งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความเป็นไปได้ FEASIBILITY STUDY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความเป็นไปได้ FEASIBILITY STUDY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความเป็นไปได้ FEASIBILITY STUDY

2 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
- อุปสงค์ คือ ความต้องการ - อุปสงค์ที่ซื้อขายได้ เป็นอุปสงค์ในเชิงธุรกิจ อุปสงค์ที่ไม่มีการซื้อขาย เป็นความต้องการของส่วนรวม ประเด็นคือ โครงการที่คิดจะสร้างขึ้น เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน

3 การวิเคราะห์อุปสงค์ของโครงการ
การคาดเดาอุปสงค์ในอนาคต สามารถใช้ Simple Linear Regression เช่น คาดเดาจำนวนประชากรในอนาคต ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัย ปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น การจราจรที่มากขึ้น ทำให้ความต้องการถนน สะพานเพิ่มขึ้น เป็นต้น จำเป็นต้องคาดเดาแนวโน้ม รูปแบบสมการมาตรฐาน Y = aX + b

4 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค
- วิเคราะห์การหาเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการ - การวิเคราะห์ด้านเทคนิครวมถึงทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมของโครงการ ต้องพิจารณาถึงรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละเทคนิควิธี ให้มากที่สุด เพราะแต่ละเทคนิคก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยและ ปัจจัยสำคัญ (Key Factors) ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น มีสะพานแบบใดบ้างที่สามารถสร้างได้ และสามารถสร้างที่จุดใดได้บ้าง ฯลฯ (นศ. ลองยกตัวอย่าง)

5 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค
- เทคโนโลยีและปัจจัยสำคัญ วิธีการ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ - ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น - ความพร้อมด้านการขนส่ง การจัดเก็บ - ความพร้อมด้านทำเลที่ตั้ง - ขนาดของโครงการมีผลหรือไม่ - ความพร้อมด้านวัตถุดิบ และแรงงาน - การติดต่อสื่อสาร

6 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค
- ผลกระทบในด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น - ด้านสังคม ชุมชน - ด้านสิ่งแวดล้อม และ พลังงาน - ด้านภาพลักษณ์และภูมิสถาปัตย์ - ผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย - การขยายตัวในอนาคต ความเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ

7 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
- การเปรียบเทียบโครงการตามหลักเศรษฐศาสตร์ - Rate of Return (ROR) เป็น % B/C Ratio นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วในวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การจัดการทางวิศวกรรม

8 ในนักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่ม
แต่ละกลุ่มพิจารณาโครงการต่อไปนี้ 1. โครงการ ทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร 2. โครงการ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3. โครงการสนามกีฬา “รังนก” 4. โครงการ “ย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์” 5. โครงการ “ถมทะเลอ่าวไทยเพื่อขยายพื้นที่ท่องเที่ยว” ส่งตัวแทนออกมานำเสนอ การสนทนากลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความเป็นไปได้ FEASIBILITY STUDY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google