งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง การเขียน บทที่ 1 บทนำ. 1. ความเป็นมาของ โครงการ หลักการหรือเหตุผลหรือความ เป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา เป็นการชี้แจงให้เห็น ความเป็นมาและความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง การเขียน บทที่ 1 บทนำ. 1. ความเป็นมาของ โครงการ หลักการหรือเหตุผลหรือความ เป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา เป็นการชี้แจงให้เห็น ความเป็นมาและความสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง การเขียน บทที่ 1 บทนำ

2 1. ความเป็นมาของ โครงการ หลักการหรือเหตุผลหรือความ เป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา เป็นการชี้แจงให้เห็น ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหาหรือหลักการและ เหตุผลในการจัดทำโครงการ มีด้วยกัน 3 ส่วน คือ

3 ย่อหน้า 3 วิธีการดำเนินการ ย่อหน้า 2 เหตุผลและความ จำเป็นที่ต้องทำโครงการนี้ ย่อหน้า 1 เกริ่นนำ ความเป็นมาย่อๆ หรือสาเหตุที่ทำ

4 2. วัตถุประสงค์ของ โครงการ เป็นการระบุว่าจัดทำโครงการ เพื่ออะไร ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจน รัดกุมปฏิบัติได้จริงและต้อง ครอบคลุมเหตุผลที่ตัดทำ โครงการ โดยจัดลำดับแยกเป็น ข้อๆ เพื่อความเข้าใจง่ายและ ชัดเจน โดยทั่วไปจะมีสาเหตุ 2 ประการคือ 1. แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 2. พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ เช่น งานที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย ในชั้นเรียน การปฏิบัติงานของ อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา หรือหน่วยงาน เช่น ผู้เรียนจัดทำโครงการเพื่อ นำความรู้ทักษะที่ได้รับในชั้น เรียน สถานศึกษา ไปพัฒนางาน อาชีพในชีวิตจริง หรืออาจารย์ จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในด้านต่างๆ

5 3. ขอบเขตของ โครงการ เป็นการระบุถึงความต้องการ หรือทิศทางในการปฏิบัติงานว่า ผลงานที่ได้คืออะไร ซึ่งต้องระบุ ให้ชัดเจนในเชิงปริมาณ เชิง คุณภาพ ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประสิทธิภาพของโครงการ ปริมาณ คือ ระบุปริมาณ / ชนิด ของผลงานหรือผลงาน (Output/Outcome) คุณภาพ คือ ระบุคุณภาพ ของผลผลิต / ผลงานที่คาดหวัง อาจระบุเป็นมาตรฐาน / เกณฑ์ที่ ชัดเจน

6 4. ประโยชน์ที่ได้รับ จากโครงการ เป็นการระบุถึงผลที่ได้รับจาก ความสำเร็จของโครงการ ตาม วัตถุประสงค์ หรือประโยชน์ที่ ได้รับจากโครงการโดยตรง รวมถึงผลกระทบจากโครงการ เป็นการคาดคะเนผลที่ได้รับเมื่อ สิ้นสุดการปฏิบัติโครงการ ซึ่ง ผลที่ได้รับต้องเป็นไปในทางที่ ดี ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง การเขียน บทที่ 1 บทนำ. 1. ความเป็นมาของ โครงการ หลักการหรือเหตุผลหรือความ เป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา เป็นการชี้แจงให้เห็น ความเป็นมาและความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google