งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมยูทิลิตี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมยูทิลิตี้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมยูทิลิตี้

2 ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ จำนวนเต็ม และจำนวนจริง
ชนิดจำนวนเต็ม ได้แก่ char ใช้ในการเก็บตัวอักษร ถึง 127 short ใช้เก็บค่าจำนวนเต็ม -32,768 ถึง 32,767 int ใช้ในการเก็บค่าจำนวนเต็ม -2,147,483,648 ถึง2,147,483,648 2. ชนิดจำนวนจริง float ใช้เก็บค่าทศนิยม 3.4E+/-38 (หลัก) double ใช้เก็บค่าทศนิยม แต่เก็บได้มากกว่า 1.7E+/-308(15 หลัก)

3 ชนิดจำนวนเต็ม ได้แก่ char พื้นที่ในการใช้หน่วยความจำ 1 byte short พื้นที่ในการใช้หน่วยความจำ 2 byte Int พื้นที่ในการใช้หน่วยความจำ 4 byte 2. ชนิดจำนวนจริง float พื้นที่ในการใช้หน่วยความจำ 4 byte Double พื้นที่ในการใช้หน่วยความจำ 8 byte

4 รหัสแทนชนิดข้อมูล ชนิดจำนวนเต็ม ได้แก่ char %C char[….] %s int %d
2. ชนิดจำนวนจริง float %f double พื้นที่ในการใช้หน่วยความจำ %f

5 การแสดงผลทางการคำนวณ
เครื่องหมายในการคำนวณ บวก + ลบ- คูณ * หารเอาส่วน / หารเอาเศษ %

6 { printf(“wellcome to mash\n”); printf(“Answer=%d\n”,3*2); printf(“Answer=%d\n”,55+7); printf(“Answer=%d\n”,(5+3)*4); printf(“Answer=%d\n”,22/7); printf(“Answer=%d\n”,22%7); printf(“Answer=%d Answer=%d\n”,55+7,20-9); printf(“%d %d %d %d\n”,55+7,20-9,30,888*5); printf(“%c\n”,97); printf(“%f\n”,3.0); printf(“%.2f\n”,3.0); printf(“%s”,Your name is ………….); }


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมยูทิลิตี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google