งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Personality Development By Nonthakorn piyanonthasin B.B.A., M.B.A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Personality Development By Nonthakorn piyanonthasin B.B.A., M.B.A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Personality Development By Nonthakorn piyanonthasin B.B.A., M.B.A.

2 ความหมาย ของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ คือคุณสมบัติ และคุณลักษณะเด่นของ บุคคลรวมทั้งการปรับตัวของ บุคคลต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ บุคลิกภาพ คือลักษณะ โดยส่วนรวมของแต่ละบุคคล ทั้งภายนอก ภายใน และ ปัจจัยต่าง ๆ อันมีผลต่อ ความรู้สึกของผู้พบเห็น

3 การแสดงออกที่ปรากฏให้เห็น อยู่ 3 แนว Physical and physiological Class Mental and Emotional Class Social and Cultural Class

4 Personality Formation and Personality Structure ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม

5 ผลรวมที่ได้มาโดยการ สร้างสมจากอิทธิ พล 2 ประการ คือพันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อม

6 ทฤษฎีบุคลิกภาพ Sigmund Freud - Id - Ego - Super Ego

7 Maslow กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีความ ต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่าง น้อยความต้องการที่พูดถึง นั้น คือความต้องการ 5 ขั้น

8 ประสบการณ์ร่วม คือ ประสบการณ์ที่ไม่ว่า ใครอยู่ในสังคมเดียวกัน ต่าง ได้รับเหมือน ๆ กัน เช่น ค่านิยมของสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

9 Psychoanalytic Development มนุษย์สามารถปรับเปลี่ยน บุคลิกภาพได้ โดย สิ่งแวดล้อม สถาบันการ พัฒนาต่าง ๆ การปรับตัว และ การสร้างแบบแผนบุคลิกภาพ ตนเอง

10 กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ วิเคราะห์ ปรับปรุง แสดงออกใหม่ ประเมินผล

11 การวิจารณ์ มนุษย์มักที่จะเข้าข้าง ตนเอง ทำให้มองไม่เห็นตัวตน ที่แท้จริงของตนเอง และอะไร ที่ดี และไม่ดี ในตัวตน

12 การสำรวจตนเอง การรู้จักสำรวจตนเองเป็น สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราจะได้ทราบว่า ตนเองมีส่วนไหนดี หรือส่วน ไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินชีวิตที่ ราบรื่น

13 โครงสร้างบุคลิกภาพทางกาย 1. Ectomorphic มักเป็นคนผอมสูง เอวบาง ร่างน้อย กล้ามเนื้อน้อย นิ้วมือ เรียวยาว แขนขายาว บุคคล ประเภทที่มีลักษณะทางกาย แบบนี้มักจะเป็นคนที่หนีสังคม กลัวการอยู่ในกลุ่ม ใจน้อย และมักจะเป็นโรคจิตประเภท Heboid คือหนีสังคม

14 2. Mesomorphic บุคคลประเภทนี้จะมี ลักษณะอ้วนเตี้ย มักจะมี โครงสร้างกลม หน้ากลม มี เนื้อและไขมันมาก ร่างกาย เต็มไปด้วยไขมันพุงยื่นหนา บุคคลประเภทนี้ชอบอยู่สบาย โกรธง่ายแต่หายเร็ว จู้จี้ขี้บ่น ปล่อยชีวิตตามยถากรรม

15 3. Mesomophy บุคคลจำพวกนี้มักจะเป็น นักผจญภัย ชอบความท้า ทาย สง่าสงาม ว่องไว ไหล กว้าง ชอบกีฬาการต่อสู้ กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว และต้องมีร่างกายที่กำยำล่ำ สัน บึกบึน แข็งแรง

16 ดร. คาร์ล จี จุง โดยทั่วไปมี 2 อย่าง คือ Introvert Extravert

17 การสร้างความสำเร็จ 1. ความสามารถในการ ครองตน 2. ความสามารถในการ ครองใจคน 3. ความสามารถในการดูแล สุขภาพ

18 บุคลิกภาพนักขาย - มั่นใจ - มั่นความรู้ - มุ่งมั่น - มุมานะ

19 บุคลิกภาพผู้บริหาร - เชื่อมั่นในตนเอง - ขยันอดทน - สร้างศรัทธา - พัฒนาท่าทาง

20 บุคลิกภาพนักธุรกิจ - สร้างศรัทธา - พัฒนาท่าทาง - วางตัวเหมาะสม - คมคำพูด - ไม่ดูถูกคน - อยู่บนความซื่อสัตย์

21 The end


ดาวน์โหลด ppt Personality Development By Nonthakorn piyanonthasin B.B.A., M.B.A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google