งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ใน ชุมชนและท้องถิ่น ระหว่าง 29 ส. ค -1 ก. ย 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ใน ชุมชนและท้องถิ่น ระหว่าง 29 ส. ค -1 ก. ย 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ใน ชุมชนและท้องถิ่น ระหว่าง 29 ส. ค -1 ก. ย 2554

2 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1. เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชนรู้จัก การให้และการเสียสละ โดยอาศัย กระบวนการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย ( การใช้ทักษะความรู้ในสาขาของผู้เรียน ด้วย ) ข้อที่ 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่นค่านิยมความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ( ศาสนา ) ข้อที่ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ( การเรียนรู้ จากวิทยากรท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน )

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ( บ้านบุญเกิด ม.2 ต. พระบาท )

4 ร่วมกันช่วย ทำความ สะอาดให้กับ สนามเด็กเล่น ให้กับน้องๆๆ

5 ทำโมบายให้กับน้องๆ

6 เปาลูกโป่ง ให้กับน้องๆ เล่นกัน ทำดอกไม้จากหลอดดูด ทำเป็นโมบาย

7 จัดทำบอร์ด เกี่ยวกับ ความสะอาดให้น้องๆ

8 น้องๆ เตรียมพ ร้อมกิน ข้าว

9 รูปภาพเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี

10 ชุมชนบ้านบุญเกิดที่บ้านของ ประธานชมรมผู้สูงอายุ

11 การทำขนมไทย ( ขนมกล้วย )

12 ส่วนผสมขนมกล้วยของเรา ลงมือผสมแป้งขนมกล้วย

13 ตัดใบตองเตรียมห่อ ขนมกล้วยของเรา เริ่มห่อขนมกล้วย แสนอร่อย

14 ขนมกล้วยของ เราสุกแล้วค๊ ขนมไทยแสนอร่อย

15 การไปเยี่ยมชมวัดปงสนุกใต้ อ. เมือง จ. ลำปาง ดูโบราณสถานและวัตถุ

16

17 ชุมชนบ้านบุญเกิดที่บ้านของ ประธานชมรมผู้สูงอายุ การทำกระเป๋าสานจากเชือกฟาง

18 ทำกระเป๋าจากเชือกฟาง ทำเองกับกับมือเลยค๊ะ

19 วัดดอกพร้าว อ. เมือง จ. ลำปาง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด บริเวณภายในวัด ถวายสังฆทาน และรับฟังพระธรรม เทศนา

20 ทำบุญที่วัด อิ่มบุญมากเลยและ มีความสุขได้ร่วมกันทำบุญ

21 ล้างจานคะ สะอาดหมดจด

22 ร่วมกันทำสะอาดวัด เพื่อนๆขยันกันจริงๆ ช่วยกันกวาดวัด

23 ร่วมกันทำความสะอาดที่วัด

24 2. โครงการ / กิจกรรม ที่ไปครั้งนี้ มีข้อดีของโครงการอย่างไรบ้าง ที่เห็น ชัดเจนที่สุด 2.1 การได้ไปสัมผัสกับชาวบ้านใน ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบ้านม่อนเขา แก้วที่เราได้มีโอกาสไปให้ความรู้กับ ชุมชนและทางชุมชนก็ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดีเป็นกันเองและชาวบ้านก็ให้ ความสนใจในการเรียนรู้ครั้งนี้เป็น อย่างดี 2.2 การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนม ไทยๆ เพราะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครที่จะ ทำขนมไทยเป็นซึ่งเราได้มีโอกาสเป็น ส่วนหนึ่งในการทำขนมไทยก็เลยทำให้ เกิดความภาคภูมิใจและสามารถทำ เป็นโดยไม่ต้องซื้อ

25 3. ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น สำหรับกิจกรรมกลุ่มควรจะ พัฒนาให้ดีขึ้น 3.1 ความสามัคคีกันในกลุ่ม ควรจะมีให้มากกว่านี้ ควรมีจิต อาสาควรมีความกระตือรือร้นใน การทำกิจกรรมให้มากขึ้น 3.2 ความเสียสละและต้องมี ความอดทนกับการทำงานให้ มากกว่านี้ ต้องเสียสละเวลาให้ มากกว่านี้

26 เสนอ อาจารเพ็ญนภา วงค์ ประสงค์ จัดทำโดย นักศึกษาห้อง กจ. พจ. 501


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ใน ชุมชนและท้องถิ่น ระหว่าง 29 ส. ค -1 ก. ย 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google