งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ

2 ความหมายของ คณิตศาสตร์ 1. ความหมายตามรากศัพท์ ตาม พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน คณิต ( คะ นิด ) น. การนับ, การคำนวณ, วิชา คำนวณ มักใช้เป็นคำหลังของวิชา บางประเภท เช่น พีชคณิต เรขาคณิต คณิตศาสตร์ 2. ความหมายตาม ลักษณะการเรียนรู้ใน ปัจจุบัน 2.1 คณิตศาสตร์ เป็นวิชาเกี่ยวกับความคิด

3 ความหมายของ คณิตศาสตร์ 2.2 คณิตศาสตร์เป็น ภาษาอย่าง หนึ่ง 2.3 คณิตศาสตร์มี ลักษณะ เป็น วิทยาศาสตร์

4 ความหมายของ คณิตศาสตร์ ( ต่อ ) 2.5 คณิตศาสตร์เป็น ศิลปะ อย่างหนึ่ง 2.4 คณิตศาสตร์มี ลักษณะเป็น ตรรกวิทยา

5 ง่วงแล้วให้ดูหนังก่อน เรื่อง บทเรียน จากที่ราบสูง

6 งานหมายเลข 1 นักศึกษาคิดว่าใน ภาพยนตร์เรื่อง บทเรียนจากที่ราบสูง มีการ ใช้คณิตศาสตร์เรื่องใด แทรกอยู่ในสิ่งใดบ้าง ? จง บอกมาอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมให้เหตุผล ( ส่งชั่วโมงที่...........) เขียนใส่กระดาษ A4 พร้อมรหัส และชื่อ - สกุล กลุ่มละ ….. คน งานหมายเลข 1 นักศึกษาคิดว่าใน ภาพยนตร์เรื่อง บทเรียนจากที่ราบสูง มีการ ใช้คณิตศาสตร์เรื่องใด แทรกอยู่ในสิ่งใดบ้าง ? จง บอกมาอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมให้เหตุผล ( ส่งชั่วโมงที่...........) เขียนใส่กระดาษ A4 พร้อมรหัส และชื่อ - สกุล กลุ่มละ ….. คน


ดาวน์โหลด ppt 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google