งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

153-301 Engineering Economy 1 การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนแปลงตามเวลา อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "153-301 Engineering Economy 1 การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนแปลงตามเวลา อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering Economy 1 การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนแปลงตามเวลา อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

2 Engineering Economy 2 วัตถุประสงค์การเรียน (Learning Objectives) 1. มีความรู้ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนตามเวลาตามผังกระแสเงินสดที่ต้องการ 2. มีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการจัดรูปและ การใช้สูตร ตารางดอกเบี้ยสำหรับการคิด คำนวณค่าเงิน หรือ ค่าเทียบเท่า ณ. เวลาต่างๆ

3 Engineering Economy 3 เนื้อหาในบทนี้ (Chapter Contents) 4.1. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ซับซ้อน 4.2. เทคนิคในการจัดรูปกระแสเงินสด

4 Engineering Economy การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยที่ซับซ้อน บทนี้จะกล่าวถึงการนำวิธีการคำนวณบทที่ ผ่านมา มาแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น (Multiple Factors) ซึ่งเมื่อพิจารณาผัง กระแสเงินสดด้านล่างจะเห็นได้ว่ามีความ ซับซ้อนมากขึ้น ดังการแก้ปัญหาลักษณะ เช่นนี้ ต้องสร้างเสริมประสบการณ์การ แก้ปัญหาจากโจทย์และแบบฝึกหัด

5 Engineering Economy 5 ตัวอย่างที่ 4.1 สมมติว่า นายเป็นดี อยู่ดี จะ จ่ายเงินคืนค่าเงินกู้ธนาคารปีละ 100 บาท ในปี ที่ 3 – ถึงปีที่ 8 จงหาค่าของเงินกู้ที่นายเป็นดีกู้ ว่าเป็นเท่าไร คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 10%

6 Engineering Economy 6

7 7

8 8 ตัวอย่างที่ 4.2 จากตัวอย่างข้อ 4.1 จงทำ โดยวิธีการอื่นๆ โดยการเขียนผังกระแสเงิน สด และให้ท่านเขียนสมการหาค่าเงินต้น พร้อมทั้งเสนอวิธีการคิดอื่นๆด้วย และ คำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

9 Engineering Economy 9 ตัวอย่างที่ 4.3 สมมติว่ามีการกู้เงิน X จำนวน 3 ค่า คือ ปัจจุบัน ที่ปีที่ 1 และ 2 ที่มีแผนการ จ่ายเงิน ปีที่ 3 – 7 เป็นเงิน 100 บาท และ ปีที่ 8 เป็นเงิน 500 บาท คิดที่อัตราดอกเบี้ย 10% จงหาค่าเงิน P

10 Engineering Economy 10

11 Engineering Economy 11

12 Engineering Economy 12

13 Engineering Economy 13 ตัวอย่างที่ 4.4 จากโจทย์ข้อ 4.3 ให้ใช้ คอมพิวเตอร์ แก้ปัญหา และ ถ้าสมมติว่ามีการกู้ เงิน จำนวน 3 ค่า คือ ปัจจุบัน เท่ากับ X, ที่ปีที่ 1 เท่ากับ 2X และ ที่ปีที่ 2 เท่ากับ 3X

14 Engineering Economy 14

15 Engineering Economy เทคนิคในการจัดรูปกระแส เงินสด เทคนิคในการจัดรูปกระแสเงินสด คือ การ ปรับแต่งรูปกระแสเงินสดที่มีลักษณะไม่ปกติ ให้ มีความง่ายขึ้นในการคำนวณ ซึ่งในการจัดทำนี้ อาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับโจทย์และ ประสบการณ์ของท่าน เช่น เทคนิคการตัดแยก เป็นส่วนๆ เทคนิคการบวกเข้าหรือลบออกของ ผังกระแสเงินสด

16 Engineering Economy 16 ตัวอย่างที่ 4.4 การลงทุนเครื่องจักรในการ ผลิต มีการลงทุนเครื่องจักร 500,000 บาท มี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปีละ 100,000 บาท มูลค่าซากเมื่อสิ้นอายุเท่ากับ 50,000 บาท อายุ การใช้งานที่ 5 ปี ช่วงการพิจารณาเป็นเวลา 15 ปี ( เหมือนกันสามครั้ง ) ในการพิจารณาต้องการ ทราบ มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบันและ มูลค่า เทียบเท่าเท่ากันรายปี

17 Engineering Economy 17

18 Engineering Economy 18

19 Engineering Economy 19 ตัวอย่างที่ 4.5 จากรูปด้านล่าง มีค่า ดอกเบี้ย 10 % ให้หาคำตอบ ดังต่อไปนี้ หา P ที่ปีที่ 0 ของ Cash flow 1

20 Engineering Economy 20


ดาวน์โหลด ppt 153-301 Engineering Economy 1 การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนแปลงตามเวลา อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google