้ 1 คำถาม แล้วตัดสินใจเลือกประตูสวรรค์ให้ถูกต้อง ท่านจะถามว่าอย่างไร ?

7 Powerpoint Templates 7 ให้ได้น้ำจำนวน 4 ลิตร ทั้งนี้ต้องพิสูจน์ได้ในเชิงปริมาณ ห้ามใช้ การกะประมาณ หรือใช้อุปกรณ์อื่นมาเสริมช่วย ในการแก้ปัญหา ครั้งนี้ เราต้องการจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด ทรัพยากรน้ำมีคุณค่า โปรดอย่าเททิ้งเป็นอันขาด แก้วเปล่า 3 ลิตร แก้วเปล่า 5 ลิตร น้ำเต็ม 20 ลิตร จะใช้แก้วที่กำหนดให้ ตัก ตวง ถ่ายเทน้ำอย่างไร

8 Powerpoint Templates 8 ห้องที่ 1. ห้องที่ 2. 1 2 3 หลอดไฟดี 100 W. A B C Switch ไฟฟ้าต่อวงจร กับหลอดไฟในห้องที่ 1. ประตูทางเข้า ช่างไฟฟ้าจำไม่ได้ว่าต่อสวิทซ์ใดกับหลอดไฟใด ขอให้ท่านบอกให้ได้ว่าสวิทซ์ใดเป็นของหลอดใด ? โดยเข้าห้องที่ 1 และ 2 ได้เพียงห้องละ 1 ครั้ง

9 Powerpoint Templates 9 Logical Thinking การคิด (Thinking) ที่เป็นตรรกะ (Logical) Logical Thinking คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกเงื่อนไข คัตสึมิ นิชิมูระ ISBN 974-443-229-2

10 Powerpoint Templates 10 Logical Thinking การคิดที่มีตรรกะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการคิดที่มีลำดับขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล ตัวอย่าง Logical Thinking แบบง่าย ๆ ก็อย่างเช่น การเขียน ภาพ Scenario โดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ แล้วเขียนภาพในการ บรรลุเป้าหมาย (Goal) โดยมีลำดับขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผลเอาไว้ และการเขียน Scenario นี้จะต้องเขียนให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ด้วยการใช้กำลังแรงที่น้อยที่สุด

11 Powerpoint Templates 11 Logical Thinking Logical Thinking จึงเป็นวิธีการทางความคิดที่ขาดไม่ได้ในการ เพิ่มอัตราส่วนของความสำเร็จเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย เมื่อคิดแบบ Logical Thinking อยู่เสมอ ก็จะสร้างนิสัยการมอง ภาพรวมและคิดอย่างเป็นระบบได้ ทำให้สามารถเลือกสรรเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะไปสู่เป้าหมายซึ่งมี การเคลื่อนไหวหรือการทำงานที่สูญเปล่าน้อยที่สุดได้นั่นเอง

12 Powerpoint Templates 12 ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของ Logical Thinking การพูดอย่างมีตรรกะ พูดข้อสรุปของเนื้อหาโดยรวมก่อน เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงภาพรวม ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยแนะนำอย่างสั้น ๆ ถึงที่มาที่ไป หรือ เหตุผลต่าง ๆ ก่อนจะมาเป็นข้อสรุปนี้ พูดถึงข้อสรุปดังกล่าว แล้ว จึงบอกว่า “รายละเอียดนั้นจะอธิบายให้ฟังต่อจากนี้ไป” อย่าใส่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องไว้ในข้อสรุป เพราะข้อมูลที่มากเกินไป จะทำให้ผู้ฟังเกิดความสับสนได้

13 Powerpoint Templates 13 การพูดอย่างมีตรรกะ หนึ่งหน้า หนึ่งข้อความ (One Page One Message) นั่นคือใน 1 หน้า ให้มีข้อสรุปที่ชัดเจนเพียงข้อสรุปเดียวเท่านั้น เพราะหากมี ข้อมูลมากเกินไป ความเข้าใจของผู้ฟังจะกระจายไปยังเรื่องต่าง ๆ และหากทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจที่ผิดพลาด จะทำให้ความเป็นเหตุ และผลไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน การเชื่อมโยงด้วยเหตุและผลต้องต้องให้มีความราบรื่น นั่นคือต้อง อธิบายได้ด้วยการลำดับเรื่องราวที่ดี และคอยตรวจสอบโดยรวม ด้วยว่าการเชื่อมโยงด้วยเหตุและผลมีความราบรื่นดีหรือไม่ หรือมี การอธิบายอ้อมค้อมเกินความจำเป็นหรือไม่

14 Powerpoint Templates 14 A A ข้อสรุป B B C C D D A A B B G G D D C C F F Z Z E E

15 Powerpoint Templates 15 Powerpoint Templates กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ Software development process

16 Powerpoint Templates 16 กระบวนการซอฟต์แวร์(Software Process) กระบวนการซอฟต์แวร์ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรม วิธีการ วิธีการ ปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ในการพัฒนาและบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง กระบวนการซอฟต์แวร์ประกอบด้วย –คน –วิธีการ –เครื่องมือ เรื่องพัฒนาซอฟแวร์มีแค่นี้ แปลและเรียบเรียงโดย ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

17 Powerpoint Templates 17 กระบวนการซอฟต์แวร์ (ต่อ) กิจกรรมพื้นฐานทั้งหมด 4 กิจกรรม ที่ใช้กับกระบวนการผลิต ซอฟต์แวร์ ได้แก่ 1.การกำหนดคุณสมบัติซอฟต์แวร์ (Software Specification) 2.การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ (Software Design and Implementation) 3.การทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Validation) 4.การวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ (Software Evolution)

18 Powerpoint Templates 18 1. การกำหนดคุณสมบัติของซอฟแวร์ (Software Specification) จุดประสงค์เพื่อนิยามหน้าที่ต่างๆที่ต้องมีในซอฟต์แวร์ และระบุ ข้อจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น กฎหมาย, อัตราภาษี, กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวในการพัฒนา ซอฟต์แวร์

19 Powerpoint Templates 19 2. การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ (Software Design and Implementation) มีจุดประสงค์เพื่อสร้าง และ พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับข้อกำหนด (specification)

20 Powerpoint Templates 20 3. การทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Validation) มีจุดประสงค์เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นได้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้า

21 Powerpoint Templates 21 4. การวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ (Software Evolution) มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมการบางอย่างเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่ คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เมื่อซอฟต์แวร์ใช้งานได้ ระยะหนึ่งแล้ว ผู้ใช้หรือลูกค้าอาจมีความต้องการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงความต้องการบางอย่าง

22 Powerpoint Templates 22 System Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครงร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อใช้ เป็นขั้นตอนการพัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ให้สำเร็จ โดยการให้มาซึ่งซอฟแวร์อาจจะเป็นโดยการซื้อหรือการจ้างทำ หรือการพัฒนาเองก็ได้ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์มีอยู่หลายวิธีการ แต่ละวิธีการมี ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน

23 Powerpoint Templates 23 การพัฒนาซอฟแวร์แบบไม่เป็นระบบ เป็นการพัฒนาซอฟแวร์แบบไม่มีการวางแผน ไม่มีการจัดการ ไม่มี การทำเอกสาร เหมาะกับการพัฒนาซอฟแวร์ขนาดเล็กขึ้นใช้งานเอง วิธีการพัฒนาซอฟแวร์แบบนี้คือ เมื่อนึกอะไรได้ก็ค่อยๆเขียน โปรแกรม แล้วทำสอบการทำงาน ถ้าโปรแกรมไม่สามารถทำงาน ตามที่คิด ก็แก้ไขเขียนใหม่ เรียกการพัฒนาแบบนี้ว่า Coding & Debug ปัจจุบัน ซอฟแวร์มีขนาดใหญ่ขึ้น ต้องใช้คนหลายคนช่วยกันพัฒนา ซึ่งมีผู้เสนอเทคนิคหรือทฤษฏีในการพัฒนาซอฟแวร์หลายวิธี เพื่อให้ ได้ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

24 Powerpoint Templates 24 ตัวอย่างวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น –โครงสร้างแบบน้ำตก (Waterfall Model) –โครงสร้างแบบก้นหอย (Spiral Model) –วิธีการพัฒนาซอฟแวร์แบบคล่องแคล่วว่องไว (Agile Software Development) –RAD Model, Package Model, UML Model…

25 Powerpoint Templates 25 Software Development Life Cycle

26 Powerpoint Templates 26 Waterfall Model

27 Powerpoint Templates 27 Waterfall Model

28 Powerpoint Templates 28 Spiral Model

29 Powerpoint Templates 29 การเลือกโมเดลที่ใช้ในการพัฒนา ต้องคำนึงถึง ขนาดของซอฟแวร์ โครงสร้างของสมาชิกในโครงการ ความรู้และประสบการณ์ของสมาชิกในโครงการ ความชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการ ปริมาณของระบบการทำงานและความเร็วในการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาในการพัฒนาและค่าใช้จ่าย ผลกระทบจากความล่าช้าในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

30 Powerpoint Templates 30 สรุป การนำโมเดลมาใช้เพื่อช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ เป้าหมายของการพัฒนา ไม่ใช่ทำตามโมเดลหรือทำตาม กำหนดการที่กำหนดไว้แต่แรก ต้องเข้าใจเป้าหมายในการพัฒนา ซอฟแวร์ แล้วพยายามสร้างซอฟแวร์ที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ จึงต้องยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนทุก อย่างได้ตามความจำเป็น ในการทำงานจริง จะมีโมเดลที่ใช้ประจำ ยกเว้นบางโครงการที่มี ลักษณะพิเศษ อาจนำโมเดลที่เหมาะสมมาใช้

31 Powerpoint Templates 31

32 Powerpoint Templates 32 อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์attawit.mju@gmail.com สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates 1 คพ216 เทคนิคการเขียนโปรแกรม การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) อาจารย์อรรถวิท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google