งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 152-315 Signals and Systems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 152-315 Signals and Systems

2 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) นิยามการแปลงลาปลาซ เป็นตัวแปรความถี่เชิงซ้อน วิธีการหาผลการแปลง 1. ใช้สมการ 2. ใช้ตาราง

3 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตาราง 1 การแปลงลาปลาซของสัญญาณพื้นฐาน

4 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตาราง 2 คุณสมบัติของการแปลงลาปลาซ

5 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม จงหาการแปลงลาปลาซของสัญญาณ ที่ค่า จากตาราง 1 จากตาราง 2 เมื่ออาศัยคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น จะได้ว่า ตัวอย่าง วิธีทำ

6 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม จงหาการแปลงลาปลาซของสัญญาณจากรูป จากตาราง 1 ทราบว่า จากตารางที่ 2 เมื่ออาศัยคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นจะได้ว่า ตัวอย่าง วิธีทำ จากรูป

7 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง จงหาการแปลงลาปลาซของสัญญาณ วิธีทำจากตารางที่ 1 ที่ ตัวอย่างกำหนดให้สัญญาณ มีการแปลงลาปลาซเป็น อยากทราบว่า ที่เวลา วินาที สัญญาณ มีค่าเท่าใด วิธีทำ จากตารางที่ 2 เมื่ออาศัยคุณสมบัติทฤษฎีค่าเริ่มต้นจะได้ว่า

8 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม การแปลงลาปลาซผกผัน (Inverse Laplace transform) เป็นจำนวนจริง จำนวนเต็มบวก,,

9 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม กรณีที่ 1 ค่าโพลแตก ต่างกัน หาค่า เปิดตารางลาปลาซ จะได้การแปลงลาปลาซผกผันของ

10 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง วิธีทำ จงหา ที่เวลา วินาทีเมื่อ จากตารางลาปลาซ

11 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม กรณีที่ 2 ค่าโพลเป็นจำนวนเชิงซ้อน และ การแปลงลาปลาซผกผันของ

12 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบ เมื่อป้อนสัญญาณอินพุตให้กับระบบ LTI ที่มีผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น จะทำให้ได้สัญญาณเอาต์พุต คุณสมบัติของการคอนโวลูชันของการแปลงลาปลาซจากตารางที่ 6-2 การคอนโวลูชันในโดเมนเวลาจะทำให้เกิดการคูณกันในโดเมนความถี่ ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบ LTI

13 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม เป็นโพลของฟังก์ชันถ่ายโอน ของระบบ LTI จากตารางลาปลาซได้สัญญาณเอาต์พุต กำหนดให้

14 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม การวิเคราะห์ระบบ LTI ด้วยการแปลงลาปลาซ และสัญญาณเอาต์พุต ตัวอย่าง ระบบ LTI หนึ่งมีผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น สัญญาณอินพุต และระบบไม่มีพลังงานสะสมภายใน จงหาฟังก์ชันถ่ายโอน วิธีทำ เมื่อ

15 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

16 1. จงหาฟังก์ชันถ่ายโอนและผลตอบสนองอิมพัลส์ของระบบ 2. จงหาสัญญาณเอาต์พุต เมื่อกำหนดให้สัญญาณอินพุต และระบบมีค่าเงื่อนไขเริ่มต้นหรือพลังงานสะสมในตัวระบบเป็น ตัวอย่าง ระบบ LTI หนึ่งมีสมการของระบบเป็น วิธีทำ ข้อ 1. จากตาร างที่ 6-2

17 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม หาผลตอบสนองอิมพัลส์ได้เป็น จากตารางลาปลาซ จะได้ว่า

18 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ข้อ 2

19 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม Homework 3. จงหาค่าของเอาต์พุต y(t) เมื่อกำหนดให้ อินพุตเป็นฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วยและฟังก์ชันถ่าย โอนเป็น 1. จงหาฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function :H(s) ) และผลตอบสนองอิมพัลส์หนึ่งหน่วย ของสมการ 2. จงหาค่าของเอาต์พุต y(t) เมื่อกำหนดให้ อินพุต x(t) เป็นฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วยและ


ดาวน์โหลด ppt ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google