งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ในชุมชน และ ท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ในชุมชน และ ท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ในชุมชน และ ท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2554 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ แผนกช่างกลโรงงาน ห้อง ทผ.401 ผู้นำเสนอ นายปริญญา เครือสาร นายสุรศักดิ์ อุ่นผูก นายสุรศักดิ์ อุ่นผูก

2 กิจกรรมที่ 1.1 การ เสียสละและบริการ สถานที่ วัดวังหม้อ ต. ต้น ธงชัย อ. เมือง จ. ลำปาง สถานที่ วัดวังหม้อ ต. ต้น ธงชัย อ. เมือง จ. ลำปาง กิจกรรมพัฒนาวัดวังหม้อ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2554 กิจกรรมพัฒนาวัดวังหม้อ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2554

3 กิจกรรมที่ 1.1 เกี่ยวกับการ เสียสละ, บริการ สภาพบริเวณกำแพงนอกวัดวัง หม้อ ก่อนการพัฒนา กิจกรรมที่ 1.1 เกี่ยวกับการ เสียสละ, บริการ สภาพบริเวณกำแพงนอกวัดวัง หม้อ ก่อนการพัฒนา

4 สภาพบริเวณด้านหน้าวัดวังหม้อ ก่อนการพัฒนา

5 สภาพบริเวณรอบวัด ขณะที่ นักศึกษากำลังช่วยกันถางหญ้า และ ทำความสะอาด

6 สภาพบริเวณข้างหลังวัด ขณะที่ นักศึกษากำลังช่วยกันถางหญ้า และ ทำความสะอาด

7 สภาพบริเวณหน้าวัดวังหม้อ นำเศษ หญ้า ใบไม้ มารวม กองไว้ เพื่อ นำไปทิ้ง สภาพบริเวณหน้าวัดวังหม้อ นำเศษ หญ้า ใบไม้ มารวม กองไว้ เพื่อ นำไปทิ้ง

8 บริเวณรอบวิหาร นักศึกษา กำลัง ช่วยกันขัด สิ่งสกปรก รอบวิหาร

9 บริเวณรอบเจดีย์ นักศึกษา กำลัง ช่วยกันขัด สิ่งสกปรก รอบเจดีย์

10 บริเวณรอบวิหาร ที่ได้ทาสีเป็นที่ เรียบร้อย

11 บริเวณรอบเจดีย์ นักศึกษา กำลังช่วยกันทาสี บริเวณรอบเจดีย์ นักศึกษา กำลังช่วยกันทาสี

12 บริเวณรอบเจดีย์ ที่ทาสี เรียบร้อยแล้ว

13 กิจกรรมที่ 1.2 วัฒนธรรมและ ประเพณี สถานที่ วัดวังหม้อ ต. ต้น ธงชัย อ. เมือง จ. ลำปาง สถานที่ วัดวังหม้อ ต. ต้น ธงชัย อ. เมือง จ. ลำปาง เรียนรู้ประเพณีเกี่ยวกับ กลองบูชา จากท่านรองเจ้า อาวาส วันที่ 1 กันยายน 2554 เรียนรู้ประเพณีเกี่ยวกับ กลองบูชา จากท่านรองเจ้า อาวาส วันที่ 1 กันยายน 2554

14 กิจกรรมที่ 1.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรม, ประเพณี การฟังเรื่องราวประเพณีเกี่ยวกับ กลองบูชา

15 นักศึกษากำลังฟังการให้ความรู้ เกี่ยวกับ กลองบูชาจาก ท่านรองเจ้าอาวาส วัดวังหม้อ

16 นักศึกษากำลังจดประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับกลองบูชา ซึ่งจะตีทุกวันขึ้น 7 ค่ำ แรม 7 ค่ำ ขึ้น 14 ค่ำ แรม 14 ค่ำ

17 กิจกรรมที่ 1.3 เศรษฐกิจ พอเพียง ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน กลุ่มสืบสานภูมิ ปัญญาการทำโคม บ้านวังหม้อ หน่วยงาน กลุ่มสืบสานภูมิ ปัญญาการทำโคม บ้านวังหม้อ สถานที่ วัดวังหม้อ ต. ต้นธงชัย อ. เมือง จ. ลำปาง สถานที่ วัดวังหม้อ ต. ต้นธงชัย อ. เมือง จ. ลำปาง เรียนรู้การทำโคมแปดเหลี่ยม จากพ่อครู มณฑล ปินตาสี วันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรียนรู้การทำโคมแปดเหลี่ยม จากพ่อครู มณฑล ปินตาสี วันที่ 29 สิงหาคม 2554

18 กิจกรรมที่ 1.3 เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ พอเพียง, ปราชญ์ชาวบ้าน, ภูมิปัญญา ท้องถิ่น นักศึกษาฟังการเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และแบ่งกลุ่ม

19 นักศึกษาแบ่งกลุ่มดำเนินการ สร้างโคมแปดเหลี่ยม

20 นักศึกษาติดกาวและสร้างหูโคม

21 นักศึกษาติดแถบด้วยกระดาษ ตะกั่วสีทอง 4 ด้าน

22 นักศึกษาติดลาย ดอกกระจัง ลายกระถิน

23 กิจกรรมที่ 1.4 ศาสนาและวัด สถานที่ วัดวังหม้อ ต. ต้น ธงชัย อ. เมือง จ. ลำปาง สถานที่ วัดวังหม้อ ต. ต้น ธงชัย อ. เมือง จ. ลำปาง นักศึกษาฝึกนั่งสมาธิ วันที่ 1 กันยายน 2554 นักศึกษาฝึกนั่งสมาธิ วันที่ 1 กันยายน 2554

24 กิจกรรมที่ 1.4 เกี่ยวกับศาสนาและ วัด นักศึกษากำลังฝึกนั่งสมาธิ

25 นักศึกษากำลังนั่งสมาธิ เพื่อขัดเกลา จิตใจ

26 นั่งสมาธิ หายใจเข้าท่อง พุทธ หายใจออกท่อง โธ

27 ตัวแทนนักศึกษา ถวายปัจจัย แก่ ท่านรองเจ้าอาวาส วัดวังหม้อ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ในชุมชน และ ท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google