งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและมโนทัศน์ พื้นฐานของการวัดและ ประเมินผลการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและมโนทัศน์ พื้นฐานของการวัดและ ประเมินผลการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญและมโนทัศน์ พื้นฐานของการวัดและ ประเมินผลการศึกษา

2 องค์ประกอบของการศึกษา 1. ปรัชญาการศึกษา 2. หลักสูตร 2.1 จุดมุ่งหมาย (Objective)2.2 เนื้อหา (Content) 3. การสอน 3.1 จุดมุ่งหมายของการสอน 3.2 วิธีสอน 3.3 จิตวิทยา 3.4 สื่อการเรียน

3 4. การวัดผล 4.1 วัดผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการ สอน (Formative evaluation) 4.2 วัดผลเพื่อประเมินผลการเรียน (Summative evaluation) 5. การวิจัย

4 การวัดผลกับการจัดการเรียนการสอน

5 การเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลสูงสุดนั้น ผู้สอน ควรจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1. ผู้เรียนมีความสามารถเบื้องต้น หรือมี พฤติกรรมที่ใช้เป็นพื้นฐานอะไรบ้าง ( ก่อนสอน ) 2. ระหว่างที่เรียนแต่ละเนื้อหา สิ่งใดบ้างที่ ผู้เรียนยังไม่เรียนรู้ดีพอ ขาดตกบกพร่องตรงไหน ( ระหว่างสอน ) 3. หลังจากจบบทเรียนแต่ละตอนหรือ ทั้งหมด ผู้เรียนมีพฤติกรรมความสามารถขนาด ไหน ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือไม่ ( หลัง สอน )

6 การวัดและประเมินผลกับการประกัน คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา (quality assurance) เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องมี กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ

7 พรบ. การศึกษา มาตรา 48 การประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาต้อง ดำเนินการต่อเนื่อง โดยจัดทำรายงาน ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ สาธารณชน พรบ. การศึกษา มาตรา 49 สถานศึกษา ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพนอก อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 5 ปี และเสนอผลการ ประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

8 หน้าที่ของการวัดผล การศึกษาในสถานศึกษา 1. จัดตำแหน่ง (placement) 2. วินิจฉัย (diagnosis) 3. เปรียบเทียบ (assessment) 4. พยากรณ์ (prediction) 5. ประเมินผล (evaluation)

9 หน้าที่ของการวัดผลการศึกษาใน การศึกษาระดับชาติ 1. การสอบ NT มีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในวิชาที่สำคัญของปีสุดท้ายในแต่ละช่วง ชั้น ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ (National Test : NT) ส่วนม.6 เพิ่มการสอบ ความถนัดทางการเรียน (SAT : Scholastic Aptitude Test) 2. การสอบ Admission ในปี 2549 ระบบสอบ คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 5 ส่วนคือ 2.1 GPAX 10% 2.2 GPA 20% 2.3 O-NET (Ordinary National Education Test) 35-70% 2.4 A-NET (Advance National Education Test) 0-35% 2.5 สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ( ไม่คิด คะแนน )

10 หน้าที่ของการวัดผลการศึกษาทั้งหมด นี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งสิ้น และช่วยให้ ครูผู้สอนทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ให้แก่ ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ โดยพยายามค้นหา ความสามารถที่เด่นและด้อยของผู้เรียนเพื่อ การพัฒนาและปรับปรุง ดังนั้นหน้าที่ของ การวัดผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่า เพื่อค้นหาและพัฒนา สมรรถภาพของมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและมโนทัศน์ พื้นฐานของการวัดและ ประเมินผลการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google