งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่ หัวหน้างานควรรู้ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่ หัวหน้างานควรรู้ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่ หัวหน้างานควรรู้ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2

2 กฎหมายทั่วไป กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่ง กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายอาญา กฎหมายพิเศษ กฎหมายพิเศษ ทนาย คลายทุกข์

3 กฎหมายแรงงาน ความหมายของคำว่า “ นายจ้าง ” ความหมายของคำว่า “ นายจ้าง ” ความหมายของคำว่า “ ลูกจ้าง ” ความหมายของคำว่า “ ลูกจ้าง ” สัญญาจ้าง สัญญาจ้าง การเรียกหลักประกัน การเรียกหลักประกัน ทนาย คลายทุกข์

4 กฎหมายการเงินและ บัญชี การฟ้องร้องคดีภาษีอากร สิทธิของผู้เสียภาษี หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มี หน้าที่เสียภาษี การอุทธรณ์ภาษีตามประมวล รัษฎากร ทนาย คลายทุกข์

5 กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การเข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ พ. ร. บ. ลิขสิทธิ์ฯมาตรา 74 นิติบุคคล การนำเข้า / เผยแพร่เนื้อหา อันไม่เหมาะสม ทนาย คลายทุกข์

6 กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การกำหนดบทลงโทษผู้ ให้บริการ อำนาจของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หน้าที่ของผู้บริหาร ทนาย คลายทุกข์

7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การติดต่อราชการ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ ประกอบการดำเนินคดี ตามกฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์ การเรียกค่าเสียหายทาง แพ่ง ทนาย คลายทุกข์

8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การติดต่อราชการ การร้องขอความเป็นธรรม ต่อหน่วยงานราชการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การร้องขอความเป็นธรรม ทนาย คลายทุกข์

9 กฎหมายเกี่ยวกับนิติ กรรมสัญญา ข้อควรระวังในการทำนิติ กรรมสัญญา ผลบังคับของสัญญา สิทธิและหน้าที่ของ คู่สัญญา ทนาย คลายทุกข์

10 กฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การฟ้องร้องดำเนินคดีตาม กฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทาง ปกครอง ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง พ. ร. บ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ. ศ. 2542 ทนาย คลายทุกข์

11 กฎหมายเกี่ยวกับ การบังคับคดี ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ภาค บังคับคดี กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานบังคับคดี พ. ร. บ. ล้มละลาย พ. ศ.2483 ทนาย คลายทุกข์

12 การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ใน อำนาจ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา  คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตรา สารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่าง ประเทศ การขนส่งระหว่าง ประเทศ การประกันภัยและ นิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ( มาตรา 7 (5) ) ทนาย คลายทุกข์

13 การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ใน อำนาจ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา  คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่อง กับกิจกรรมตามมาตรา 7 (5) การส่งเงินเข้ามาใน ราชอาณาจักรหรือส่งออกไป นอกราชอาณาจักร ทรัสต์รี ซีท รวมทั้งการประกัน เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว ( มาตรา 7(6)) ทนาย คลายทุกข์

14 การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ใน อำนาจ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา  คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ ( มาตรา 7 (6))  คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้า หรือการ ให้บริการจากต่างประเทศ ( มาตรา 7(8))  คดีแพ่งเกี่ยวกับ อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อ พิพาทตามมาตรา 7 (5) ถึง (8) ทนาย คลายทุกข์

15 จบการนำเสนอ ทนาย คลายทุกข์


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่ หัวหน้างานควรรู้ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google