งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Revitalizing National Disease Control Program การสร้างเสริมแผนงาน ควบคุมโรคแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Revitalizing National Disease Control Program การสร้างเสริมแผนงาน ควบคุมโรคแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Revitalizing National Disease Control Program การสร้างเสริมแผนงาน ควบคุมโรคแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

2 สภาพปัญหา เกิดความไม่มั่นใจว่ากรมควบคุมโรคยังทำหน้าที่ เป็น National Disease Control Agency ที่ดูแล แผนงานควบคุมโรคแห่งชาติหรือไม่ ไม่ทราบว่ามี National Disease Control กี่ program ไม่ชัดเจนว่าใครเป็น Program manger ไม่รู้ว่า Program manager มีบทบาทต้องทำอะไร

3 วัตถุประสงค์ 1. กำหนดให้ชัดเจนว่ากรมควบคุมโรคเป็น National Disease Control Agency ดูแลแผนงานควบคุม โรค...x.. Program 2. สำนักใดรับผิดชอบ Disease Control Program อะไร ใครเป็น Manager ใครเป็น Co-ordinator 3. หน้าที่หลักของ Disease Control Program มี อะไรบ้าง 4. ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแต่ละ Disease Control Program 5. ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง Disease Control Program

4 กำหนดกิจกรรม กิจกรรมระยะเวลา ๑)คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรับ ดำเนินการ กพ ๒ ) ร่างกรอบการทบทวน ๑๑ ประเด็น มีค ๓ ) ทดสอบการใช้กรอบการทบทวน เม. ย ๔ ) ทำการทบทวน ๑๗ program ร่วมกับสำนัก พค ๕ ) จัดประชุมวิจารณ์ผลการทบทวน ๒๒ มิย ๖ ) สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายให้กรม กค ๗ ) เปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายเป็น แผนงาน / โครงการ สค ๘ ) จัดทำเอกสารว่าด้วย National Disease Control Program กย ๙ ) สร้าง Training package สำหรับ manager ตค

5 แผนงานที่จะทบทวน 1. แผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค 2. สัตว์ติดคนและ หนอนพยาธิ 3. โรคติดเชื้อทางเดิน หายใจ 4. โรคติดต่อทางเดิน อาหารและน้ำ 5. โรคอุบัติใหม่ 6. มาเลเรีย 7. ไข้เลือดออก 8. เอดส์ เพศสัมพันธ์ 9. วัณโรค 10. โรคติดเชื้อใน โรงพยาบาล 11. โรคที่จะกำจัดกวาด ล้าง 12 โรคเรื้อรัง 13 การบาดเจ็บ 14 สุรา 15 ยาสูบ 16 โรคจากการประกอบอาชีพ 17 แผนงานสร้างเสริมสมรรถนะ ทางด้านระบาดวิทยา

6 สรุป ขอความร่วมมือ ผอ สำนักในการร่วมกับผู้ทรงฯ เพื่อจะทบทวนแผนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมความคิดหาข้อสรุป มิ. ย ร่วมผลักดัน การฟื้นฟูแผนงานโครงการควบคุม โรคแห่งชาติ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Revitalizing National Disease Control Program การสร้างเสริมแผนงาน ควบคุมโรคแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google