งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406

2 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 1. การสร้างตาราง 2. การตกแต่ง ตาราง 3. กราฟ 4. กราฟประเภท ต่างๆ 5. การสร้างกราฟ 6. การแก้ไขข้อมูลใน กราฟ 7. ผังองค์กร 8. การสร้างผังองค์กร 9. การเพิ่มตำแหน่งใน ผังองค์กร

3 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 1. การสร้างตาราง 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งตาราง 3. แดรกเมาส์ขนาดตารางที่ต้องการ 4. จะได้ตารางตามจำนวนที่เราต้องการ

4 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 2. การตกแต่ง ตาราง การใส่สีพื้นตาราง 1. แดรกเมาส์เลือกพื้นที่ตารางที่ต้องการกำหนด สีพื้น 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่งการแรเงา ในแท็บออกแบบ 3. เลือกสีที่ต้องการ

5 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 2. การตกแต่ง ตาราง การกำหนดการแสดงเส้นขอบตาราง 1. คลิกเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ ต้องการ 2. คลิกที่แท็บออกแบบ 3. เลือกปุ่มคำสั่ง 4. เลือกไม่มีเส้นขอบ

6 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 3. กราฟ การนำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟ ส่วน ใหญ่จะใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล เพราะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน

7 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 4. กราฟประเภท ต่างๆ เหมาะสำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของ ข้อมูล เหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มของข้อมูล เหมาะสำหรับเปรียบเทียบกับผลรวมข้อมูล ทั้งหมด ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูล ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขเป็น ชุด ใช้แสดงค่าต่ำสุด สูงสุด และการเปลี่ยนแปลง ค่าต่างๆ ในแต่ละช่วง แสดงแนวโน้มของข้อมูล คล้ายกราฟแบบวงกลม การใช้งานคล้ายกราฟ XY ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล

8 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 5. การสร้างกราฟ 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งแผนภูมิ 3. เลือกชนิดของกราฟที่ต้องการ 4. เลือกรูปแบบของกราฟ 5. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงในกราฟ 6. คลิกปิดตาราง

9 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 6. การแก้ไขข้อมูลใน กราฟ 1. คลิกที่กราฟ 2. เลือกปุ่มคำสั่งแก้ไขข้อมูล 3. พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 4. คลิกปิดตาราง

10 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 7. ผังองค์กร ผังองค์กร คือ แผนผังแสดงรายชื่อและ ตำแหน่งของบุคลากรภายในองค์กร

11 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 8. การสร้างผังองค์กร 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่ง SmartArt 3. เลือกคำสั่งลำดับชั้น 4. เลือกรูปแบบที่ต้องการ 5. คลิกปุ่มตกลง

12 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 9. การเพิ่มตำแหน่งใน ผังองค์กร 1. คลิกที่ผังองค์กร 2. คลิกที่แท็บออกแบบ 3. เลือกปุ่มคำสั่งเพิ่มรูปร่าง 4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่ม

13 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google