งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี Engineering Economy

2 วัตถุประสงค์การเรียน (Learning Objectives)
1. มีความรู้ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาตามผังกระแสเงินสดที่ต้องการ 2. มีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการจัดรูปและการใช้สูตร ตารางดอกเบี้ยสำหรับการคิดคำนวณค่าเงิน หรือ ค่าเทียบเท่า ณ.เวลาต่างๆ Engineering Economy

3 เนื้อหาในบทนี้ (Chapter Contents)
4.1. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ซับซ้อน 4.2. เทคนิคในการจัดรูปกระแสเงินสด Engineering Economy

4 4.1. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ซับซ้อน
บทนี้จะกล่าวถึงการนำวิธีการคำนวณบทที่ผ่านมา มาแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น(Multiple Factors) ซึ่งเมื่อพิจารณาผังกระแสเงินสดด้านล่างจะเห็นได้ว่ามีความซับซ้อนมากขึ้น ดังการแก้ปัญหาลักษณะเช่นนี้ ต้องสร้างเสริมประสบการณ์การแก้ปัญหาจากโจทย์และแบบฝึกหัด Engineering Economy

5 ตัวอย่างที่ 4.1 สมมติว่า นายเป็นดี อยู่ดี จะจ่ายเงินคืนค่าเงินกู้ธนาคารปีละ 100 บาท ในปีที่ 3 – ถึงปีที่ 8 จงหาค่าของเงินกู้ที่นายเป็นดีกู้ว่าเป็นเท่าไร คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 10% Engineering Economy

6 Engineering Economy

7 Engineering Economy

8 ตัวอย่างที่ 4. 2 จากตัวอย่างข้อ 4
ตัวอย่างที่ 4.2 จากตัวอย่างข้อ 4.1 จงทำโดยวิธีการอื่นๆ โดยการเขียนผังกระแสเงินสด และให้ท่านเขียนสมการหาค่าเงินต้น พร้อมทั้งเสนอวิธีการคิดอื่นๆด้วย และคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ Engineering Economy

9 ตัวอย่างที่ 4.3 สมมติว่ามีการกู้เงิน X จำนวน 3 ค่า คือ ปัจจุบัน ที่ปีที่ 1 และ 2 ที่มีแผนการจ่ายเงิน ปีที่ 3 – 7 เป็นเงิน 100 บาท และ ปีที่ 8 เป็นเงิน 500 บาท คิดที่อัตราดอกเบี้ย 10% จงหาค่าเงิน P Engineering Economy

10 Engineering Economy

11 Engineering Economy

12 Engineering Economy

13 ตัวอย่างที่ 4. 4 จากโจทย์ข้อ 4
ตัวอย่างที่ 4.4 จากโจทย์ข้อ 4.3 ให้ใช้คอมพิวเตอร์ แก้ปัญหา และ ถ้าสมมติว่ามีการกู้เงิน จำนวน 3 ค่า คือ ปัจจุบัน เท่ากับ X, ที่ปีที่ 1เท่ากับ 2X และ ที่ปีที่ 2 เท่ากับ 3X Engineering Economy

14 Engineering Economy

15 4.2. เทคนิคในการจัดรูปกระแสเงินสด
เทคนิคในการจัดรูปกระแสเงินสด คือ การปรับแต่งรูปกระแสเงินสดที่มีลักษณะไม่ปกติ ให้มีความง่ายขึ้นในการคำนวณ ซึ่งในการจัดทำนี้ อาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับโจทย์และประสบการณ์ของท่าน เช่น เทคนิคการตัดแยกเป็นส่วนๆ เทคนิคการบวกเข้าหรือลบออกของผังกระแสเงินสด Engineering Economy

16 ตัวอย่างที่ 4.4 การลงทุนเครื่องจักรในการผลิต มีการลงทุนเครื่องจักร 500,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปีละ 100,000 บาท มูลค่าซากเมื่อสิ้นอายุเท่ากับ 50,000 บาท อายุการใช้งานที่ 5 ปี ช่วงการพิจารณาเป็นเวลา 15 ปี (เหมือนกันสามครั้ง) ในการพิจารณาต้องการทราบ มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบันและ มูลค่าเทียบเท่าเท่ากันรายปี Engineering Economy

17 Engineering Economy

18 Engineering Economy

19 หา P ที่ปีที่ 0 ของ Cash flow 1
ตัวอย่างที่ 4.5 จากรูปด้านล่าง มีค่าดอกเบี้ย 10 % ให้หาคำตอบดังต่อไปนี้ หา P ที่ปีที่ 0 ของ Cash flow 1 Engineering Economy

20 Engineering Economy


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google