งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems

2 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University อนุกรมฟูริเยร์สำหรับสัญญาณมีคาบเวลาแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง กำหนดให้เป็นสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องหรือสัญญาณดิจิตอลที่มีคาบเวลา ที่ทุกค่าเวลา อนุกรมฟูริเยร์แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (discrete-time Fourier series :DTFS ) ของสัญญาณ

3 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ทฤษฎีของพาร์เซวาลสำหรับสัญญาณมีคาบเวลาแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง

4 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง จงหา DTFS ของสัญญาณ วิธีทำ

5 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

6 การแปลงฟูริเยร์สำหรับสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูริเยร์แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (discrete-time Fourier transform :DTFT) ของสัญญาณ

7 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ทฤษฎีของพาร์เซวาลสำหรับสัญญาณไม่มีคาบเวลาแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง

8 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตารางคุณสมบัติของ DTFT

9 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ ที่ความถี่ สัญญาณนี้จะมีสเปกตรัมทางขนาดและทาง เฟสเป็นเท่าใด เรเดียนต่อวินาที วิธีทำ จาก เมื่ออาศัย

10 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง ระบบ LTI หนึ่งมีผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น จงหาผลตอบสนองในสภาวะคงตัวของระบบนี้ ถ้ามีอินพุตเป็น วิธีทำ

11 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง ระบบ LTI หนึ่งมีผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น สัญญาณเอาต์พุตจะมีสเปกตรัมทางขนาดและทางเฟสเท่าใด เมื่อสัญญาณอินพุตเป็น วิธีทำ ที่ความถี่เรเดียนต่อวินาที จากตารางคุณสมบัติของ DTFT

12 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง (discrete Fourier transform :DFT) เนื่องจาก DTFT ของสัญญาณคือ เป็นฟังก์ชันที่มีค่าต่อเนื่องของตัวแปรความถี่ ไม่สามารถนำมาใช้กับตัวประมวลแบบดิจิตอลได้ จึงทำการปรับเปลี่ยนสเปกตรัม เป็นฟังก์ชันแบบต่อเนื่องให้เป็นฟังก์ชันแบบไม่ต่อเนื่อง โดยในหนึ่งช่วงคาบทางความถี่จะทำการสุ่มค่าด้วยช่วงความถี่เท่าๆกันมา ค่า

13 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ถ้ากำหนดให้เป็นสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีจำนวนข้อมูล ในช่วงเวลา ชุด ได้การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องแบบ จุด ที่ค่าความถี่ การประยุกต์ใช้กำหนดให้และ นั่นคือจะสมการของ N point DFT

14 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องผกผัน (inverse discrete Fourier transform :IDFT) ของ ตัวอย่าง จงหา 4 point DFT ของสัญญาณ วิธีทำ

15 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

16 ตัวอย่าง จงหา 4 point IDFT ของ วิธีทำ

17 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง ตัวกรองแบบ FIR หนึ่งมีผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น และมีสัญญาณอินพุตเป็น จงหา ก. สัญญาณเอาต์พุต ข. สัญญาณเอาต์พุต โดยใช้วิธี linear convolution โดยใช้วิธี DFT และ IDFT วิธีทำก. วิธีการคอนโวลูชันเชิงเส้น

18 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ข. วีธี DFT และ IDFT จาก


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google