งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

2 รายชื่อหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิต 6 หน่วยงาน ได้แก่ – วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ – วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น – วิทยาลัยนานาชาติ – สถาบันภาษา – สถาบันขงจื้อ – คณะนิติศาสตร์ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิต 6 หน่วยงาน ได้แก่ – วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ – วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น – วิทยาลัยนานาชาติ – สถาบันภาษา – สถาบันขงจื้อ – คณะนิติศาสตร์

3 กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่เน้นวิจัย 2 หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่เน้นวิจัย 2 หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

4 กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และ กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และ กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รายชื่อหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

5 กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

6 กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

7 กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

8 หลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณ งบประมาณเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ของส่วนกลาง / สำนักงานอธิการบดี งานประจำ 1. งบประมาณขั้นต่ำ และจำเป็นในการปฏิบัติงานประจำ ขอ เพิ่มไม่เกิน ร้อยละ 5 – 15 2. งบบุคลากร เป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ( เงิน รายได้ ) และลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุในปัจจุบัน และหากเป็น อัตราใหม่ต้องได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากำลังแล้วในช่วงปี พ. ศ. 2555 โดยต้องแสดงชื่อตำแหน่ง เลขที่อัตรา อัตราค่าจ้าง ( ณ ปัจจุบัน ) และงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในกองทุน ประกันสังคมและสวัสดิการ 3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เช่น คุณลักษณะครุภัณฑ์ และแผนการจัดซื้อ ค่าสิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ ภายในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เช่น แบบก่อสร้างที่รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความ เห็นชอบ พร้อมประมาณราคา แผนการก่อสร้างที่ชัดเจน

9 4. งบเงินอุดหนุน เป็นโครงการกิจกรรมที่จำเป็นและตอบสนอง ยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น อุดหนุน ทั่วไป - ค่าตอบแทน อุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้สอย และไม่มีเงิน อุดหนุนทั่วไป - ค่าจ้างเงินเดือน / เงินเหมาค่าจ้าง เป็นต้น 5. กรณีคณะ / หน่วยงาน ที่ขอรับการอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะค่าจ้างชั่วคราว ให้พิจารณาตั้งงบประมาณที่ คณะ / หน่วยงาน เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรม ศาสตร์ เป็นต้น

10 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 กระบวนการวัน/เดือน/ปีขั้นตอนและกิจกรรม การวางแผน งบประมาณ 11 มิถุนายน 2555  ประชุมชี้แจงการจัดทำ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ฯ 25 มิถุนายน 2555  หน่วยงานในกำกับฯส่ง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้กองแผนงาน กรกฎาคม 2555  กองแผนงานดำเนินการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ฯ

11 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 การอนุมัติ งบประมาณ 10 สิงหาคม 2555  สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณของ หน่วยงานในกำกับฯประจำปี พ.ศ. 2556 เสนอที่ประชุมคณบดี 14 กันยายน 2555  สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณของ หน่วยงานในกำกับฯประจำปี พ.ศ. 2556 ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณบดี เพื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ของ หน่วยงานในกำกับฯ กันยายน 2555  กองแผนงานจัดส่งเอกสารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้องค์กรใน กำกับฯทุกแห่ง

12 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 การรายงาน งบประมาณ 22 ตุลาคม 2555  หน่วยงานในกำกับฯจัดทำรายงาน แผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่งให้กอง แผนงานดำเนินการต่อไป พฤศจิกายน 2555  กองแผนงาน สรุปรายงานแผน รายรับ – รายจ่าย และ งบประมาณ ประจำปีของหน่วยงานในกำกับฯเพื่อ อธิการบดี ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2556  หน่วยงานในกำกับฯจัดทำและส่ง รายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตร มาสที่ 1 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้กองแผนงาน

13 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 การรายงาน งบประมาณ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2556  จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556  จัดทำและส่งรายงานผล รายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2556  จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556

14 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 1บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์สู่ ความสำเร็จ แผนประเมินความเสี่ยง และ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและผล การดำเนินงาน ส่วนที่ 3งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ของ หน่วยงาน  ประมาณการรายได้  ประมาณการรายจ่าย

15 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียด ของการ ดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในการสรุปผู้จัดทำอาจเลือก ประเด็น หรือเนื้อหาเฉพาะที่สำคัญเกี่ยวกับแผนบริหาร จัดการ แผนการตลาด แผนการให้บริการ และสิ่งที่คาดว่า จะได้จากการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข โดยเนื้อหาของบทสรุปผู้บริหารนี้ ควร มีความยาวไม่เกิน 2 – 3 หน้ากระดาษ A 4 และควรจัดทำ เป็นลำดับหลังสุด

16 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ของหน่วยงานในกำกับฯ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ : เป็นการแสดงภาพของหน่วยงานในอนาคตว่ามีความต้องการให้หน่วยงานเป็น เช่นใด และในการเขียนควรมีความยาวไม่มาก และเป็นข้อความที่มีความ กระชับและรัดกุม พันธกิจ : เป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้ กำหนดไว้ ในการเขียนมักทำเป็นรายหัวข้อ โดยมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

17 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับฯ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการให้ บรรลุ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจ ที่กำหนดไว้ และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ อาจกำหนดเป็น หน่วยที่สามารถวัดได้ กลยุทธ์สู่ความสำ เร็จ : เป็นการแสดงถึงแนวทาง/วิธีการในการจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานประสบ ความสำเร็จ ซึ่งแนวทาง หรือวิธีการนั้นมักจะได้จากความสามารถในเชิง ได้เปรียบของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่

18 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 2 แผนประเมินความเสี่ยง : เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน หรือ แก้ไข เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : แสดงถึงเป้าหมาย ที่หน่วยงานให้บริการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะ ของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การขายสินค้า การ ให้บริการที่พัก การให้บริการวิชาการ การจัดประชุม อบรม / สัมมนา การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดทำมักจะ แสดงเป็นรายหัวข้อการให้บริการที่เป็นหน่วยสามารถวัดได้

19 แบบพิมพ์ งบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แบบพิมพ์ งบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

20 แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

21 กำหนดส่ง 25 มิถุนายน 2555 ตามแบบพิมพ์ งบประมาณเงิน รายได้ สำนักงาน อธิการบดี 1 ชุด ตามแบบพิมพ์ งบประมาณองค์กร ในกำกับ มข. 1 ชุด แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี 2. จากการดำเนินงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี 2. จากการดำเนินงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากการดำเนินงานของ หน่วยงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากการดำเนินงานของ หน่วยงาน ตามแบบพิมพ์ งบประมาณองค์กร ในกำกับ มข. 1 ชุด

22 งานวิเคราะห์งบประมาณ วนิดา ช้างเทศ โทร. 0-4320 3671 หมายเลขภายใน 40079 หรือ E-mail : budgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.thbudgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.th งานวิเคราะห์งบประมาณ วนิดา ช้างเทศ โทร. 0-4320 3671 หมายเลขภายใน 40079 หรือ E-mail : budgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.thbudgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.th มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google