งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

2 ความหมายของคณิตศาสตร์
ความหมายตามรากศัพท์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คณิต (คะนิด) น. การนับ, การคำนวณ , วิชาคำนวณ มักใช้เป็นคำหลังของวิชาบางประเภท เช่น พีชคณิต เรขาคณิต คณิตศาสตร์    2. ความหมายตามลักษณะการเรียนรู้ในปัจจุบัน 2.1 คณิตศาสตร์ เป็นวิชาเกี่ยวกับความคิด

3 ความหมายของคณิตศาสตร์
2.2 คณิตศาสตร์เป็น ภาษาอย่างหนึ่ง 2.3 คณิตศาสตร์มีลักษณะ เป็นวิทยาศาสตร์

4 ความหมายของคณิตศาสตร์(ต่อ)
2.4 คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็น ตรรกวิทยา 2.5 คณิตศาสตร์เป็น ศิลปะอย่างหนึ่ง  

5 ง่วงแล้วให้ดูหนังก่อน
เรื่อง บทเรียนจากที่ราบสูง

6 งานหมายเลข 1 นักศึกษาคิดว่าในภาพยนตร์เรื่อง
บทเรียนจากที่ราบสูง มีการใช้คณิตศาสตร์เรื่องใดแทรกอยู่ในสิ่งใดบ้าง? จงบอกมาอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมให้เหตุผล (ส่งชั่วโมงที่ ) เขียนใส่กระดาษ A4 พร้อมรหัส และชื่อ-สกุล กลุ่มละ …..คน


ดาวน์โหลด ppt 1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google