งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 1 บทนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการเขียน บทที่ 1 บทนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการเขียน บทที่ 1 บทนำ

2 1. ความเป็นมาของโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ หลักการหรือเหตุผลหรือความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา เป็นการชี้แจงให้เห็น ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาหรือ หลักการและเหตุผลในการจัดทำโครงการ มีด้วยกัน 3 ส่วน คือ

3 ย่อหน้า 2 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำโครงการนี้
ย่อหน้า 1 เกริ่นนำ ความเป็นมาย่อๆหรือสาเหตุที่ทำ ย่อหน้า 2 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำโครงการนี้ ย่อหน้า 3 วิธีการดำเนินการ

4 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น งานที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายในชั้นเรียน การปฏิบัติงานของอาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน เช่น ผู้เรียนจัดทำโครงการเพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้รับในชั้นเรียน สถานศึกษา ไปพัฒนางานอาชีพในชีวิตจริง หรืออาจารย์จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นการระบุว่าจัดทำโครงการเพื่ออะไร ซึ่งต้อง ระบุให้ชัดเจน รัดกุมปฏิบัติได้จริงและต้อง ครอบคลุมเหตุผลที่ตัดทำโครงการ โดยจัดลำดับ แยกเป็นข้อๆ เพื่อความเข้าใจง่ายและชัดเจน โดยทั่วไปจะมีสาเหตุ 2 ประการคือ แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ

5 ปริมาณ คือ ระบุปริมาณ/ชนิดของผลงานหรือผลงาน (Output/Outcome)
คุณภาพ คือ ระบุคุณภาพของผลผลิต/ผลงานที่คาดหวัง อาจระบุเป็นมาตรฐาน/เกณฑ์ที่ชัดเจน 3. ขอบเขตของโครงการ เป็นการระบุถึงความต้องการหรือทิศทางในการ ปฏิบัติงานว่าผลงานที่ได้คืออะไร ซึ่งต้องระบุให้ ชัดเจนในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ระยะเวลาที่ กำหนด เพื่อประสิทธิภาพของโครงการ

6 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ เป็นการระบุถึงผลที่ได้รับจากความสำเร็จของ โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หรือประโยชน์ที่ ได้รับจากโครงการโดยตรงรวมถึงผลกระทบ จากโครงการ เป็นการคาดคะเนผลที่ได้รับเมื่อ สิ้นสุดการปฏิบัติโครงการ ซึ่งผลที่ได้รับต้อง เป็นไปในทางที่ดี ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการเขียน บทที่ 1 บทนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google