งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

2 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 1. การสร้างตาราง 6. การแก้ไขข้อมูลในกราฟ 2. การตกแต่งตาราง 7. ผังองค์กร 3. กราฟ 8. การสร้างผังองค์กร 4. กราฟประเภทต่างๆ 9. การเพิ่มตำแหน่งในผังองค์กร 5. การสร้างกราฟ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

3 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 1. การสร้างตาราง 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งตาราง 3. แดรกเมาส์ขนาดตารางที่ต้องการ 4. จะได้ตารางตามจำนวนที่เราต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

4 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 2. การตกแต่งตาราง การใส่สีพื้นตาราง 1. แดรกเมาส์เลือกพื้นที่ตารางที่ต้องการกำหนดสีพื้น 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่งการแรเงา ในแท็บออกแบบ 3. เลือกสีที่ต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

5 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 2. การตกแต่งตาราง การกำหนดการแสดงเส้นขอบตาราง 1. คลิกเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ 2. คลิกที่แท็บออกแบบ 3. เลือกปุ่มคำสั่ง 4. เลือกไม่มีเส้นขอบ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

6 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 3. กราฟ การนำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟ ส่วนใหญ่จะใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล เพราะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

7 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 4. กราฟประเภทต่างๆ เหมาะสำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล เหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มของข้อมูล เหมาะสำหรับเปรียบเทียบกับผลรวมข้อมูลทั้งหมด ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูล ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขเป็นชุด ใช้แสดงค่าต่ำสุด สูงสุด และการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ในแต่ละช่วง แสดงแนวโน้มของข้อมูล คล้ายกราฟแบบวงกลม การใช้งานคล้ายกราฟ XY ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

8 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 5. การสร้างกราฟ 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งแผนภูมิ 3. เลือกชนิดของกราฟที่ต้องการ 4. เลือกรูปแบบของกราฟ 5. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงในกราฟ 6. คลิกปิดตาราง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

9 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 6. การแก้ไขข้อมูลในกราฟ 1. คลิกที่กราฟ 2. เลือกปุ่มคำสั่งแก้ไขข้อมูล 3. พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 4. คลิกปิดตาราง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

10 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 7. ผังองค์กร ผังองค์กร คือ แผนผังแสดงรายชื่อและตำแหน่งของบุคลากรภายในองค์กร วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

11 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 8. การสร้างผังองค์กร 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่ง SmartArt 3. เลือกคำสั่งลำดับชั้น 4. เลือกรูปแบบที่ต้องการ 5. คลิกปุ่มตกลง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

12 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง 9. การเพิ่มตำแหน่งในผังองค์กร 1. คลิกที่ผังองค์กร 2. คลิกที่แท็บออกแบบ 3. เลือกปุ่มคำสั่งเพิ่มรูปร่าง 4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่ม วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

13 บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง
บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง สวัสดี วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google