งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญาการศึกษาทั่วไป จรัส สุวรรณเวลา โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป การเสวนา อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาการเรียนรู้ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญาการศึกษาทั่วไป จรัส สุวรรณเวลา โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป การเสวนา อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาการเรียนรู้ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญาการศึกษาทั่วไป จรัส สุวรรณเวลา โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป การเสวนา อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาการเรียนรู้ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

2 อุดมศึกษา การศึกษาทั่วไป

3 อุดมศึกษา การศึกษาทั่วไป อุดมศึกษา การศึกษาทั่วไป ICT

4 MEDIEVAL UNIVERSITY Bologna 1088 - สำนักคัมภีร์ UNIVERSITY OF PARIS Sorbonne 1257 - วิชาชีพ OXFORD - CAMBRIDGE United Kingdom - ศึกษิต Humboldt University of Berlin 1810 - วิจัย Community Colleges บริการชุมชน มหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น

5 มหาวิทยาลัยไทย เน้นวิชาชีพ สร้างนักวิชาการ สำหรับใช้งาน ในระบบราชการ เน้นความรู้และทักษะ ในการใช้งานได้ โดยตรง Professionalism early specialization เน้นการนำความรู้จากต่างประเทศ เข้ามาใช้งาน ในการพัฒนาประเทศ การศึกษาทั่วไป เท่าที่จำเป็นในวิชาชีพ

6 การระเบิดขององค์ความรู้ ความรู้เสมือนมีชีวิต CAPITALISM กระแสทุนนิยม กลไกตลาด การแข่งขัน มุ่งหากำไรสูงสุด โลกาภิวัฒน์ บริการไร้พรมแดน การร่วมมือข้ามชาติ การแข่งขันข้ามชาติ โลกาภิวัฒน์ บริการไร้พรมแดน การร่วมมือข้ามชาติ การแข่งขันข้ามชาติ ประชากร ผู้สูงอายุ ประชากรอุดมศึกษาเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน พายุ ประเทศไทย ICT สิทธิการเข้าถึงอุดมศึกษา สิทธิการได้รับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาประเทศ การปรับใช้ความรู้ที่เหมาะสม ความรู้เฉพาะกรณี เฉพาะท้องถิ่น

7 ศึกษาวิชาชีพ วิชาเฉพาะ การศึกษา เพื่อ สมรรถนะที่จำเป็น ทักษะที่จำเป็น คุณลักษณะสำหรับอนาคต คุณธรรมจริยธรรม

8 KNOWLEDGE EXPLOSION INNOVATIONS TECHNOLOGIES 20 5 2000+

9 ความรู้เสมือนมีชีวิต เกิดใหม่ ใช้งาน ดับ COMPILATION & ACCUMULATION OF KNOWLEDGE นักวิชาการต้องสามารถหาความรู้ใหม่ได้ ตลอดชีวิต

10 การพัฒนาและแก้ปัญหา ด้วยการใช้ความรู้เป็นฐาน การพัฒนาและแก้ปัญหา ด้วยการใช้ความรู้เป็นฐาน KNOWLEDGE ACCESS KNOWLEDGE VALIDATION KNOWLEDGE VALUATION KNOWLEDGE OPTIMIZATION KNOWLEDGE DISSEMINATION มวลความรู้ในโลก GLOBAL KNOWLEDGE POOL ขยายมากเชิงระเบิด และ ต่อกันเข้าด้วยอินเตอรเนต มวลความรู้ในโลก GLOBAL KNOWLEDGE POOL ขยายมากเชิงระเบิด และ ต่อกันเข้าด้วยอินเตอรเนต ช่องว่างทางความรู้ ความรู้ที่พิสูจน์แล้ว EXPLICIT KNOWLEDGE

11 ICT CONNECTIVITY COMPETENCIES: Computer / Internet COMPETENCIES: Languages ความสามารถ เจตคติ เวลา

12 RESEARCH METHODOLOGIES Critical appraisal of evidences Systematic reviews GLOBAL KNOWLEDGE POOL GLOBAL KNOWLEDGE POOL การใช้ความรู้ การแก้ปัญหา การใช้ความรู้ การแก้ปัญหา KNOWLEDGE ACCESS KNOWLEDGE VALIDATION KNOWLEDGE VALUATION KNOWLEDGE OPTIMIZATION/ UTILIZATION KNOWLEDGE DISSEMINATION การเรียนรู้ด้วยการค้นคว้า การเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วยการค้นคว้า การเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน วิจารณญาณ บนฐานของข้อมูล และการใช้เหตุผล

13 ความเจริญ คุณภาพชีวิต ความมั่งคั่ง ความสะดวกสบาย ควบคุมโรค บรรเทาทุกข์ อายุยืน ความสามารถในการแข่งขัน ผลิตภาพ ความเสื่อม ทรัพยากรธรรมชาติหดหาย สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สังคม – บริโภคนิยม วัตถุนิยม เหลื่อมล้ำ เอารัดเอาเปรียบ อยุติธรรม ข่มเหงคุกคาม เห็นแก่ตัว ลดขันติ ความอยาก ไม่รู้จักพอ ความขัดแย้ง

14 วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี ปัจเจกบุคคล ทุนนิยม การค้า การตลาด การแข่งขัน ทุนนิยม การค้า การตลาด การแข่งขัน สังคมความรู้ยุคที่ ๑ ความไม่เสมอภาค ความไม่ยุติธรรม ความแหลื่อมล้ำ การเอารัดเอาเปรียบ ความขัดแย้ง ความไม่เสมอภาค ความไม่ยุติธรรม ความแหลื่อมล้ำ การเอารัดเอาเปรียบ ความขัดแย้ง เสมอภาค เข้าถึง ความยุติธรรมในสังคม ความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกัน สงบ & สันติสุข เสมอภาค เข้าถึง ความยุติธรรมในสังคม ความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกัน สงบ & สันติสุข “เศรษฐกิจพอเพียง” พอประมาณ ทางสายกลาง ปัญญา เมตตาธรรม “เศรษฐกิจพอเพียง” พอประมาณ ทางสายกลาง ปัญญา เมตตาธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน สังคมความรู้ยุคที่ ๒

15 การใช้ความรู้ KNOWLEDGE BROKER ประโยชน์ ของความรู้ ความรู้ใหม่ ผู้มีความรู้ ผู้ได้รับผล ผู้เกี่ยวข้อง ผู้กำกับดูแล HOW TO EFFECTIVENESS BENEFIT SAFETY COMPATIBILITY FEASIBILITY ADAPTATION HOW TO EFFECTIVENESS BENEFIT SAFETY COMPATIBILITY FEASIBILITY ADAPTATION KM KNOWLEDGE MANAGEMENT EXPLICIT KNOWLEDGE

16 ACCESS KNOWLEDGE VALIDATION / VALUATION INTERNALISATION OPTIMISATION COMMUNICATION DISSEMINATION SCIENCES TECHNOLOGIES SOCIAL SC. HUMANITIES KNOWLEDGE UTILIZATION REFLECTION ภาวนามยปัญญา จินตมยปัญญา สูตมยปัญญา ปัญญา ความอยากรู้

17 เป็นปัญหา หรือ โอกาส ICT ความรู้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ผูกขาดโดยนักวิชาชีพ ความรู้เป็นสมบัติสาธารณะ

18 การค้นพบ นวัตกรรม สิทธิบัตร ผูกขาด การตั้งราคาเทคโนโลยี การค้าเสรี การจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ทรัพยากรจำกัด เจียดไปซื้อเทคโนโลยี ยากจนลง ประเทศไทยต้องวิจัย และสร้างนวัตกรรมเอง จึงจะมีความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยต้องวิจัย และสร้างนวัตกรรมเอง จึงจะมีความสามารถในการแข่งขัน

19 บทบาท ความรู้ ปัญญา 1. การนำความรู้มาใช้ ในการพัฒนา เพื่อความเจริญ ทันโลก “อย่างยั่งยืน” 3. สร้างนวัตกรรม เป็นฐาน ความสามารถใน การแข่งขันของชาติ 4. สร้างความคิด จุดยืน สำหรับประชาชน ใช้ข้อมูล เหตุผล ไม่งมงาย ไม่ถูกหลอก ลดความขัดแย้ง 5. ฐานคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ บุพการี “เศรษฐกิจพอเพียง” 2. การสะสมภูมิปัญญา ความรู้จากประสบการณ์ และจากข้อมูลเฉพาะถิ่น ที่เป็นองค์รวม “อย่างเปิดกว้าง”

20 ความสามารถในการเข้าถึง – internet, language competencies ความสามารถในการเลือก -- critical appraisal, research methods ความสามารถในการปรับใช้ – holistic, economic, humanistic ความสามารถในการสอน สื่อสาร ถ่ายทอด -- communication skills การทำงานเป็นทีม – trust, respect for others, leadership ความสามารถในวิชาชีพ – ข้อมูล ความรู้ การตัดสินใจ ฝีมือ ความคิด ปัญญา ธรรมะ ความสามารถในการเข้าถึง – internet, language competencies ความสามารถในการเลือก -- critical appraisal, research methods ความสามารถในการปรับใช้ – holistic, economic, humanistic ความสามารถในการสอน สื่อสาร ถ่ายทอด -- communication skills การทำงานเป็นทีม – trust, respect for others, leadership ความสามารถในวิชาชีพ – ข้อมูล ความรู้ การตัดสินใจ ฝีมือ ความคิด ปัญญา ธรรมะ คุณสมบัติของบัณฑิต เปลี่ยนไป

21 ศึกษาวิชาชีพ วิชาเฉพาะ การศึกษา เพื่อ สมรรถนะที่จำเป็น ทักษะที่จำเป็น คุณลักษณะสำหรับอนาคต คุณธรรมจริยธรรม การศึกษา ทั่วไป ?


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญาการศึกษาทั่วไป จรัส สุวรรณเวลา โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป การเสวนา อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาการเรียนรู้ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google