งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอ ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไป สู่ผู้รับสาร โดย ใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะ ทำให้บรรลุผลสำเร็จตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอ ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไป สู่ผู้รับสาร โดย ใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะ ทำให้บรรลุผลสำเร็จตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอ ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไป สู่ผู้รับสาร โดย ใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะ ทำให้บรรลุผลสำเร็จตาม จุดมุ่งหมายของการนำเสนอ การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอ ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไป สู่ผู้รับสาร โดย ใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะ ทำให้บรรลุผลสำเร็จตาม จุดมุ่งหมายของการนำเสนอ ความหมายของการนำเสนอข้อมูล

3 ในปัจจุบัน นี้การนำเสนอเข้ามามี บทบาทสำคัญในองค์กรทางธุรกิจ ทาง การเมืองทางการศึกษา หรือแม้แต่หน่วยงาน ของรัฐทุกแห่งก็ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอเพื่อ สื่อสารข้อมูลเสนอความเห็น เสนอขออนุมัติ หรือเสนอข้อสรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ ผู้มี หน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การแนะนำ เพื่อการเยี่ยมชม การฝึกอบรม การประชุม หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างานทุกระดับจะต้องรู้จัก วิธีการนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับ งานต่าง ๆ และเพื่อผลสำเร็จของการพัฒนา งานของตน หรือขององค์กรและหน่วยต่าง ๆ กล่าวโดยสรุปการนำเสนอมีความสำคัญ ต่อ การปฏิบัติงานทุกประเภท เพราะช่วยในการ ตัดสินใจในการดำเนินงาน ใช้ในการพัฒนา งาน ตลอดจน เผยแพร่ความก้าวหน้าของงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและบุคคลผู้ที่สนใจ ความสำคัญของการ นำเสนอข้อมูล

4 เป็นโปรแกรมที่ นิยมใช้ในการนำเสนอข้อมูลเพราะเป็น โปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสะดวกใน การใช้งาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ นิยมใช้ในการนำเสนอข้อมูลเพราะเป็น โปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสะดวกใน การใช้งาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มี คุณสมบัติหลายอย่างผู้ใช้สามารถ สร้างงานในการนำเสนอได้หลากหลาย รูปแบบ โดยสามารถนำข้อความ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิต่าง ๆ ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวและเสียง มา ประกอบกันเป็นลักษณะสื่อประสมเพื่อ สร้างเป็นงานนำเสนอต่อผู้อื่นได้อย่าง สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ PowerPoint กับการ นำเสนอข้อมูล

5  สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  คลิกปุ่ม (Start)  เลือก All programs  เลือก Microsoft Office  คลิกเลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทำงานของโปรแกรม การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint 2007

6

7 ส่วนประกอบของ PowerPoint 2007

8 ส่วนประกอบโปรแกรม PowerPoint 2007

9 การนำเสนอข้อมูล คคือ ไฟล์งานที่เราสร้างขึ้นสำหรับการ นำเสนนอ โดยจะประกอบไปด้วย รายละเอียดของเนื้อหาโดยสรุปและ มีการจัดการวงเนื้อหาออกเป็น หลาย ๆ หน้า ซึ่งเรียกแต่ละหน้าว่า สไลด์ งานนำเสนอข้อมูล คืออะไร

10 การสร้างงานนำเสนอ คลิกปุ่ม Microsoft Office เลือก New ( สร้าง ) เลือก Blank Presentation ( เอกสารเปล่า ) เลือกปุ่ม create ( สร้าง )

11 การสร้างงานจากสไลด์เปล่า หรือ งานที่เปิดใช้ล่าสุด 1. คลิกปุ่ม Office 2. คลิก สร้าง (New) 3. ปรากฏหน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ (New Presentation) 4. คลิกที่ งาน นำเสนอเปล่า (Blank Presentation) 5. คลิก สร้าง (create)

12 จะปรากฏหน้าสไลด์เปล่าให้เราตกแต่ง ใส่เนื้อหาได้ตามต้องการ สุภัทรา สุวรรณ หงษ์

13 การสร้างงานนำเสนอด้วยแม่แบบ ที่ติดตั้ง (Template) 13 1. คลิกปุ่ม Office 2. คลิก สร้าง (New) 3. ปรากฏหน้าต่างงาน นำเสนอใหม่ (New Presentation) 4. คลิก แม่แบบที่ ติดตั้ง (Installed Templates) 5. คลิกเลือก แม่แบบ ที่ต้องการ 6. คลิกปุ่ม สร้าง (Create) แสดงแม่แบบ ที่เลือก

14 การสร้างงานนำเสนอชุดรูปแบบ ที่ติดตั้ง 1. คลิกปุ่ม Office 2. คลิก สร้าง (New) 3. ปรากฏหน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ (New Presentation) 4. คลิก ชุดรูปแบบที่ ติดตั้ง (Installed Theme) 5. คลิกเลือก ชุด รูปแบบ ที่ ต้องการ 6. คลิกปุ่ม สร้าง (Create) แสดงธีมที่ เลือก

15 1. คลิกปุ่ม Office 2. คลิก สร้าง (New) 3. คลิกเลือกแม่แบบ ของฉัน.. 4. เลือกไฟล์ต้นแบบ 5. แสดงตัวอย่างไฟล์ ต้นแบบ ที่เราเลือก 6. คลิกปุ่ม สร้าง (Create) แสดงตัวอย่าง การสร้างงานนำเสนอชุดแม่แบบ ของฉัน

16 การบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2007 1. คลิกปุ่ม Office 2. คลิก คำสั่ง บันทึก หรือ บันทึก เป็น ก็ได้ 3. จะปรากฏ ไดอะล็อกบ็ อกซ์ของ บันทึก หรือ บันทึกเป็น ให้กำหนด รายละเอียด

17 4. ที่ช่อง Save in เลือกตำแหน่งไดร์ฟและ โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล 5. ที่ช่อง File name พิมพ์ชื่อไฟล์ จาก ตัวอย่างนี้ให้ชื่อว่า Mulitmedia  คลิก ปุ่ม Save จะได้ไฟล์นามสกุล.pptx 6. คลิกปุ่ม บันทึก 4 6

18 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office ( ปุ่ม ออฟฟิศ ) 2. เลือก Open 3. เลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ และคลิกเลือกไฟล์ข้อมูล 4. คลิกปุ่ม Open 2 3 4 1 การเปิดไฟล์งานนำเสนอที่สร้าง ขึ้นมาแก้ไข

19 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office ( ปุ่ม ออฟฟิศ ) 2. เลือก คำสั่ง ปิด 2 1 การปิดไฟล์งานนำเสนอ

20 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office ( ปุ่ม ออฟฟิศ ) 2. เลือก คำสั่ง จบการทำงาน PowerPoint 2 1 ออกจากโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอ ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไป สู่ผู้รับสาร โดย ใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะ ทำให้บรรลุผลสำเร็จตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google