งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่หัวหน้างานควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่หัวหน้างานควรรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่หัวหน้างานควรรู้
โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2

2 กฎหมายทั่วไป กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายพิเศษ
ทนายคลายทุกข์

3 กฎหมายแรงงาน ความหมายของคำว่า “นายจ้าง” ความหมายของคำว่า “ลูกจ้าง”
สัญญาจ้าง การเรียกหลักประกัน ทนายคลายทุกข์

4 กฎหมายการเงินและบัญชี
การฟ้องร้องคดีภาษีอากร สิทธิของผู้เสียภาษี หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี การอุทธรณ์ภาษีตามประมวลรัษฎากร ทนายคลายทุกข์

5 กฎหมายคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯมาตรา 74 นิติบุคคล การนำเข้า/เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ทนายคลายทุกข์

6 กฎหมายคอมพิวเตอร์ การกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ
อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของผู้บริหาร ทนายคลายทุกข์

7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อราชการ
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์ การเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ทนายคลายทุกข์

8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อราชการ
การร้องขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานราชการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอความเป็นธรรม ทนายคลายทุกข์

9 กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
ข้อควรระวังในการทำนิติกรรมสัญญา ผลบังคับของสัญญา สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ทนายคลายทุกข์

10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์การฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางปกครอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทนายคลายทุกข์

11 กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติของสำนักงานบังคับคดี พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ทนายคลายทุกข์

12 การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในอำนาจ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง (มาตรา 7 (5) ) ทนายคลายทุกข์

13 การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในอำนาจ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตามมาตรา 7 (5) การส่งเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสต์รีซีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว (มาตรา 7(6)) ทนายคลายทุกข์

14 การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในอำนาจ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ (มาตรา 7 (6)) คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้า หรือการให้บริการจากต่างประเทศ (มาตรา 7(8)) คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทตามมาตรา 7 (5) ถึง (8) ทนายคลายทุกข์

15 จบการนำเสนอ ทนายคลายทุกข์


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่หัวหน้างานควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google