งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก ม.2/1. ด. ญ. นัฐฐา เหลือบำรุง  ประวัติ  เกิด 27 ม. ค. 42  อายุ 13  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก ม.2/1. ด. ญ. นัฐฐา เหลือบำรุง  ประวัติ  เกิด 27 ม. ค. 42  อายุ 13  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต พยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก ม.2/1

2 ด. ญ. นัฐฐา เหลือบำรุง  ประวัติ  เกิด 27 ม. ค. 42  อายุ 13  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต พยาบาล

3 อาจารย์ที่ปรึกษา  ประวัติ  นางสาว ดุจดาว เรือง บูชา  เกิด 22 พ. ค. ปีจอ  วุฒิการศึกษา ศศ. บ เอกสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปัจจุบันครูสอน คอมพิวเตอร์ ระดับ มัธยม  อีเมล :teachkokoi@gmail. com

4 ครูที่ปรึกษา  นาง ธิติยา กวินเอกวรา  ชื่อเล่น วี  เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2505  อาหารที่ชอบ ผัดเผ็ด ถั่วฟักยาว  กีฬาที่ชอบ วอลเลย์บอล  สีที่ชอบ ม่วง, น้ำเงิน  อาจารย์ ประจำชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2/1

5 อาจารย์  นาย ปัญญา วงษ์จำปา  ชื่อเล่นครู เปล์เล่ย์  เกิดวันที่ 21 ธันวาคม พ. ศ.2501  อาหารที่ชอบ ผัดบุ้งไฟ แดง  กีฬาที่ชอบ ตะกร้อ  ชอบสี น้ำเงินอ่อน  อาจารย์ ประจำชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2/1

6 ด. ช. กิตติคุณ มีรอด  ประวัติ  เกิด 18 ก. พ. 42  อายุ 13  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต ตำรวจ

7 ด. ช. จตุพร คงกล่อม  ประวัติ  เกิด 30 มี. ค. 42  อายุ 13  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต นักบิน

8 ด. ช. ชัยวัฒน์ ล่าทา  ประวัติ  เกิด 26 พ. ค. 41  อายุ 14  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต GM

9 ด. ช. ณัฐนนท์ ทองคำ  ประวัติ  เกิด 28 เม. ย. 41  อายุ 14  กีฬา ตะกร้อ  อนาคต นักตะกร้อ

10 ด. ช. ณพวุฒิ เบี้ยวทุ้งน้อย  ประวัติ  เกิด 1 มิ. ย. 41  อายุ 14  กีฬา ปิงปอง  อนาคต doctor

11 ด. ช. ณัฐชัย ทองสำอาง  ประวัติ  เกิด 1 พ. ย. 41  อายุ 14  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต GM

12 ด. ช. ดนุพร ไทรทองอินทร์  ประวัติ  เกิด 4 ก. ค. 41  อายุ 14  กีฬา แบตมินตัน  อนาคต นักบิน

13 ด. ช. ทิวากร แก้วกัลยา  ประวัติ  เกิด 20 ก. พ. 42  อายุ 13  กีฬา ปิงปอง  อนาคต ทหาร

14 ด. ช. ธนากร เผ่าผาง  ประวัติ  เกิด 27 มิ. ย. 41  อายุ 14  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต ตำรวจ

15 ด. ช. นนท์ เคหะวันท์  ประวัติ  เกิด 23 เม. ย. 42  อายุ 13  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต เปิดร้าน คอมพิวเตอร์

16 ด. ช. วสันติ เรืองทะวิชา  ประวัติ  เกิด 5 ธ. ค. 41  อายุ 14  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต นักบิน

17 ด. ช. วีระพล บุบผา  ประวัติ  เกิด 11 พ. ค. 42  อายุ 13  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต ครู

18 ด. ช. สิทธิชัย พึ่งพา  ประวัติ  เกิด 12 ม. ค. 42  อายุ 13  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต ธุรกิจส่วนตัว

19 ด. ช. สุเมษ ดีรักษา  ประวัติ  เกิด 18 ก. ย. 41  อายุ 14  กีฬา แบตมินตัน  อนาคต ทหาร

20 ด. ช. อมรเทพ หงษา  ประวัติ  เกิด 2 ส. ค. 41  อายุ 14  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต นักบิน

21 ด. ญ. กฤษณา ถอนถึก  ประวัติ  เกิด 3 พ. ย. 41  อายุ 14  กีฬา แบตมินตัน  อนาคต ครู

22 ด. ญ. จันทร์สุดา โตอดิเทพย์  ประวัติ  เกิด 19 ต. ค. 41  อายุ 14  กีฬา แบตมินตัน  อนาคต แพทย์

23 ด. ญ. ชลนิษา ท้วมเทียม  ประวัติ  เกิด 9 ก. ค. 41  อายุ 14  กีฬา แบตมินตัน  อนาคต หมอ

24 ด. ญ. ทิตยา พิมพ์คีรี  ประวัติ  เกิด 25 ต. ค. 41  อายุ 14  กีฬา แบตมินตัน  อนาคต พยาบาล

25 ด. ญ. ประกายแก้ว แสนนรินทร์  ประวัติ  เกิด 17 มิ. ย. 41  อายุ 14  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต พยาบาล

26 ด. ญ. ปรางทิพย์ แหนง  ประวัติ  เกิด 4 ก. พ. 42  อายุ 13  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต เจ้าของกิจการ ห้างสรรพสินค้า

27 ด. ญ. รุ่งนภา บุญมี  ประวัติ  เกิด 1 พ. ค. 42  อายุ 13  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต หมอ

28 ด. ญ. รุ่งอรุณ มั่นเจริญทรัพย์  ประวัติ  เกิด 19 พ. ย. 41  อายุ 14  กีฬา แบตมินตัน  อนาคต ธุรกิจส่วนตัว

29 ด. ญ. วิชญา ขันทอง  ประวัติ  เกิด 13 ก. ค. 41  อายุ 14  กีฬา แบตมินตัน  อนาคต ครู

30 ด. ญ. ศศิธร มะลิทอง  ประวัติ  เกิด 20 ก. พ. 42  อายุ 14  กีฬา วิ่ง  อนาคต แพทย์

31 ด. ญ. ศิริพร เกตุมี  ประวัติ  เกิด 31 ก. ค. 41  อายุ 14  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต แพทย์

32 ด. ญ. ศุภรัตน์ เกตุมี  ประวัติ  เกิด 20 ต. ค. 41  อายุ 14  กีฬา ฟุตบอล  อนาคต สถาปนิก

33 ด. ญ. สุพรรษา ทับทิมทอง  ประวัติ  เกิด 9 ก. ค. 41  อายุ 14  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต นักกีฬา

34 ด. ญ. อัมพร เพรชม่อม  ประวัติ  เกิด 27 ธ. ค. 41  อายุ 14  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต ครู

35 ด. ญ. อาทิตยา จุมิมานะ  ประวัติ  เกิด 14 มิ. ย. 41  อายุ 14  กีฬา แบตมินตัน  อนาคต แพทย์

36 ขอจบการ รายงาน ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก ม.2/1. ด. ญ. นัฐฐา เหลือบำรุง  ประวัติ  เกิด 27 ม. ค. 42  อายุ 13  กีฬา วอลเลย์บอล  อนาคต พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google