งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

153-301 Engineering Economy 1 การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนแปลงตามเวลา อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "153-301 Engineering Economy 1 การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนแปลงตามเวลา อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 153-301 Engineering Economy 1 การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนแปลงตามเวลา อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

2 153-301 Engineering Economy 2 วัตถุประสงค์การเรียน (Learning Objectives) 1. มีความรู้ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนตามเวลาตามผังกระแสเงินสดที่ต้องการ 2. มีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการจัดรูปและ การใช้สูตร ตารางดอกเบี้ยสำหรับการคิด คำนวณค่าเงิน หรือ ค่าเทียบเท่า ณ. เวลาต่างๆ

3 153-301 Engineering Economy 3 เนื้อหาในบทนี้ (Chapter Contents) 4.1. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ซับซ้อน 4.2. เทคนิคในการจัดรูปกระแสเงินสด

4 153-301 Engineering Economy 4 4.1. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยที่ซับซ้อน บทนี้จะกล่าวถึงการนำวิธีการคำนวณบทที่ ผ่านมา มาแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น (Multiple Factors) ซึ่งเมื่อพิจารณาผัง กระแสเงินสดด้านล่างจะเห็นได้ว่ามีความ ซับซ้อนมากขึ้น ดังการแก้ปัญหาลักษณะ เช่นนี้ ต้องสร้างเสริมประสบการณ์การ แก้ปัญหาจากโจทย์และแบบฝึกหัด

5 153-301 Engineering Economy 5 ตัวอย่างที่ 4.1 สมมติว่า นายเป็นดี อยู่ดี จะ จ่ายเงินคืนค่าเงินกู้ธนาคารปีละ 100 บาท ในปี ที่ 3 – ถึงปีที่ 8 จงหาค่าของเงินกู้ที่นายเป็นดีกู้ ว่าเป็นเท่าไร คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 10%

6 153-301 Engineering Economy 6

7 7

8 8 ตัวอย่างที่ 4.2 จากตัวอย่างข้อ 4.1 จงทำ โดยวิธีการอื่นๆ โดยการเขียนผังกระแสเงิน สด และให้ท่านเขียนสมการหาค่าเงินต้น พร้อมทั้งเสนอวิธีการคิดอื่นๆด้วย และ คำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

9 153-301 Engineering Economy 9 ตัวอย่างที่ 4.3 สมมติว่ามีการกู้เงิน X จำนวน 3 ค่า คือ ปัจจุบัน ที่ปีที่ 1 และ 2 ที่มีแผนการ จ่ายเงิน ปีที่ 3 – 7 เป็นเงิน 100 บาท และ ปีที่ 8 เป็นเงิน 500 บาท คิดที่อัตราดอกเบี้ย 10% จงหาค่าเงิน P

10 153-301 Engineering Economy 10

11 153-301 Engineering Economy 11

12 153-301 Engineering Economy 12

13 153-301 Engineering Economy 13 ตัวอย่างที่ 4.4 จากโจทย์ข้อ 4.3 ให้ใช้ คอมพิวเตอร์ แก้ปัญหา และ ถ้าสมมติว่ามีการกู้ เงิน จำนวน 3 ค่า คือ ปัจจุบัน เท่ากับ X, ที่ปีที่ 1 เท่ากับ 2X และ ที่ปีที่ 2 เท่ากับ 3X

14 153-301 Engineering Economy 14

15 153-301 Engineering Economy 15 4.2. เทคนิคในการจัดรูปกระแส เงินสด เทคนิคในการจัดรูปกระแสเงินสด คือ การ ปรับแต่งรูปกระแสเงินสดที่มีลักษณะไม่ปกติ ให้ มีความง่ายขึ้นในการคำนวณ ซึ่งในการจัดทำนี้ อาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับโจทย์และ ประสบการณ์ของท่าน เช่น เทคนิคการตัดแยก เป็นส่วนๆ เทคนิคการบวกเข้าหรือลบออกของ ผังกระแสเงินสด

16 153-301 Engineering Economy 16 ตัวอย่างที่ 4.4 การลงทุนเครื่องจักรในการ ผลิต มีการลงทุนเครื่องจักร 500,000 บาท มี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปีละ 100,000 บาท มูลค่าซากเมื่อสิ้นอายุเท่ากับ 50,000 บาท อายุ การใช้งานที่ 5 ปี ช่วงการพิจารณาเป็นเวลา 15 ปี ( เหมือนกันสามครั้ง ) ในการพิจารณาต้องการ ทราบ มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบันและ มูลค่า เทียบเท่าเท่ากันรายปี

17 153-301 Engineering Economy 17

18 153-301 Engineering Economy 18

19 153-301 Engineering Economy 19 ตัวอย่างที่ 4.5 จากรูปด้านล่าง มีค่า ดอกเบี้ย 10 % ให้หาคำตอบ ดังต่อไปนี้ หา P ที่ปีที่ 0 ของ Cash flow 1

20 153-301 Engineering Economy 20


ดาวน์โหลด ppt 153-301 Engineering Economy 1 การประยุกต์ใช้ค่าเงินที่ เปลี่ยนแปลงตามเวลา อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google