งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Revitalizing National Disease Control Program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Revitalizing National Disease Control Program"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Revitalizing National Disease Control Program
การสร้างเสริมแผนงานควบคุมโรคแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

2 สภาพปัญหา เกิดความไม่มั่นใจว่ากรมควบคุมโรคยังทำหน้าที่เป็น National Disease Control Agency ที่ดูแลแผนงานควบคุมโรคแห่งชาติหรือไม่ ไม่ทราบว่ามี National Disease Control กี่ program ไม่ชัดเจนว่าใครเป็น Program manger ไม่รู้ว่า Program manager มีบทบาทต้องทำอะไร

3 วัตถุประสงค์ กำหนดให้ชัดเจนว่ากรมควบคุมโรคเป็น National Disease Control Agency ดูแลแผนงานควบคุมโรค...x.. Program สำนักใดรับผิดชอบ Disease Control Program อะไร ใครเป็น Manager ใครเป็น Co-ordinator หน้าที่หลักของ Disease Control Program มีอะไรบ้าง ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแต่ละ Disease Control Program ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง Disease Control Program

4 กำหนดกิจกรรม กิจกรรม ระยะเวลา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรับดำเนินการ กพ
๒) ร่างกรอบการทบทวน ๑๑ ประเด็น มีค ๓) ทดสอบการใช้กรอบการทบทวน เม.ย ๔) ทำการทบทวน ๑๗ program ร่วมกับสำนัก พค ๕) จัดประชุมวิจารณ์ผลการทบทวน ๒๒ มิย ๖) สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายให้กรม กค ๗) เปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นแผนงาน/โครงการ สค ๘) จัดทำเอกสารว่าด้วย National Disease Control Program กย ๙) สร้าง Training package สำหรับ manager ตค

5 แผนงานที่จะทบทวน แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สัตว์ติดคนและหนอนพยาธิ
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ โรคอุบัติใหม่ มาเลเรีย ไข้เลือดออก เอดส์ เพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคที่จะกำจัดกวาดล้าง 12 โรคเรื้อรัง 13 การบาดเจ็บ 14 สุรา 15 ยาสูบ 16 โรคจากการประกอบอาชีพ 17 แผนงานสร้างเสริมสมรรถนะ ทางด้านระบาดวิทยา

6 สรุป ขอความร่วมมือ ผอ สำนักในการร่วมกับผู้ทรงฯ เพื่อจะทบทวนแผนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมความคิดหาข้อสรุป มิ.ย ร่วมผลักดัน การฟื้นฟูแผนงานโครงการควบคุมโรคแห่งชาติ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Revitalizing National Disease Control Program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google