งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่ หัวหน้างานควรรู้ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่ หัวหน้างานควรรู้ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่ หัวหน้างานควรรู้ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2

2 กฎหมายทั่วไป กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่ง กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายอาญา กฎหมายพิเศษ กฎหมายพิเศษ ทนาย คลายทุกข์

3 กฎหมายแรงงาน ความหมายของคำว่า “ นายจ้าง ” ความหมายของคำว่า “ นายจ้าง ” ความหมายของคำว่า “ ลูกจ้าง ” ความหมายของคำว่า “ ลูกจ้าง ” สัญญาจ้าง สัญญาจ้าง การเรียกหลักประกัน การเรียกหลักประกัน ทนาย คลายทุกข์

4 กฎหมายการเงินและ บัญชี การฟ้องร้องคดีภาษีอากร สิทธิของผู้เสียภาษี หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มี หน้าที่เสียภาษี การอุทธรณ์ภาษีตามประมวล รัษฎากร ทนาย คลายทุกข์

5 กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การเข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ พ. ร. บ. ลิขสิทธิ์ฯมาตรา 74 นิติบุคคล การนำเข้า / เผยแพร่เนื้อหา อันไม่เหมาะสม ทนาย คลายทุกข์

6 กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การกำหนดบทลงโทษผู้ ให้บริการ อำนาจของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หน้าที่ของผู้บริหาร ทนาย คลายทุกข์

7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การติดต่อราชการ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ ประกอบการดำเนินคดี ตามกฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์ การเรียกค่าเสียหายทาง แพ่ง ทนาย คลายทุกข์

8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การติดต่อราชการ การร้องขอความเป็นธรรม ต่อหน่วยงานราชการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การร้องขอความเป็นธรรม ทนาย คลายทุกข์

9 กฎหมายเกี่ยวกับนิติ กรรมสัญญา ข้อควรระวังในการทำนิติ กรรมสัญญา ผลบังคับของสัญญา สิทธิและหน้าที่ของ คู่สัญญา ทนาย คลายทุกข์

10 กฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การฟ้องร้องดำเนินคดีตาม กฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทาง ปกครอง ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง พ. ร. บ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ. ศ ทนาย คลายทุกข์

11 กฎหมายเกี่ยวกับ การบังคับคดี ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ภาค บังคับคดี กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานบังคับคดี พ. ร. บ. ล้มละลาย พ. ศ.2483 ทนาย คลายทุกข์

12 การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ใน อำนาจ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา  คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตรา สารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่าง ประเทศ การขนส่งระหว่าง ประเทศ การประกันภัยและ นิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ( มาตรา 7 (5) ) ทนาย คลายทุกข์

13 การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ใน อำนาจ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา  คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่อง กับกิจกรรมตามมาตรา 7 (5) การส่งเงินเข้ามาใน ราชอาณาจักรหรือส่งออกไป นอกราชอาณาจักร ทรัสต์รี ซีท รวมทั้งการประกัน เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว ( มาตรา 7(6)) ทนาย คลายทุกข์

14 การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ใน อำนาจ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา  คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ ( มาตรา 7 (6))  คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้า หรือการ ให้บริการจากต่างประเทศ ( มาตรา 7(8))  คดีแพ่งเกี่ยวกับ อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อ พิพาทตามมาตรา 7 (5) ถึง (8) ทนาย คลายทุกข์

15 จบการนำเสนอ ทนาย คลายทุกข์


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่ หัวหน้างานควรรู้ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google