งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signal and System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signal and System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signal and System

2 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University  การแสดงสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องด้วยสัญญาณอิมพัลส์ คุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์ เป็นสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องใดๆ

3 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University  การวิเคราะห์ระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่องด้วยวิธีคอนโวลูชันแบบดิจิตอล ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ LTI สัญญาณอินพุตและสัญญาณเอาต์พุต ตัวกระทำของระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง แทนค่า x[n] ด้วย

4 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University เอาต์พุตเป็นสัญญาณ ผลตอบสนองอิมพัลส์ของระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง ถ้ากำหนดให้ คอนโวลูชันแบบดิจิตอล

5 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่างระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่องหนึ่งแทนด้วยบล็อกไดอะแกรม ก. สมการของระบบ ข. ผลตอบสนองอิมพัลส์ ค. สัญญาณเอาต์พุต เมื่อ โดยใช้วิธีคอนโวลูชัน วิธีทำก. จากรูป ระบบที่มีรูปแบบของระบบแบบ FIR (finite impulse response systems) มีเทอมที่ไม่มีค่าเป็นศูนย์จำนวนจำกัด

6 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ข. ผลตอบสนองอิมพัลส์จะเกิดขึ้นเมื่อ จากคุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์จะได้ ผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น

7 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ดังนั้น ค. เมื่อและ

8 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University วิธีคิดลัด 1. หาค่าเวลาเริ่มต้นของเอาต์พุต คือ 2. หาจำนวนข้อมูลของเอาต์พุต คือ 3. หาผลลัพธ์ด้วยการคูณตามแนวคอลัมน์ คือ

9 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ที่มีผลตอบสนองอิมพัลส์ที่มีจำนวนเทอมที่มีค่าไม่เป็นศูนย์เป็นจำนวนอนันต์ เป็นระบบแบบ IIR (infinite impulse response system) ตัวอย่าง กำหนดให้ระบบหนึ่งแทนด้วยบล็อกไดอะแกรม จงหา ก. ผลตอบสนองอิมพัลส์ (impulse response) ข. ผลตอบสนองขั้นบันได (step response) เมื่อ

10 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University วิธีทำจากบล็อกไดอะแกรมของระบบจะได้สมการของระบบ ก. เมื่อแทน จะได้ คุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์ …

11 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ข. เมื่อ และ พิจารณาผลคูณของ

12 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University เมื่อ คุณสมบัติของการคอนโวลูชันของ ระบบ LTI 1. การสลับที่ 2. การจัดหมู่ 3. การกระจาย

13 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University คุณสมบัติของระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง 1. ความไม่มีหน่วยความจำ คุณสมบัติที่สำคัญ คือ ค่าคงที่จำนวนจริง 2. ความมีคอแซล

14 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 3. ความมีเสถียรภาพ จำนวนจริงที่มีค่าจำกัด ระบบจะมีเสถียรภาพก็ต่อเมื่อมีค่าจำกัด นั่นคือ

15 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง กำหนดให้ระบบหนึ่งมีผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น จงพิจารณาว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง วิธีทำ 1. มีหน่วยความจำ 2. มีคอแซล 3. เมื่อ ระบบนี้มีเสถียรภาพ

16 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University การหาผลตอบสองขั้นบันได เนื่องจาก ตัวอย่าง จงหา ผลตอบสนองของสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วย เมื่อกำหนดให้ วิธีทำ


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signal and System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google