งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

2 รายชื่อหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาขอนแก่น
22 หน่วยงาน กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิต6 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันภาษา สถาบันขงจื้อ คณะนิติศาสตร์

3 รายชื่อหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่เน้นวิจัย 2 หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 รายชื่อหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น
กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์

5 รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น
กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 หลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของส่วนกลาง/สำนักงานอธิการบดี งานประจำ งบประมาณขั้นต่ำ และจำเป็นในการปฏิบัติงานประจำ ขอเพิ่มไม่เกิน ร้อยละ 5 – 15 งบบุคลากร เป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุในปัจจุบัน และหากเป็นอัตราใหม่ต้องได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากำลังแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2555 โดยต้องแสดงชื่อตำแหน่ง เลขที่อัตรา อัตราค่าจ้าง (ณ ปัจจุบัน) และงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในกองทุนประกันสังคมและสวัสดิการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ เช่น คุณลักษณะครุภัณฑ์ และแผนการจัดซื้อ ค่าสิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ เช่น แบบก่อสร้างที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ พร้อมประมาณราคา แผนการก่อสร้างที่ชัดเจน

9 งบเงินอุดหนุน เป็นโครงการกิจกรรมที่จำเป็นและตอบสนองยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น อุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน อุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย และไม่มีเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างเงินเดือน/เงินเหมาค่าจ้าง เป็นต้น กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่ขอรับการอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะค่าจ้างชั่วคราว ให้พิจารณาตั้งงบประมาณที่คณะ/หน่วยงาน เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น

10 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 กระบวนการ วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม การวางแผน งบประมาณ 11 มิถุนายน 2555 ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ของหน่วยงานในกำกับฯ 25 มิถุนายน 2555 หน่วยงานในกำกับฯส่งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ให้กองแผนงาน กรกฎาคม 2555 กองแผนงานดำเนินการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ของหน่วยงานในกำกับฯ

11 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 การอนุมัติ งบประมาณ 10 สิงหาคม 2555 สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณของหน่วยงานในกำกับฯประจำปี พ.ศ เสนอที่ประชุมคณบดี 14 กันยายน 2555 สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณของหน่วยงานในกำกับฯประจำปี พ.ศ. 2556ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณบดี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ ของหน่วยงานในกำกับฯ กันยายน 2555 กองแผนงานจัดส่งเอกสารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ให้องค์กรในกำกับฯทุกแห่ง

12 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 การรายงาน งบประมาณ 22 ตุลาคม 2555 หน่วยงานในกำกับฯจัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ส่งให้กองแผนงานดำเนินการต่อไป พฤศจิกายน 2555 กองแผนงาน สรุปรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย และ งบประมาณประจำปีของหน่วยงานในกำกับฯเพื่ออธิการบดี ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2556 หน่วยงานในกำกับฯจัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ ให้กองแผนงาน

13 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 การรายงาน งบประมาณ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2556 จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จัดทำและส่งรายงานผล รายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2556 จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556

14 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์สู่ ความสำเร็จ แผนประเมินความเสี่ยง และ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและผล การดำเนินงาน ส่วนที่ 3 งบประมาณประจำปี พ.ศ ของ หน่วยงาน ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย

15 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียด ของการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในการสรุปผู้จัดทำอาจเลือกประเด็น หรือเนื้อหาเฉพาะที่สำคัญเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการให้บริการ และสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข โดยเนื้อหาของบทสรุปผู้บริหารนี้ ควรมีความยาวไม่เกิน 2 – 3 หน้ากระดาษ A 4 และควรจัดทำเป็นลำดับหลังสุด

16 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานในกำกับฯ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของหน่วยงานในกำกับฯ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ : เป็นการแสดงภาพของหน่วยงานในอนาคตว่ามีความต้องการให้หน่วยงานเป็นเช่นใด และในการเขียนควรมีความยาวไม่มาก และเป็นข้อความที่มีความกระชับและรัดกุม พันธกิจ : เป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ในการเขียนมักทำเป็นรายหัวข้อ โดยมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

17 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับฯ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของหน่วยงานในกำกับฯ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ อาจกำหนดเป็นหน่วยที่สามารถวัดได้ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ : เป็นการแสดงถึงแนวทาง/วิธีการในการจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานประสบความสำเร็จ ซึ่งแนวทาง หรือวิธีการนั้นมักจะได้จากความสามารถในเชิงได้เปรียบของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่

18 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 2 แผนประเมินความเสี่ยง : เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน หรือแก้ไข เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : แสดงถึงเป้าหมาย ที่หน่วยงานให้บริการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การขายสินค้า การให้บริการที่พัก การให้บริการวิชาการ การจัดประชุม อบรม / สัมมนา การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดทำมักจะแสดงเป็นรายหัวข้อการให้บริการที่เป็นหน่วยสามารถวัดได้

19 แบบพิมพ์ งบประมาณหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

20 แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

21 กำหนดส่ง 25 มิถุนายน 2555 แหล่งที่มาของงบประมาณ
จากการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด แหล่งที่มาของงบประมาณ จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี จากการดำเนินงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี 1 ชุด ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด

22 มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
งานวิเคราะห์งบประมาณ วนิดา ช้างเทศ โทร หมายเลขภายใน 40079 หรือ หรือ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google