งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems

2 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University The Z-Transform การแปลงแซด นิยามการแปลงแซด กำหนดให้ โดยที่ เป็นตัวแปรความถี่เชิงซ้อน

3 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University ตาราง การแปลงแซดของสัญญาณพื้นฐาน

4 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

5 ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า

6 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า

7 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ จากตารางคุณสมบัติ เมื่ออาศัยคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น จะได้ว่า

8 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณจากรูป วิธีทำ จากรูป จะได้ว่า จากตาราง จากตารางคุณสมบัติ เมื่ออาศัยคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นจะได้ว่า

9 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ ที่เวลา วินาที สัญญาณ มีการแปลงแซดเป็น วิธีทำ จากตารางคุณสมบัติเมื่ออาศัยทฤษฎีค่า สุดท้ายจะได้ว่า มีค่าเท่าใด

10 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University การแปลงแซดผกผัน Inverse Z-Transform กำหนดให้เป็ น เป็นจำนวนเต็มบวกและ เป็นจำนวนจริง

11 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University คือโพลของ บนระนาบ Z กรณีที่ 1 ค่าโพลแตกต่างกัน เมื่อใช้การกระจายแบบเศษส่วนย่อย

12 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University โดยที่ค่าคงตัวเรียกว่า อาศัยตารางที่ 15.1 จะได้การแปลงแซดผกผันของเป็น

13 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University กรณีที่ 2 ค่าโพลเป็นจำนวนเชิงซ้อน เมื่อสัญญาณเป็นสัญญาณแบบคอแซลแล้วจะทำให้เกิดโพล เสมอ เป็นโพลเชิงซ้อน โดยที่ การแปลงแซดผกผันของ

14 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบ เมื่อป้อนสัญญาณอินพุต ให้กับระบบ LTI ที่มีผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น จะทำให้ได้สัญญาณเอาต์พุต อาศัยคุณสมบัติของการคอนโวลูชันของการแปลงแซดจากตาราง

15 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University สัญญาณเอาต์พุต ฟังก์ชันถ่ายโอน


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google