งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความเป็นไปได้ FEASIBILITY STUDY. การวิเคราะห์ด้านการตลาด - อุปสงค์ คือ ความต้องการ - อุปสงค์ที่ซื้อขายได้ เป็นอุปสงค์ใน เชิงธุรกิจ - อุปสงค์ที่ไม่มีการซื้อขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความเป็นไปได้ FEASIBILITY STUDY. การวิเคราะห์ด้านการตลาด - อุปสงค์ คือ ความต้องการ - อุปสงค์ที่ซื้อขายได้ เป็นอุปสงค์ใน เชิงธุรกิจ - อุปสงค์ที่ไม่มีการซื้อขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความเป็นไปได้ FEASIBILITY STUDY

2 การวิเคราะห์ด้านการตลาด - อุปสงค์ คือ ความต้องการ - อุปสงค์ที่ซื้อขายได้ เป็นอุปสงค์ใน เชิงธุรกิจ - อุปสงค์ที่ไม่มีการซื้อขาย เป็น ความต้องการของส่วนรวม - ประเด็นคือ โครงการที่คิดจะสร้าง ขึ้น เป็นที่ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ - ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน

3 การวิเคราะห์อุปสงค์ของ โครงการ - การคาดเดาอุปสงค์ในอนาคต สามารถใช้ Simple Linear Regression - เช่น คาดเดาจำนวนประชากรในอนาคต ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัย - ปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น - การจราจรที่มากขึ้น ทำให้ความต้องการ ถนน สะพานเพิ่มขึ้น เป็นต้น จำเป็นต้อง คาดเดาแนวโน้ม - รูปแบบสมการมาตรฐาน Y = aX + b

4 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค - วิเคราะห์การหาเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการเพื่อบรรลุ เป้าหมายโครงการ - การวิเคราะห์ด้านเทคนิครวมถึงทำเล ที่ตั้งที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมของ โครงการ - ต้องพิจารณาถึงรายละเอียดปลีกย่อยใน แต่ละเทคนิควิธี ให้มากที่สุด เพราะแต่ละ เทคนิคก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยและ ปัจจัยสำคัญ (Key Factors) ที่แตกต่าง กัน - ยกตัวอย่างเช่น มีสะพานแบบใดบ้างที่ สามารถสร้างได้ และสามารถสร้างที่จุด ใดได้บ้าง ฯลฯ ( นศ. ลองยกตัวอย่าง )

5 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค - เทคโนโลยีและปัจจัยสำคัญ วิธีการ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ - ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น - ความพร้อมด้านการขนส่ง การจัดเก็บ - ความพร้อมด้านทำเลที่ตั้ง - ขนาดของโครงการมีผลหรือไม่ - ความพร้อมด้านวัตถุดิบ และแรงงาน - การติดต่อสื่อสาร

6 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค - ผลกระทบในด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น - ด้านสังคม ชุมชน - ด้านสิ่งแวดล้อม และ พลังงาน - ด้านภาพลักษณ์และภูมิสถาปัตย์ - ผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย - การขยายตัวในอนาคต ความเชื่อมโยง กับระบบอื่นๆ

7 การวิเคราะห์ด้าน เศรษฐศาสตร์ - การเปรียบเทียบโครงการตามหลัก เศรษฐศาสตร์ - Rate of Return (ROR) เป็น % - B/C Ratio - นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วในวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การจัดการ ทางวิศวกรรม

8 ในนักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มพิจารณาโครงการต่อไปนี้ 1. โครงการ ทางจักรยานใน กรุงเทพมหานคร 2. โครงการ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3. โครงการสนามกีฬา “ รังนก ” 4. โครงการ “ ย้ายเมืองหลวงไป เพชรบูรณ์ ” 5. โครงการ “ ถมทะเลอ่าวไทยเพื่อขยาย พื้นที่ท่องเที่ยว ” ส่งตัวแทนออกมานำเสนอ การสนทนา กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความเป็นไปได้ FEASIBILITY STUDY. การวิเคราะห์ด้านการตลาด - อุปสงค์ คือ ความต้องการ - อุปสงค์ที่ซื้อขายได้ เป็นอุปสงค์ใน เชิงธุรกิจ - อุปสงค์ที่ไม่มีการซื้อขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google